9 Kasım 2010 Salı

Propofol 5 ampul

--------------------------------------------------------------------------------

FORMÜLÜ


Her tablette, Kandesartan sileksetil 8 mg - 16 mg, Boyar madde: Kırmızı-kahverengi demir oksit bulunur.


ENDİKASYONLARI


Anes­te­ziin ­dük­si­yo­nun­da ve sür­dü­rül­me­sin­de ve­ya me­ka­nik ven­ti­las­yon sı­ra­sın­dasü­rek­li se­das­yon sağ­la­mak ama­cıy­la kul­la­nı­lır. .


KONTRENDİKASYONLARI


Pro­po­fo­lekar­şı aşı­rı du­yar­lığı olan­lar­da ya da ge­nel anes­te­zi­nin ve­ya se­das­yo­nunsa­kın­ca­lı ol­duğu has­ta­lar­da, 3 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da, ge­be­lik­te,obs­tet­rik anes­te­zi­de ve 16 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da­ki se­das­yon­dakont­ren­di­ke­dir


UYARILAR & ÖNLEMLER


Kalp, solunum, böbrek ya da karaciğer bozukluğu olanlaraya da hipovolemik ya da fiZiksel durumu iyi olmayan hastalara uygulanır kented­bir­li olun­ma­lı­dır. Ara­ba ve ma­ki­ne kul­la­nı­mı yeteneğini bo­zar.


YAN ETKİLER


Hi­po­tan­si­yonve ge­çi­ci ap­ne; kon­vül­zi­yon ve opis­to­to­nus da da­hil ol­mak üze­re epi­lep­ti­formha­re­ket­ler; uyan­ma dö­ne­min­de bu­lan­tı, kus­ma ve baş ağ­rı­sı; çok sey­rekola­rak bron­ko­s­pazm, eri­tem ve hi­po­tan­si­yo­nu da içe­ren bir ana­fi­lak­tiktab­lo; pos­to­pe­ra­tif ateş­ ve sek­sü­el di­s­in­hi­bis­yon gö­rü­le­bi­lir.


ETKİLEŞİMLER


Mor­fin, me­pe­ri­dinve fen­ta­nil gi­bi nar­ko­tik­le­r ve opi­oid-se­da­tif kom­­bi­nas­yon­la­rı(ben­zo­di­ya­ze­pin­ler, bar­bi­tü­rat­lar, klo­ral hid­rat, dro­pe­ri­dolvs.) ile etki­leşir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Pro­po­fo­lün do­za­jı ve uy­gu­lan­ma hı­zı, kli­nik­teöne­mi olan fak­tör­ler ve bu ara­da in­dük­si­yon­dan ön­ce ve bir­lik­te kul­la­nı­lanilaç­lar, has­ta­nın ya­şı, ASA fi­zik­sel sı­nı­fı ve has­ta­nın düş­kün­lükde­re­ce­si gi­bi fak­tör­le­re gö­re is­te­nen et­ki el­de edi­le­cek şe­kil­de bi­rey­sel­leş­ti­ril­me­li­dir


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROPOFOL
[Flakon 200 mg/20 ml x 5 flakon]


* PROPOFOL
[Flakon 500 mg/50 ml]


* PROPOFOL
[Flakon 1000 mg/100 ml]


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* DİPRİVAN ENJ.EMÜLSİYON IV 200 MG /50 ML X 1 FLAKON
* RECOFOL ENJ. EMÜLSİYON IV 200 MG /50 ML X 1 FLAKON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder