11 Kasım 2010 Perşembe

Prozinc şampuan

» Şampuan


FORMÜLÜ


Pranoprofen, %0.1


ENDİKASYONLARI


Dökülen, Kepekli, Kırılan,Yağlı,Yıpranmış ve Zayıf Saçlar da


KONTRENDİKASYONLARI


Penisilenlere ve sefalosporinlere duyarlı kişilerde kontrendikedir


UYARILAR & ÖNLEMLER


Gebelerde kullanılmaz. Probenisidle uzun süreli kan seviyesi sağlar. Uzun süreli tedavilerde böbrek, karaciğer ve hematopoetik fonksiyonlar perayodik olarak kontrol edilmelidir. Oral neomisin ve antasitlerle birlikte kullanılmaz. Tetrasiklin ve eritromisin etkisini antagonize eder. Renal yetmezlikte doz azaltılmalıdır. İnfeksiyöz mononükleozis, kronik lenfatik lösemi ve HIV virüsü taşıyıcılarında makropapüler döküntülere neden olur.YAN ETKİLER


Allerjik reaksiyonlar, bulantı, kusma, diyare, ürtiker, anemi, baş ağrısı ve trombositopeni gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Sitalopram metabolizmasında rol alan ana enzim inhibitörü olan ketokonazol, itrakonazol ve makrolid antibiyotikler ve omeprazol gibi ilaçlar sitalopramın klirensini azaltabilir. Ancak bu ilaçlarla eşzamanlı uygulamada, sitalopram metabolizmasının klinik olarak anlamlı bir biçimde etkilenmesi beklenmemektedir. SSS ilaçları: Primer SSS etkileri nedeniyle, sitalopramın santral etkili diğer ilaçlarla kombine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır. Alkol: Bir klinik çalışmada sitalopramın alkolün kognitif ve motor etkilerini artırmadığı saptanmışsa da, diğer psikotrop ilaçlarda olduğu gibi, sitalopram kullanan depresif hastalarda da alkol kullanımı önerilmemektedir. Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOİ): Bkz. KONTRENDİKASYONLARI, UYARILAR/ÖNLEMLER Simetidin: Eşzamanlı sitalopram (21 gün süre ile, günde 40 mg/gün dozda) ve simetidin (8 gün süre ile günde 400 mg/gün dozda) uygulanması ile sitalopramın EAA ve Cmax değerlerinde sırasıyla % 43 ve % 39 artış saptanmıştır. Bu bulguların klinik önemi bilinmemektedir. Lityum: Sitalopram ve lityumun eşzamanlı uygulanması, her iki ilacın farmakokinetiği üzerinde anlamlı bir etkiye yol açmamıştır. Bununla birlikte, standart klinik uygulamalara paralel olarak, plazma lityum düzeyleri takip edilmeli ve gerektiğinde lityum dozu ayarlanmalıdır. Lityum sitalopramın serotonerjik etkilerini artırabileceğinden, eşzamanlı uygulamada dikkatli olunmalıdır. Sumatriptan: Bir SSRİ ile eşzamanlı sumatriptan kullanan hastalarda güçsüzlük, hiperrefleksi ve inkoordinasyon geliştiği bildirilmiştir. Bu nedenle; sumatriptan ile bir SSRİ'nin (flouksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin ve sitalopram) eşzamanlı kullanılması gereken hastalar uygun şekilde takip edilmelidirler. Karbamazepin: Sitalopram ile eşzamanlı uygulanması, karbamazepinin farmakokinetiğini anlamlı olarak değiştirmemiştir. Eşzamanlı uygulamada sitalopram klirensinin artabileceği unutulmamalıdır. Metoprolol: Sitalopramın 22 gün süreyle 40 mg/gün dozda uygulanması beta-adrenerjik reseptör blokeri metoprololün plazma düzeylerini iki kat artırmıştır. Metoprolol plazma düzeylerinin artması, kardiyoselektivitenin azalması ile ilişkili bulunmuştur. İmipramin ve diğer Trisiklik Antidepresanlar (TSA): Trisiklik antidepresanların sitalopram ile eşzamanlı uygulanmasında dikkatli olunmalıdır. Elektrokonvülsif tedavi: Elektrokonvülsif tedavi ile sitalopramın kombine uygulanması ile ilgili klinik araştırma yapılmamıştır


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Hafif ve Orta Şiddetteki Enfeksiyonlarda: (Örn:alt solunum yolu enfeksiyonları, tonsillit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları): Günlük doz vücut ağırlığının her kg’ ı için 25/3.6mg olarak hesaplanır ve bu doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilir. Daha Şiddetli Enfeksiyonlarda: (Örn:otitis media, sinüzit, pnömoni, üriner sistem enfeksiyonları): Günlük doz vücut ağırlığının her kg’ ı için 45/6.4 mg olarak hesaplanır ve bu doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilir. 2 ay –2 yaş arasındaki çocuklar: Bu yaş grubunun doz düzenlemesi vücut ağırlığına göre yapılmalıdır. Enfeksiyonun şiddetine ve vücut ağırlığına göre 12 saatte bir uygulanacak doz, aşağıdaki tabloda “ml” olarak belirtilmiştir. Uygulamada kullanılacak özel uygulama enjektörü kutu içinde yer almaktadır. 2 yaşın üzerindeki çocuklar: Bu yaş grubunun doz düzenlemesi enfeksiyonun şiddetine göre aşağıdaki şekilde yapılabilir : Hafif ve Orta Şiddetli Enfeksiyonlar Alt solunum yolu enfeksiyonları,Tonsillit Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları 25/3.6mg /kg/gün 2-6 yaş (13-21kg):Günde 2 defa 2.5ml (1/2 ölçek)Amoklavin-BID 400/57 Süspansiyon*, 7-12 yaş (22-40kg): Günde 2 defa 5ml (1 ölçek)Amoklavin-BID 400/57 Süspansiyon Daha şiddetli enfeksiyonlar Otitis media,Sinüzit,Pnömoni,Üriner sistem enfeksiyonları 45/6.4mg/kg/gün,2-6 yaş (13-21kg): Günde 2 defa 5ml (1 ölçek)Amoklavin-BID 400/57 Süspansiyon, 7-12 yaş(22-40 kg):Günde 2 defa 10ml (2 ölçek)Amoklavin-BID 400/57 Süspansiyon * Bu doz günde 2 defa 5 ml Amoklavin-BID 200/28 Süspansiyon verilerek de sağlanabilir. Gastrointestinal entolerans riskini minimum düzeye indirmek için Amoklavin yemeklerin başlangıcında alınmalıdır. Hekim kontrolü olmaksızın tedavi 14 günden fazla sürdürülmemelidirPİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROZINC Pro-Vitamin
[250 ml'lik Şampuan Ambalaj]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder