11 Kasım 2010 Perşembe

Prozolon % 0,125 30 gr krem

» Antiallerjik, Antienflamatuar


Etken Maddesi
Prednizolon


PROZOLON % 0,125 30 GR KREM
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


1,25 mgPrednisolon1 gr krem


ENDİKASYONLARI


Kortikosteroidlere cevap veren dermatozların enflamatuvar ve pruritik semptomlarında endikedir. Eksema, infantil ekzema, atopik dermatit, seboerik dermatit, nörodermatit, liken keloidler, herpetiform dermatitler gibi hastalıkların tedavisinde güçlü terapötik etki gösterir. Psöriasis'in bazı şekilleri ve intertrigo'da da etkilidir. Ayrıca yanıklar ve güneş yanıkları Prozolon kremin endikasyon alanına girer


KONTRENDİKASYONLARI


Deri tüberkilozu, Lues, deri sfillisi gibi hatalıklarda zorunlu olmadıkça ve çiçek aşısı gibi canlı virüs aşısı uygulamaları, esnasında kullanılmamaktadır. Ayrıca mikozlarda, bakteriyel, viral, cilt enfeksiyonlarında, akne rozase ve perioral dermatitlerde kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Prednisolo., plasenteya ve düşük miktarlarda da anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle, tıbbi bir zaruret olmadıkça gebelerde kullanılmamalı, emziren annelerde ise önemine göre, ya ilaç tatbiki ya da emzirme kesilmelidir. Topikal kortikosteroidler, ciltde geniş yüzeylere uygulanırsa, fazla miktarlarda tüketilirse veya uzun süre kullanılırsa sistemik etki gösterebilecek miktarlarda absorbsiyona uğrayabilirler.
Cildin zedeli oluşu ve kapalı tedavi uygulaması sistemik absorbsiyonu arttırıcı faktörlerdir. Topikal Kortikosteroidlerin sistemik absorbsiyonu, adrenal supresyon ve hiperkortizon gibi yan tesirlere yol açabilir. Tevide bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle çocuklar yan tesirler oluşturmaktadırlar.
Preparat düşük dozda prednisolon içermesi ve günde ençok 3 kez uygulandığı için önemli yan etkiye sahip değildir. Ancak lokal uygulama sırasında Glukokortikoidlerde rastlanan epidermis ve dermis tabakalarında incelme oluşabilir. Ayrıca uzun süreli kullanımda, cilt atrofileri, teleanjiektaziler, stria ve steroid akne meydana gelebilir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Glukokortikoidler düşük dozda ve kısa süreli kullanıldıklarında ciddi yan tesirler oluşturmamaktadırlar. Preparat, düşük dozda prednisolon içermesi ve günde ençok 3 kez uygulandığı için önemli yan etkiye sahip değildir.Ancak lokal uygulamalar sırasında Glukokortikoidlerede rastlanan epidermis ve dermis tabakalarında incelme oluşabilir. Ayrıca uzun süreli kullanımda, ciltatrofileri, tleanjiektaziler, stria vesteroid akne meydana gelebilir.


ETKİLEŞİMLER


Bildirilmemiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği taktirde, başlangıçta günde 2-3 defa deri üstüne ince bir film tabakası halinde sürülerek, hafifçe masaj yapmak suretiyle kullanılır.


İlaç Fiyatı 2.26 TL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* CODELTON 5 MG 20 TABLET

* DELTACORTRIL 5 MG 20 TABLET
* OTIMISIN 10 ML DAMLA
* NEOCORTEN 5 MG 20 TABLET
* HEXACORTON % 0,5 30 GR KREM
* CODELSOL %1 5 ML DAMLA
* NORSOL %1 5 ML DAMLA
* PREDNISOLON 1 ML 25 MG 5 AMPUL

Prozinc şampuan

» Şampuan


FORMÜLÜ


Pranoprofen, %0.1


ENDİKASYONLARI


Dökülen, Kepekli, Kırılan,Yağlı,Yıpranmış ve Zayıf Saçlar da


KONTRENDİKASYONLARI


Penisilenlere ve sefalosporinlere duyarlı kişilerde kontrendikedir


UYARILAR & ÖNLEMLER


Gebelerde kullanılmaz. Probenisidle uzun süreli kan seviyesi sağlar. Uzun süreli tedavilerde böbrek, karaciğer ve hematopoetik fonksiyonlar perayodik olarak kontrol edilmelidir. Oral neomisin ve antasitlerle birlikte kullanılmaz. Tetrasiklin ve eritromisin etkisini antagonize eder. Renal yetmezlikte doz azaltılmalıdır. İnfeksiyöz mononükleozis, kronik lenfatik lösemi ve HIV virüsü taşıyıcılarında makropapüler döküntülere neden olur.YAN ETKİLER


Allerjik reaksiyonlar, bulantı, kusma, diyare, ürtiker, anemi, baş ağrısı ve trombositopeni gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Sitalopram metabolizmasında rol alan ana enzim inhibitörü olan ketokonazol, itrakonazol ve makrolid antibiyotikler ve omeprazol gibi ilaçlar sitalopramın klirensini azaltabilir. Ancak bu ilaçlarla eşzamanlı uygulamada, sitalopram metabolizmasının klinik olarak anlamlı bir biçimde etkilenmesi beklenmemektedir. SSS ilaçları: Primer SSS etkileri nedeniyle, sitalopramın santral etkili diğer ilaçlarla kombine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır. Alkol: Bir klinik çalışmada sitalopramın alkolün kognitif ve motor etkilerini artırmadığı saptanmışsa da, diğer psikotrop ilaçlarda olduğu gibi, sitalopram kullanan depresif hastalarda da alkol kullanımı önerilmemektedir. Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOİ): Bkz. KONTRENDİKASYONLARI, UYARILAR/ÖNLEMLER Simetidin: Eşzamanlı sitalopram (21 gün süre ile, günde 40 mg/gün dozda) ve simetidin (8 gün süre ile günde 400 mg/gün dozda) uygulanması ile sitalopramın EAA ve Cmax değerlerinde sırasıyla % 43 ve % 39 artış saptanmıştır. Bu bulguların klinik önemi bilinmemektedir. Lityum: Sitalopram ve lityumun eşzamanlı uygulanması, her iki ilacın farmakokinetiği üzerinde anlamlı bir etkiye yol açmamıştır. Bununla birlikte, standart klinik uygulamalara paralel olarak, plazma lityum düzeyleri takip edilmeli ve gerektiğinde lityum dozu ayarlanmalıdır. Lityum sitalopramın serotonerjik etkilerini artırabileceğinden, eşzamanlı uygulamada dikkatli olunmalıdır. Sumatriptan: Bir SSRİ ile eşzamanlı sumatriptan kullanan hastalarda güçsüzlük, hiperrefleksi ve inkoordinasyon geliştiği bildirilmiştir. Bu nedenle; sumatriptan ile bir SSRİ'nin (flouksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin ve sitalopram) eşzamanlı kullanılması gereken hastalar uygun şekilde takip edilmelidirler. Karbamazepin: Sitalopram ile eşzamanlı uygulanması, karbamazepinin farmakokinetiğini anlamlı olarak değiştirmemiştir. Eşzamanlı uygulamada sitalopram klirensinin artabileceği unutulmamalıdır. Metoprolol: Sitalopramın 22 gün süreyle 40 mg/gün dozda uygulanması beta-adrenerjik reseptör blokeri metoprololün plazma düzeylerini iki kat artırmıştır. Metoprolol plazma düzeylerinin artması, kardiyoselektivitenin azalması ile ilişkili bulunmuştur. İmipramin ve diğer Trisiklik Antidepresanlar (TSA): Trisiklik antidepresanların sitalopram ile eşzamanlı uygulanmasında dikkatli olunmalıdır. Elektrokonvülsif tedavi: Elektrokonvülsif tedavi ile sitalopramın kombine uygulanması ile ilgili klinik araştırma yapılmamıştır


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Hafif ve Orta Şiddetteki Enfeksiyonlarda: (Örn:alt solunum yolu enfeksiyonları, tonsillit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları): Günlük doz vücut ağırlığının her kg’ ı için 25/3.6mg olarak hesaplanır ve bu doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilir. Daha Şiddetli Enfeksiyonlarda: (Örn:otitis media, sinüzit, pnömoni, üriner sistem enfeksiyonları): Günlük doz vücut ağırlığının her kg’ ı için 45/6.4 mg olarak hesaplanır ve bu doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilir. 2 ay –2 yaş arasındaki çocuklar: Bu yaş grubunun doz düzenlemesi vücut ağırlığına göre yapılmalıdır. Enfeksiyonun şiddetine ve vücut ağırlığına göre 12 saatte bir uygulanacak doz, aşağıdaki tabloda “ml” olarak belirtilmiştir. Uygulamada kullanılacak özel uygulama enjektörü kutu içinde yer almaktadır. 2 yaşın üzerindeki çocuklar: Bu yaş grubunun doz düzenlemesi enfeksiyonun şiddetine göre aşağıdaki şekilde yapılabilir : Hafif ve Orta Şiddetli Enfeksiyonlar Alt solunum yolu enfeksiyonları,Tonsillit Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları 25/3.6mg /kg/gün 2-6 yaş (13-21kg):Günde 2 defa 2.5ml (1/2 ölçek)Amoklavin-BID 400/57 Süspansiyon*, 7-12 yaş (22-40kg): Günde 2 defa 5ml (1 ölçek)Amoklavin-BID 400/57 Süspansiyon Daha şiddetli enfeksiyonlar Otitis media,Sinüzit,Pnömoni,Üriner sistem enfeksiyonları 45/6.4mg/kg/gün,2-6 yaş (13-21kg): Günde 2 defa 5ml (1 ölçek)Amoklavin-BID 400/57 Süspansiyon, 7-12 yaş(22-40 kg):Günde 2 defa 10ml (2 ölçek)Amoklavin-BID 400/57 Süspansiyon * Bu doz günde 2 defa 5 ml Amoklavin-BID 200/28 Süspansiyon verilerek de sağlanabilir. Gastrointestinal entolerans riskini minimum düzeye indirmek için Amoklavin yemeklerin başlangıcında alınmalıdır. Hekim kontrolü olmaksızın tedavi 14 günden fazla sürdürülmemelidirPİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROZINC Pro-Vitamin
[250 ml'lik Şampuan Ambalaj]

Prozac 20 mg 16 kapsül

» Antidepresan


Etken Maddesi
Fluoksetin HCL


PROZAC 20 MG 16 KAPSÜL
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


20mgFluoksetin hclKapsül


ENDİKASYONLARI


Depresyon, depresyona bağlı anksiyete, obsesif-kompülsif ve bulimia nervoza tedavisinde kullanılır. DSM III sınıflandırmasına göre majör depresyon tanısına uyan hastalarda çok olumlu sonuçlar alınmıştır.


KONTRENDİKASYONLARI


Kapsül fluoksetine aşırı duyarlı hastalarda kullanılmamalıdır. monoamin oksidaz inhibitörü ile birlikte kullanılan ve kısa bir süre önce fluoksetin kullanımını bırakıp bir MAO inhibitörüne geçen hastalarda ciddi bazen ölümcül reaksiyonlarnöroleptik maliyn sendromuna benzer özellikler görüldüğü bildirilmiştir. Bu nedenle Prozac bir MAO inhibitörü ile birlikte ya da bir MAO inhibitörü bırakıldıktan sonraki 14 gün içinde kullanılmamalıdır. Prozac bırakıldıktan sonra bir mao inhibitörüne geçmeden önce en az 5 haftalık bir süre geçmelidir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Fluoksetin ile yapılan çalışmalarda %4 oranında döküntü ve /veya ürtiker görülmüştür. Nadirde olsa döküntü görülen hastalarda karaciğer, böbrek ve akciğerlerle de ilgili olabilen ciddi sistematik olaylar gelişebileceğinden alternatif etyolojisi bilinmeyen ya da benzer bir allarjik bulgu durumunda fluoksetin uygulaması durdurulmalıdır.Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların %10-15'inde anksiyete, sinirlilik ve uykusuzluk görülmüş, %5 bu etkiler nedeniyle tedaviyi bırakmıştır.
Fluoksetin özellikle normal kilonun altındaki depresyonlu bireylerde belirgin kilo kaybına neden olabilir. Klinik çalışmalarda fluksetin ile tedavi edilen hastaların %1 kadarında hipomani ya da mani görüldüğü bildirilmiştir.
Birçok antidepresan alkole bağlı MSS depresyonunu arttırır. Bu nedenle diğer psikoaktif ilaçlarda olduğu gibi Prozac'ın alkolle birlikte kullanımı önerilmemektedir.
Fluoksetin ile tedavi edilmekte olan 6000'den fazla hasta arasından 12 hastada konvülsiyon izlenmiştir. Fluoksetin nöbet hikayesi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
İntihar etme riski yüksek olan hastalar tedavi başlangıcında yakından izlenmeli; aşırı dıoz alma olasılığını azaltmak için reçeteye yazılan miktar en azda tutulmalıdır. Dozda yapılacak değişiklikler plazmaya ancak bir kaç hafta sonra yansır.
Depresyonun yanı sıra sistematik hastalığı da bulunan hastalarda fluoksatin kullanımıyla ilgili yeterli veri bulunmadığından böyle hastalarda dikkatli olunmalıdır. Merkezi sinir sistemiyle ilgilidiğer bir ilacıda almakta olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Fluoksetin miyokardiyel enfarktüs ya da anstabl kalp rahatsızlığı geçirmiş bireylerdeki emniyeti araştırılmamıştır. Karaciğer yetmezliğinde fluoksetin norfiuoksetin atılım yarılanma süreleri uzayacağından sirozlu hastalarda doz azaltılmalı ya da doz aralığı uzatılmalıdır.
Fluoksatinin ciddi böbrak yetmezliği olanlarda kullanımıyla ilgili bilgilr kısıtlı olduğundan böyle hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Fluoksetin glisemik kontrolü etkileyebilir, fluoksetin uygulanan diabetli hastalarda antidiabetik ajan dozu ayarlanmalıdır.
Psikoaktif ilaçlar düşünme, karar verme ve motor becerileri etkileyebileceklerinden hastalar otomobil ve tehlikeli makine kullanma yönünden uyarılmalıdır.
Fluoksetin kullanan bazı hastalarda, özellikle yaşlılar, diüretik kullananlar ve volüm eksikliği bulunanlarda ilacın bırakılmasıyla ortadan kalkan hiponatremi görülmüştür. Fluoksetin ile bağlantısı kesin olarak bilinmemekle berber,Prozac tedavisindeki bazı hastalarda trombosit fonksiyonunun değiştiği ve/veya laboratuar testlerinde anormal sonuçlar alındığı kaydedilmiştir.
Hamilelerde emniyeti kanıtlanmadığından hamile kadınlarda gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Çocuklarda güvenirliliği ve faydası kanıtlanmamıştır. Fluoksatinin yaşlı hastalarda kullanımı sistematik olarak araştırılmamıştır.


YAN ETKİLERAnksiyete, sinirlilik gibi sinir sistemi şikayetleri; sersemlik, yorgunluk ya da asteni; titreme, terleme anoreksi bulantı ve diyare gibi gastrointestinal rahatsızlıklar ve baş dönmesi bildirilmiştir. Fluoksetin ile yapılan plasebo-kontrollü klinik çalışmalarda hastalarda görüldüğü kaydedilen yan etkiler şunlardır. Sinir Sistemi: baş ağrısı, sinirlilik, uykusuzluk, sersemlik, anksiyete, titreme, baş dönmesi, yorgunluk libido azalması. Sindirim sistemi: bulantı diyare ağız kuruluğu, anoreksi, disepsi, kabızlık karın ağrısı, kusma, tat değişikliği. Deri: terleme, döküntü, kaşıntı. Genel: asteni, viral enfeksiyon, bacak ağrısı, görme bozukluğu, ateş. Solunum sistemi: üst solunum yolu enfeksiyonu, farenjit, nazal konjesyon, flu-like sendrom. Ürojenital sistem: seksüel disfonksiyon, sık idrara çıkma. Kardiyovasküler: ateş basması.


