18 Ağustos 2010 Çarşamba

pankreoflat granül

ENDİKASYONLARI


Pank­re­as ye­ter­siz­li­ği, saf­ra ke­se­si, ka­ra­ci­ğer, mi­de ve ba­ğır­sak has­ta­lık­la­rı­nabağ­lı a­şı­rı gaz o­lu­şu­mu, a­me­li­yat son­ra­sı ve­ya ha­va yut­ma­ya bağ­lıgaz ya­kın­ma­la­rı ve Ro­em­held send­ro­mun­da en­di­ke­dir. Ka­rın i­çi or­gan­la­rı­nın rad­yo­lo­jiktet­kik­le­rin­den ön­ce gaz gi­de­ri­ci o­la­rak da kul­la­nı­lır.


KONTRENDİKASYONLARI


Pro­te­in­le­redu­yar­lı ki­şi­ler­de en­zim pro­te­in­le­ri­ne bağ­lı a­ler­ji­ler (ak­sır­ma,göz ya­şar­ma­sı ve­ya de­ri­de kı­zar­ma) ne­de­niy­le kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­dekul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ğin­de, sağ­la­ya­ca­ğı ya­rar/za­rar i­liş­ki­sigöz ö­nü­ne a­lı­na­rak kul­la­nıl­ma­lı­dır.


YAN ETKİLER


Gast­ro­in­tes­ti­nalka­na­lın do­ğal ya­pı­sı­nı bo­za­bi­lir. Na­di­ren bu­lan­tı, kus­ma, a­şı­rıdu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı (ak­sır­ma, lak­ri­mas­yon ve­ya de­ri dö­kün­tü­le­rigi­bi) ya­pa­bi­lir. Faz­la doz­la­rı di­ya­re, hi­pe­rü­ri­ko­zü­ri, hi­pe­rü­ri­se­miya­pa­bi­lir. A­ğız mu­ko­za ir­ri­tas­yo­nu ve sto­ma­tit o­luş­tu­ra­bi­lir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Pankreoflat Draje: Ye­mek­ler­de 1-2 dra­je çiğ­nen­me­den yu­tu­lur. Rönt­gençe­kim­le­rin­den ön­ce 2 gün, gün­de 3-4 kez 2 dra­je ve çe­kim gü­nü sa­bahaç o­la­rak 2 dra­je ve­ri­lir. Pankreoflat Granül: Ye­mek­ler­de 1-2 öl­çek su­da ka­rış­tı­rı­la­raki­çi­lir. Be­bek­ler ve kü­çük ço­cuk­la­ra ½-1 öl­çek gra­nül, so­ğuk ve­ya ı­lıksu­da e­ri­ti­le­rek ve­ri­lir. Rönt­gen çe­kim­le­rin­den ön­ce­ki i­ki güngün­de 3-4 kez 2 öl­çek ve çe­kim sa­ba­hı 2 öl­çek i­çi­lir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PANKREOFLAT 20 DRAJE* PANKREON COMP. 20 DRAJE

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder