1 Mayıs 2010 Cumartesi

Oflocide fort 400 mg 5 film tablet

** BU İLAÇ UZUN SÜREDİR İLAÇ PAZARINDA BULUNMAMAKTADIR **


» FluorakinolonlarEtken Maddesi
Ofloksasin


OFLOCIDE FORT 400 MG 5 FİLM TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


1 filmtablet etken madde olarak 200 mg ofloksasin, boyar madde olarak titanyum dioksid içerir.


ENDİKASYONLARI


Oflocide, otloksasine duyarlı mikroorganizmalardan ileri gelen aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. • Haemophilus intluenzae, diğer gram-negatit bakteriler ve multi-rezistan patojenler ile Staphylococcus aureusun neden olduğu akut, kronik veya tekrarlayıcı solunum sistemi enleksiyonları • Pnömoniler: Ozellikle de Escherichia coli, Klebsiella, Enterobanter, Proteus, Pseudomonas, Legionella veya Stafilokokların neden olduğu pnömoniler • Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları: özellikle de Pseudomonas, Stafilokoklar ve gram-negatif patojenlerin neden olduğu kronik ve tekrarlayıcı kulak, burun ve boğaz enfeksiyonları • Küçük pelvis dahil olmak üzere karın boşluğunun enfeksiyonları • Bakteriyel enteritler • Böbrek, idrar yolları ve genital organların enfeksiyonları, gonore.


KONTRENDİKASYONLARI


Ofloksasine ve diğer kinolonlara karşı aşırı duyarlığı olanlarda Oflocide kullanılmamalıdır. Epilepsili hastalara Otlocide uygulanmamalıdır. Tendon hastalığı hikayesi olanlarda ve Serebral lezyonlarda Oflocide kontrendikedir. Çocuklara ve gelişimi henüz tamamlanmamış olan gençlere <18 yaş altı), gebe ve emziren kadınlara Oflocide uygulanmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Tedavi sırasında veya daha sonra ağır ve sürekli ishaller görülecek olursa antibiyotiklerden ileri gelen ve hayatı tehdit edebilen södomembranöz kolit düşünülmelidir. Böyle durumlarda Oflocide derhal kesilmeli ve uygun bir tedaviye başlanmalıdır. Peristaltik hareketleri inhibe eden ilaçlar kontrendikedir. Uzun surelı tedavilerde; bobrek ve karacıger fonksiyonları ıle kan tablosu periyodik olarak degerlendirilmelidir. Oflocide usülüne uygun bir şekilde kullanılsa bile hastanın reaksiyon gücünü şehir trafiğine aktif olarak katılmasını ve makinaları kullanmasını engelleyecek kadar bozabilir. Birlikte alkol kullanımı bu riski arttırır. Oflocide tedavisi sırasında, hastalar şiddetli güneş ışığına ve UV (solaryum gibi) ışınlarına maruz kalmamaya dikkat etmelidir. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız.


YAN ETKİLER


Mide-barsak kanalına etkisi: Mide-barsak kanalını ilgilendiren mide bozuklukları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal gibi belirtilerle karşılaşılabilir. Tedavi sırasında veya takibeden ilk haftalarda ağır, inatçı diare görülen vakalarda psödomembranöz kolit olasılığı gözönünde bulundurulmalıdır. Antibiyotik tedavisiyle ortaya çıkan bu intestinal enflamatuar durum, hayatı tehdit edici olabilir. Psödomembranöz kolitten şüphelenilmesi durumunda bile Oflocide uygulaması derhal kesilmeljdir. Bu tür kolu yakası bir hekim tarafından derhal ve uygun tedavi gerektirir. Böyle durumlarda intestinal motiliteyl (peristaltizm) azaltıcı ilaçlar alınmamalıdır. Sinir sistemine etkisi: Oflocide tedavisi sırasında baş ağrısı, sersemlik hissi, uyku bozuklukları, huzursuzluk (yerinde duramama) ve konfüzyon görülebilir. Nadir vakalarda uyuşukluk, yürüyüşte düzensizlik ve santral sinir sistemi stimülasyonuna bağlı tremor (kas koordinasyon bozuklukları), uyuşma karıncalanma (paresteziler), bulanık görme, çift görme veya renk görmede anormallikler gibi görme bozuklukları, koku ve tat alma bozuklukları, işitme ve denge bozuklukları ile kulakta ses duyma ortaya çıkabilir. Çok nadir vakalarda canlı rüyalar görme (bazen kabusa dönüşen). bazen kendini tehlikeye sokan davranışlara kadar ilerleyebilen ajitasyon, anksiyete, depresyon ve halüsinasyon gibı psikotik reaksiyonlar ve konvülsiyonlar ortaya çıkabilir. Bazı vakalarda bu tür reaksiyonlar, ilk dozdan sonra bile görülmüştür. Bu tür reaksiyorılar görülürse, Oflocide derhal kesilmelidir. Kardiyovasküler sistem üzerine etkileri: Oflocide’in sindirimini takiben, kalp atım hızında anma (taşikardi) ve kan basıncında geçici düşüş görülebilir. Nadir vakalarda kan basıncında belirgin düşmenin bir sonucu dolaşım kollapsı ortaya çıkabilir. Kan tablosu üzerine etkileri: Çok nadir olarak, kırmızı ve beyaz kan hücreleri ve/veya trombosit sayısında azalma (anemi, lökopeni, agranülositoz, trombositopeni, pansitopeni). Orneğin kemik iliğinde yeni hücre oluşumu azalmasına (kemik iliği depresyonu) bağlı olarak ortaya çıkabilir. Yıkımın artmasına bağlı olarak (hemolitik anemi) kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma da olabilir. Karaciğer ve safra yollarına etkileri: Çok nadir olarak; karaciğer fonksiyonunda geçici bozulma görülebilir: Sarılıkla beraber safra pigmenllerinin eliminasyonunun azalması (kolestatik sarılık> ve karaciğer entlamasyonu nedeniyle (hepatit) hepatik enzimlerin ve safra pigmentlerinin kan düzeylerinin artışı görülebilir. Deri ve mukoza membranları üzerine etkileri: Oflocide ile tedavi sırasında kaşıntı ve deri döküntüleri (kişiye bağlı olarak vezikül veya cerahat dolu küçük veziküller) gibi deri ve mukoza reaksiyonları görülebilir. Çok nadir vakalarda geçici kızarıklık (derinin ısı hissiyle beraber kızarması) ile, daha ağır seyreden bazen hayati tehdit edici olabilen deri reaksiyonları (eritema multiforme, Lyell sendromu) ve damar enflamasyonunun (vaskülit) deri belirtileri görülebilir. Vaskülit, kendini deri altı kanamaya bağlı küçük kırmızı noktalar (peteşi), hemorajik büller ve krut formasyonu küçük nodüller şeklinde belli eder ve iç organları da tutabilir. Otlocide ile tedavi sırasında çok nadir vakalarda ışığa karşı aşırı duyarlılık ve ateş, eozinof ili ve akciğerlerde allerjik enfiamasyon (pnömonitis) gelişebilir. Böbrek idrar yolları ve üreme organlarına etkileri: Çok nadir olarak böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kreatinin seviyesinin yükselmesi ve bazen akut böbrek yetmezliğine kadar gidebilen böbreklerin akut allerjik enflamasyonu (interstisyel nefrit) görülebilir. Idrar konsantrasyonunu arttırabileceğinden, Oflocide alan hastalara bol su içmesi önerilir. Anatlaktik veya anafilaktoid reaksiyonlar (bazen hayatı tehdit edici olabilen, alerjik veya alerji benzeri reaksiyonlar) çok nadir vakalarda ancak bazen ilk dozdan sonra bile görülebilir. Bunlar, kan basıncında anma, gözlerde yanma hissi, gıcıklı öksürük, burun nezlesi şeklinde ortaya çıkarlar. Bununla birlikte bu tür durumlara örneğin YÜZ dil ve larinksi (ses kısıklığı, nefes almada güçlük) içeren deri ve mukoza membranlarında şişme eşlik edebilir. En ciddi vakalarda ağır respiratuar distres (buna bronşial spazm da neden olur) veya dola 1m kollapsı (şok) gelişebilir. Bu tür reaksiyonların görülmesi halinde Oflocide derhal kesilmeli ve tıbbi tedaviye (örneğin şok için ) başlanmalıdır. Çeşıtlı etkıler: Oflocıde e tedavi sırasında, terleme ve çok nadir vakalarda zayıf lık (ornegin myastenıa gravıs ozellıkle onemlıdır) ile kas ve eklem semptomları (Örneğin ağrı) ortaya çıkabilir. Florokinolonlarla (Otlocide’in de dahil olduğu antibiyotik grubu) tedavi sırasında izole vakalarda (örneğin aşil tendonu) enfiamasyonu ve rüptürü görülebilir. Bu tür olaylar daha ziyade birlikte kortikosteroid tedavisi uygulanan hastalarda gözlenmiştir. Tendon iltihaplanması belirtileri görülürse Oflocide tedavisi derhal sonlandırılmalı ve etkilenen tendon yönelik gerekli tedavi başlatılmalıdır. Predispoze hastalarda Oflocidein bir porfiri atağını tetikleyebilme ihtimali gözardı edilemez. Ozellikle diabetes mellituslu hastalarda kan şekerinin aşırı düşmesi ya da yükselmesi görülebilir. Antibiyotik tedavisi mantar üremesini artırabilir. Çok nadir (Örneğin koku, tat ve işitme bozukluklarının gözlendiği izole olgular) vakalar dışında, gözlenen yan etkiler Oflocide tedavisinin kesilmesinden sonra kaybolmuştur.


ETKİLEŞMELER


Mide asidini azaltıcı ilaçlar (mineral antasidler) sükraltat veya demir preparatları aynı zamanda alındıkları takdirde Oflocide’in etkisinde bir azalma olabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle Oflocide, bu tür preparatları almadan 2 saat önce alınmalıdır. Sözügeçen ilaçlardan kullanılıyorsa doktora danışılmalıdır. Konvulzıyon eşıgını duşuren ılaçlar (Ornegın teofılın) ıle bırlıkte verıldıgınde yeni kınolonların (Oflocıde ın de ıçınde bulundugu antibiyotik grubu) serebral konvülziyon eşiğini düşürdüklerine dair bulgular vardır. Ofloksasin ile birlikte uygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir. Ofloksasin ile birlikte glibenklamid kullanan hastalar daha yakından takip edilmelidir. Diğer kinolonlarda da olduğu gibi Oflocide tedavisi sırasında kumarin derivelerinin etkisinin artabileceği ihtimali gözardı edilemez. Bu sebeple birlikte kumarin deriveleri ile tedavi gören hastaların yakından takibi önerilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Oflocide Film tabletin önerilen dozu oral yoldan 12 saatte bir 200-400 mg’dır. Bu doz normal renal fonksiyonu (kreatinin klerensi >5Oml /dak) olan hastalar için kullanılmalıdır. Kreatinin klerensi <5Oml/dak olan hastalar için ise renal fonksiyon bozukluğu alt başlığına bakınız. Ortalama günlük doz günde iki defa bir tablettir. Böbrek yetersizliğinde doz ayarlanmalıdır.Doz aşımı durumlarında mide yıkanmalı ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır Spesifik antidotu yoktur.


İlaç Fiyatı 12.11 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* OFLOCIDE FORT 400 MG 10 FİLM TABLET
* OFLOCİDE 200 MG 10 TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* KOZOKSIN 200 MG 20 TABLET
* KOZOKSIN 200 MG 10 TABLET
* GİRASİD % 0,3 5 ML KULAK DAMLASI
* MENOFLOKS 200 MG/100ML IV FLAKON
* UROSIN 200MG 10 FİLM TABLET
* DROVID 200 MG 10 FİLM TABLET
* EXOCIN STERIL OFTALMİK SOLUSYONU
* MENOFLOKS 200 MG 10 FİLM TABLET
* OFLOKS 200 MG 10 TABLET
* MENOFLOKS 400 MG 5 FİLM TABLET
* OFLOCIDE 200 MG 10 TABLET Abdi
* OFKOZIN 200 MG 10 TABLET
* TARIVID 200 MG 10 TABLET
* TARIVID 200 MG 100 ML FLAKON
* TARIVID 400 MG 5 FİLM TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder