11 Kasım 2010 Perşembe

Protamin % 1 5 ml 1 ampul

» Antikoagülan


Etken Maddesi
Protamin HCl


PROTAMIN %1 5 ML 1 AMPUL
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


1000Ü/mlProtamin hclAmpul 1


ENDİKASYONLARI


Ağır operasyonlardan sonraki kanamalar, fibrinojen yetmezliğine bağlı kanamalar, heparin tedavisinden sonraki kanamalar, heparinemi sonucu görülen hemorajilerde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


İçerdiği maddeler aşırı duyarlılığı olan hastlarda uygulanmaz.UYARILAR & ÖNLEMLER


Na­dir ol­gu­lar­da şo­ka ben­ze­yen du­rum­lar şek­lin­de re­ak­si­yon­lar gö­rül­müş­tür. Pro­ta­mi­ne kar­şı aler­jikre­ak­si­yon ola­sı­lı­ğı var­sa, bir test do­zu uy­gu­lan­ma­lı, uy­gun ba­zalan­ti­aler­jik te­da­vi ya­pıl­ma­lı ve pro­ta­min uy­gu­la­ma­dan ön­ce şo­kute­da­vi ede­cek ilaç­lar ha­zır bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.


YAN ETKİLER


Sıcaklık hissi, deride kızarma, hipotansiyon, bradikardi ve dispne gibi yan etkiler görülebilir ve Pro­ta­min ve­ril­dik­ten son­ra kan ba­sın­cın­da bir düş­me ola­bi­lir.


ETKİLEŞİMLER


Pro­ta­min he­pa­rin­le bir komp­leksoluş­tu­rur ve böy­le­ce he­pa­ri­nin et­kin­li­ği­ni nöt­ra­li­ze eder. Çö­kel­ti olu­şa­bi­le­ce­ğin­den, di­ğer ajan­lar­la özel­lik­le an­ti­bi­yo­tik­ler verad­yo­kontrast ilaç­lar­la ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Pıhtılaşma zamanı test sonuçlarına göre doz ayarlanır. Başlangıçta i.v. yoldan 1 ampul protamin enjekte edilir, daha sonra ihtiyaca göre i.m. olarak uygulanır Kul­la­nı­la­cak doz ya­pı­lan ko­a­gü­las­yon kont­rol­le­ri­ninso­nuç­la­rı­na gö­re bu­lun­ma­lı­dır. Gö­rü­len he­mo­ra­jik du­rum­lar­daeğer he­pa­rin IV yol­la ve­ril­miş­se 1 am­pul pro­ta­min IV yol­la en­jek­teedi­lir, eğer he­pa­rin IM ve­ya SC ola­rak ve­ril­miş­se 1 am­pul pro­ta­minIV yol­la ve da­ha son­ra ge­rek­ti­ği du­rum­lar­da IM ola­rak uy­gu­la­nır.IV en­füz­yon­lar için 100-200 mL se­rum fiz­yo­lo­jik kul­la­nıl­ma­lı­dır.Müs­tah­zar ya­vaş en­jek­te edil­me­li­dir.


İlaç Fiyatı 3.13 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROTAMİN CHOAY SULPHATE. 1 FLAKON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder