4 Temmuz 2010 Pazar

Ostram 500 mg 20 efrv tablet

» Kalsiyum Eksikliği Tedavisi


Etken Maddesi
Kalsiyum Karbonat


OSTRAM 500 MG 20 EFF.TABLET


İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Kalsiyum, 500 mg


ENDİKASYONLARI


Kalsiyumeksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde özellikle emzirme ve gebelik dönemleriile çocuklarda büyüme ve gelişme dönemlerinde artan kalsiyum gereksinimininkarşılanmasında; değişik kaynaklı osteoporozlarda (postmenapozal, yaşlılık,kortikosteroid kullanımına bağlı gastrektomi veya aşırı hareketsizlik sonucu)sıklıkla tamamlayıcı tedavi ile kombine olarak ve pre- ve postmenapozal kemikdemineralizasyonunun önlenmesinde; raşitizm ve osteomalazi tedavisinde; kronikhipoparatirodizmde; riketsiya, latent veya gizli tetani (akut durumlardaenjektabl kalsiyum kullanılmalıdır).


KONTRENDİKASYOLARI


İla­ca aşı­rı du­yar­lık, hi­per­kal­se­mi (örn. Hi­per­pa­ra­ti­ro­idizm, aşı­rı doz­da D vi­ta­mi­ni alı­mı, plaz­ma­si­to­ma gi­bi de­kal­si­fi­ye tü­mör­ler, ke­mikme­tas­taz­la­rı), şid­det­li hi­per­kal­si­üri, ağır re­nal yet­mez­lik du­rum­la­rın­dakont­ren­di­ke­dir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Hi­per­kal­si­üri­li has­ta­lar­da, böb­rek fonk­si­yonbo­zuk­lu­ğu ya da üri­ner taş ol­gu­su geç­mi­şi bu­lu­nan­lar­da id­rar­dakal­si­yum atı­lı­mı­nın iz­len­me­si ge­rek­li­dir. Ge­rek­ti­ğin­de doz azal­tıl­ma­lıya da te­da­vi­ye son ve­ril­me­li­dir. Üri­ner taş olu­şu­mu­na eği­lim­li has­ta­la­rınbol mik­tar­da sı­vı al­ma­la­rı öne­ri­lir. Kal­si­yum te­da­vi­si sü­re­sin­ce,yük­sek doz D vi­ta­mi­ni alın­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.


YAN ETKİLER


Na­dir ol­gu­lar­daha­fif gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar (şiş­kin­lik, ka­bız­lık ve­yadi­ya­re) olu­şa­bi­lir


ETKİLEŞMELER


Kalsiyum;tetrasiklin, siprofloksasin, norfloksasin gibi oral antibiyotiklerin yanı sıra,atenolol (ve potansiyel olarak diğer b-blokerler), demir, kinolon grubuantibiyotikler, alendronat, çinko ve sodyum florürlü preparatların emiliminiazaltacağı için bu preparatlar ile kullanımı arasında en az iki saatlik bir araolmalıdır. Ayrıca kalsiyum kanal blokerlerinin etkilerini azaltabilir. Kalsiyumtuzları T4 emilimini azaltabilir bu nedenle levotiroksin alımı ilekalsiyum alımı arasında en az dört saatlik bir ara olmalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Ostram efervesan tabletler bir bardak suda eritilerekuygulanırlar. Tedavi amaçlı, replasmana yönelik kalsiyum erişkinlerde,gebelerde, emziren annelerde ve 3 yaşından büyük çocuklarda günde 1000 mgdozunda kullanılır. Bu doz günlük kalsiyum gereksiniminin yaklaşık %70'idir. 3yaşından küçük çocuklarda ise önerilen günlük kalsiyum dozu 500 mg’dir. Ağırkalsiyum eksikliği olgularında günde iki kez 1000 mg dozunda kullanılmalıdır.Gebelerde hekim tavsiyesine göre günde maksimum 2500 mg’ye kadar güvenlekullanılabilmektedir. Ostram aspartam içerdiğinden, fenilketonürili hastalarda uygulanmamalıdır.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* OSTRAM 500 MG 10 EFF.TABLET
* OSTRAM 1000 MG 10 EFF.TABLET
* OSTRAM 1000 MG 20 EFF.TABLET

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* CALCİMED FORTE 500 MG 20 EFF. TABLET
* ANTİ-FOSFAT CC 500 MG 100 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder