18 Ağustos 2010 Çarşamba

ozaprin

OZAPRIN+Film Tablet
Uretici Firma:
ALİ RAİF
Etken Madde(ler):
Olanzapin
Piyasa Şekilleri:
7.5 mg: 28 film tablet 2.5 mg: 28 film tablet 5 mg: 28 film tablet 10 mg: 28 film tablet içeren blister ambalajlarda.


KULLANIM ŞEKLİ & DOZU

OZAPRIN önerilen günlük başlangıç dozu aç veya tok karnına 1 defada alınan 5-10 mgdır. Daha sonra günlük dozaj hastanın klinik durumuna göre 5-20 mg arasında değişecek şekilde ayarlanır. Günlük dozun 15 mga ya da daha yukarılara arttırılması yalnızca en az 4 günlük tedaviden sonra önerilmektedir. Şizofrenide idame tedavisi: Hastalar aralıklarla muayene edilip idame tedavisi gerekliliği ve uygun doz açısından değerlendirilmelidir. Bipolar Mani: Aç veya tok karnına günde bir defa olacak şekilde genellikle 10 veya 15 mg Olanzapin ile başlanır. Doz ayarlamaları gerekiyorsa 24 saatten daha kısa zaman aralıklarıyla yapılmamalıdır. Doz ayarı gerekliliğinde günlük 5 mglık değişimler (artma-azalma) yapılması önerilmektedir. Bipolar Mani Idame Tedavisi: Manide akut tedavi yanıtının sonrasında hem başlangıçta elde edilen yanıtın sürdürülmesi hem de yeni manik epizodların önlenmesi yönünden tedaviye devam edilir. Olanzapin 18 yaşın altındaki olgularda araştırılmamıştır. Yaşlı hastalarda: Rutin olarak düşük bir başlangıç dozu (5m-gün) endike değildir ancak 65 yaş ve üstündekilerde ve klinik faktörler izin verdiği sürece düşünülmelidir.

ENDİKASYONLARI

Olanzapin şizofreni tedavisinde endikedir. Başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastaların idame tedavisinde klinik düzelmenin sağlanmasında etkilidir. Bipolar bozuklukta olanzapin orta derece ile ağır manik dönemlerin tedavisinde ve bipolar bozuklukta reküransların önlenmesinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Ilacın içeriğindeki maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. Olanzapin dar açılı glokom riski olanlarda kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Ketoasidoz veya komaya bağlı hiperglisemi veya varolan diyabetin alevlenmesi bazı ölümcül vakalar da dahil olmak üzere çok nadir olarak bildirilmiştir. Bazı vakalarda önceden vücut ağırlığının artmış olması bu duruma eğilimin olabileceğini göstermiştir. Diyabetik hastalarda ve diabetes mellitusun gelişebileceği risk faktörleri olan hastalarda düzenli klinik izleme önerilmektedir. Prostatik hipertrofisi veya paralitik ileusu ve benzer durumları olanlarda dikkatle reçete edilmesi önerilir. Antipsikotik tedavisi sırasında hastanın klinik durumundaki iyileşme birkaç günden birkaç haftaya kadar sürer. Bu süre zarfında hastalar yakından izlenmelidir. Yükselen ALT ve-veya ASTı olan hastalarda hepatik yetersizliğin belirti ve semptomları olan hastalarda sınırlı hepatik fonksiyonel rezervi ile ilişkili önceden var olan durumları olan hastalarda ve potansiyel olarak hepatotoksik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda dikkatli olunmalıdır. Tedavi sırasında artan ALT ve-veya AST vakaları takip edilmeli ve dozun azaltılması düşünülmelidir. Hepatit teşhisi konan vakalarda olanzapin tedavisi kesilmelidir. Herhangi bir sebeple düşük lökosit ve-veya nötrofil sayımı olan hastalarda geçmişinde ilaca bağlı gelişmiş kemik iliği depresyonu -toksisitesi olan hastalarda beraberindeki bir hastalık radyasyon tedavisi veya kemoterapi nedeniyle kemik iliği depresyonu olan hastalarda ve hipereozinofilik durumları veya miyeloproliferatif hastalığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Nöroleptik Malign Sendrom (NMS): NMS antipsikotik ilaç tedavisiyle bağlantılı potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir durumdur. Nadir sayıdaki NMSun olanzapin alımıyla bağlantılı olduğu bildirilmiştir. Eğer hasta NMSu gösteren belirti ve semptomlar gösterirse veya NMSe ait ek klinik belirtiler olmaksızın açıklanamayan yüksek ateş görülüyorsa olanzapin dahil tüm antipsikotik ilaçlar kesilmelidir. Olanzapin nöbet geçmişi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır veya nöbet eşiğini düşürebilecek faktörlerin görüldüğü hastalarda da dikkatli olunmalıdır. Olanzapinle tedavi edilen hastalarda nadiren nöbet bildirilmiştir. Bildirilenlerin çoğunun geçmişinde nöbet olduğu ya da nöbet oluşumu için risk faktörlerinin olduğu rapor edilmiştir. Olanzapin alan hastalarda tardif diskinezi belirti ve semptomları ortaya çıkarsa dozun azaltılması veya ilacın kesilmesi düşünülmelidir. Bu semptomlar geçici olarak artabilir veya tedavi kesildikten sonra bile yükselebilir. Olanzapinin yaşlılarda kullanımıyla ilgili yapılan klinik çalışmalarda postüral hipotansiyon nadir olarak görülmüştür. Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi 65 yaşın üzerindeki hastalarda tansiyonun periyodik olarak ölçülmesi önerilir. Özellikle konjenital uzun QT sendromu konjestif kalp yetmezliği kalp hipertrofisi hipokalemi veya hipomagnezemisi olan yaşlılarda QTc aralığını artırdığı bilinen ilaçlarla birlikte reçete edilirken dikkatli olunmalıdır. Gebelik kategorisi Cdir. Insanlar üzerinde deneyim sınırlı olduğundan dolayı hamilelik sırasında yalnızca fetüse olabilecek potansiyel riskine karşın potansiyel yararları düşünülerek kullanılmalıdır. Insanlarda olanzapinin süte geçip geçmeyeceği bilinmemektedir. Hastalara olanzapin kullandıkları süre zarfında emzirmemeleri önerilmelidir. Olanzapin uyku hali oluşturabileceği için hastalar motorlu araçlar da dahil tehlikeli makineleri kullanırken dikkatli olmalıdırlar.

YAN ETKİLER

Çok sık (>%10): Kilo alımı somnolans alzheimer hastalığı bulunan kişilerin katıldığı çalışmalarda duruş bozukluğu plazma prolaktin düzeyinde artış; ancak klinik belirtilerle (örn. Jinekomasti galaktore ve memede büyüme) nadiren karşılaşılmıştır. Hastaların çoğunda tedaviye devam edilmesine rağmen düzeyler normale dönmüştür. Sık (%1-10): Eozinofili iştah artışı glukoz düzeyinde ve trigliserid düzeylerinde artış baş dönmesi akatizi ortostatik hipotansiyon kabızlık ve ağız kuruluğu dahil olmak üzere hafif ve geçici nitelikte antikolinerjik etkiler hepatik transaminazlarda (ALT AST) özellikle erken tedavide asemptomatik geçici yükselmeler asteni ödem. Sık olmayan (%0.1-1): Hipotansiyon ya da senkop ile birlikte veya tek başına bradikardi ışığa duyarlılık reaksiyonu kreatinin fosfokinaz düzeyinde artış. Nadir (%0.01-0.1): Lökopeni epileptik nöbetler (bu vakaların çoğunda nöbet öyküsü ya da nöbetlere karşı yatkınlığı arttıran faktörler belirlenmiştir) döküntü. Çok nadir (<%0.01): Trombositopeni ketoasidoz veya komayla ilişkili olarak bazıları ölümle sonuçlanabilen hiperglisemi ya da diyabette kötüleşme Nöroleptik Malign

ETKİLEŞMELER

Olanzapin CYP1A2 ile metabolize olduğundan bu izoenzimi özellikle indükleyen veya inhibe eden maddeler olanzapinin farmakokinetiğini etkileyebilir. Olanzapin metabolizması sigara içme ve karbamazepinle indüklenip olanzapin konsantrasyonlarında azalmaya yol açabilir. Spesifik CYP1A2 inhibitörü olan fluvoksaminin olanzapinin metabolizmasını belirgin olarak inhibe ettiği kanıtlanmıştır. Fluvoksamini takiben alınan olanzapinin cmaxındaki ortalama artış sigara içmeyen kadınlarda %54 sigara içen erkeklerde %77 olmuştur. Olanzapinin ortalama AUC artışı sırasıyla %52 ve %108 idi. Fluvoksamin veya siprofloksasin ketokonazol gibi herhangi bir CYP1A2 inhibitörü kullanımında daha düşük bir olanzapin başlangıç dozu düşünülmelidir. Aktif kömür oral olanzapin biyoyararlanımını %50-60 azaltır ve olanzapinden en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdır. Olanzapin direkt ve indirekt dopamin agonistlerin etkilerini antagonize edebilir. Valproatın plazma seviyelerinin terapötik olarak gözlemlenmesi olanzapinle birlikte tedavinin başlangıcından sonra valproat dozunun ayarlanması gerektiğini göstermemiştir.

1 yorum:

  1. uzun zaman oldu bu ilacı kullanmayalı...kullandığım dönemde ise sonsuz bitmeyen işkence gibiydi.bir tek yoktu bu hayatımda sereguel400+400 efexor 150 nusrtal 50depakin 500 ve şu an vay bee diyorum...birçok dr gittim teşhis hep aynıydı bipolar bozukluk.elimize yeşil reçete tutuşturulup bir sonra ki randevu tarihi veriliyordu.4 yıl boyunca bilinçsizce hayattan beklentisi olmayan biri olarak gittim.etrafımda ki dostlarım komşularım artık yoktu neden mi onların gözünde deliydim sinir hastasıydım...en yakın arkadasımdan ilacının dozunu arttırmalısın dediğin ki duyduğumda kendime geldim...çok ağr gelmişti bana sırtımdan değil tam alnımdan vuruldum cehaletin içinde boğulan o insandan..karar aldım ben iyi olacağım okuluma devam edeceğim eskisi gibi olacağım annemi ağlatmayacağım babamın içini kanatmayacağım dedim...herşeyden önce moral gerekliydi.ortamlara girdim babamın elinden tutarak..iyi oluyordum ama ilaçlarımı düzenlide alıyordum dr kntrle gttiğimde dozlar düşürmeye başladı ve randevum 2 aya cıktı müthiş birşeydi...daha sonra sınavlarıma girmeye başladım hala ilacın etkisinden ellerim titiriyordu görevli öğretmen zehir gibisin heyecanlanma yaparsın dedi ve yaptım kazandım becerdim sınavı değil o özgüvenle benliğimi kazandım..sustum sabrettim annemin babamın elini bırakmadım...herşey geride kaldı artık RABBİM in ın sınavını isyansız kazandım çok şükür ben kazandım... şuan nişanlıyım ve çok mutluyum...hayat umutlarla doludur sizde umudunuzu kaybetmeyin ve el açıp dua edin ALLAH sabredenlerledir...

    YanıtlaSil