ETKİLEŞİMLER


Fluoksetin MAO inhibitörleri ile birlikte uygulanmamalıdır. Triptofan ile birlikte kullanımı ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinal bozukluğa yol açabilir. Bazı hastalarda birlikte kullanılan dizepamin yarılanma süresi uzayabilir. Fluoksetinin lityum ile birlikte kullanımı lityum düzeylerinde değişikliğe yol açabilir. Diğer antidepresanlarla kullanımı bu ajanların daha önce stabil olan kan düzeylerinin iki katının üstüne çıkmasına yol açabilir. Yüksek oranda proteine bağlanan ilaçların fluoksetin ile aynı zamanda kullanımlarında dikkatli olunmalıdır. Fluoksatin'in santral sinir sistemini aktive eden diğer ilaçlarla birlikte kullanımısistematik olarak araştırılmamıştır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Önerilen doz günde bir kez 20 mg dır ve sabah uygulanabilir. Kapsülün emilimi yemekle gecikebilir, ancak emilen toplam miktardabir değişiklik görülmez. Bu nedenla aç ya da tok karnına alınabilir. Diğer antidepresanlarda olduğu gibi antidepresan etki 4 hafta ya da daha uzun süren bir tedaviden sonra ortaya çıkabilir. Bzı olgularda doz 80mg/gün 'e yükseltilmesine rağmen genelde 20mg/gün doz uygulamasının yeterli olduğu anlaşılmıştır. 20 mg'ı aşan dozların 2 ye bölünerek sabah ve öğle 80 mg/gün'ü aşmayacak şekilde uygulanması önerilmektedir.


İlaç Fiyatı 12.74 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROZAC 20 MG 24 KAPSÜL
* PROZAC 20 MG 70 MG LİKİT


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* DEPSET 20 MG 20 TABLET
* ZEDPREX 20 MG 16 KAPSÜL
* FLORAK 20 MG 16 KAPSÜL
* FULSAC 20 MG 16 KAPSUL
* DEPREKS 20 MG 16 KAPSÜL
* FULSAC 20 MG 24 KAPSUL
* ZEDPREX 20 MG 24 KAPSÜL
* FLORAK 20 MG 24 KAPSÜL
* DEPREKS 20 MG 24 KAPSÜL

Proxen [20 Tablet Fort 20 Tablet Blister Supozituar: 10 Supozituar Jel: 50 Gr ]

» Analjezik, Antienflamatuar

FORMÜLÜ

500mgNaproksenFort tablet500mgNaproksenSupozituar250mgNaproksenTablet100mg/gNaproksenJel

ENDİKASYONLARI

Akut gut tedavisinde ve diğer iskelet kas hastalıkları, juvenil artrit dahil romatizmal hastalıklarda analjezik ve antienflamatuar olarak endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Siprofloksasin veya kinolon grubu antimikrobiyallere karşı hipersensitivite öyküsünün bulunduğu hastalarda kullanılması kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Preparat tok karına kullanılmalıdır. Aşırı duyarlı hastalarda aspirin benzeri ilaçlara reaksiyon gösterenlerde, aktif mide veya duodenum ülseri bulunan hastalarda kullanılmaz. Kalp yetmezliği ve böbrek ve karaciğer onksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılır. 17 ketosteroid ve 5-HIAA testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Hidantoin, sulfonamid, sulfonilüre, betablokörler, furosemid ve lityum tuzları gibi ilaçların etkilerini artırır. Probenisid bu preparatın yarılanma ömrünü artırır. Antikoagülanlarla birlikte kullanılmaz.

YAN ETKİLER

Teofilin: Diğer bazı kinolonlarla olduğu gibi siprofloksasinin de teofilin ile birlikte uygulanması; teofilinin serum eliminasyon yarı ömrünü uzatarak, plazma teofilin düzeylerini yükseltir ve hastada teofiline bağlı istenmeyen etkilerin gelişme riskini artırabilir. Birlikte uygulamanın zorunlu olduğu durumlarda teofilinin plazma düzeyleri dikkatle izlenmeli ve buna göre uygun doz ayarlaması yapılmalıdır. Kafein: Siprofloksasin dahil olmak üzere bazı kinolonların kafein metabolizmasını etkiledikleri gösterilmiştir. Sonuçta kafeinin klirensi azalabilir veya serum yarı-ömrü uzayabilir. Fenitoin: Siprofloksasin ile fenitoini birlikte kullanan bazı hastalarda serum fenitoin düzey değişiklikleri (artma veya azalma) bildirilmiştir. Gliburid: Sulfonilüre grubundan bir antidiabetik olan gliburid ile siprofloksasinin birlikte kullanılması nadiren ağır hipoglisemi ile sonuçlanabilir. Siklosporin: Siprofloksasin veya bazı kinolonların siklosporin ile birlikte kullanılması, serum kreatininde geçici yükselmelere neden olabilir. Oral antikoagülanlar: Kinolonların bir oral antikoagülan olan varfarin veya türevlerinin etkilerini artırdıkları bildirilmiştir. Söz konusu ilaçların birlikte kullanılmaları halinde protrombin zamanı veya diğer koagülasyon testleri dikkatle izlenmelidir. Probenesid: Probenesid, siprofloksasinin renal tübüler sekresyonunu engelleyerek serum siprofloksasin düzeyinde artışa neden olur. Diğer: Magnezyum, alüminyum veya kalsiyum içeren antiasitlerle; sukralfat veya demir gibi iki ve üç değerli katyonlarla birlikte uygulanması halinde siprofloksasinin absorpsiyonu etkilenerek serum ve idrarda istenilenden daha düşük siprofloksasin düzeyleri oluşabilmektedir. Benzeri bir etki, çinko içeren multivitaminlerle de oluşabileceğinden, birlikte kullanılmaları önerilmemektedir. Diyetle alınan kalsiyum, siprofloksasin absorpsiyonunu bozmaz.

DOZU & KULLANIM AMAÇLARI


2x250-500mg/gün dozda, yemeklerden sonra kullanılır. Max. günlük doz 1.250g'dır. Akut gut tedavisinde 750mg dozda başlanır ve kontrol altına alana dek her 6 saatte bir 250mg kullanılır. Jel: Günde 2 kez ağrılı bölgeye sürülür.

Proxacin 500 mg 14 tablet

» Antibakteriyel


Etken Maddesi
Siprofloksasin


PROXACIN 500 MG 14 F.TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


ENDİKASYONLARI


Proxacin 500 mg Film Tablet; her bir film tablette 500 mg siprofloksasin'e eşdeğer siprofloksasin hidroklorür monohidrat ve boyar madde olarak titanyum dioksit, Dye Blue F.D.C. No.2 içerir.


KONTRENDİKASYONLARI


Siprofloksasin veya kinolon grubu antimikrobiyallere karşı hipersensitivite öyküsünün bulunduğu hastalarda kullanılması kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Siprofloksasin kullanan hastalarda konvülsiyonlar bildirilmiştir. Kinolonlar santral sinir sistemi stimülasyonuna neden olarak titreme, huzursuzluk, sersemlik hissi, konfüzyon ve halüsinasyonlara yol açabilir. Tüm kinolonlar gibi siprofloksasin de ağır serebral arteriyoskleroz ve epilepsi gibi bilinen veya kuşkulanılan santral sinir sistemi hastalığı olanlarda veya konvülsiyon eğilimi yaratan diğer durumların söz konusu olduğu vakalarda dikkatle uygulanmalıdır. Siprofloksasinin sifilis tedavisinde etkinilği gösterilmemiştir. Gonore tedavisinde kısa süreli olarak yüksek dozda antimikrobiyal ajanların kullanılması, inkübasyon dönemindeki sifilis semptomlarını maskeleyebilir veya geciktirebilir. Tüm gonoreli hastalara teşhis döneminde sifilis için serolojik test uygulanmalıdır. Kinolonlarla tedavi edilen hastalarda, bazen ilk dozu takiben, ciddi ve ara sıra fatal hipersensitivite (anaflaktik) reaksiyonları bildirilmiştir. Hipersensitivite reaksiyonları görüldüğünde siprofloksasin derhal kesilmeli ve uygun tedavilere geçilmelidir. Siprofloksasin dahil olmak üzere hemen tüm antibakteriyel ajanlarla değişik şiddette psödomembranöz kolit vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle antibakteriyel ajan kullanılırken diyare görülen hastalarda bu durum gözönüne alınmalıdır. Diğer geniş spektrumlu antibakteriyeller gibi siprofloksasinin de uzun süre kullanılması, duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalması ve süperenfeksiyon ile sonuçlanabilir. Siprofloksasin kullanan hastalar kristalüri riski nedeniyle iyi hidrate edilmeli ve idrarın alkalen hale gelmesi engellenmelidir. Kinolon grubu ilaçlardan bazılarını kullanan hastaların doğrudan güneş ışığına maruz kalmaları halinde ağır güneş yanığı reaksiyonu ile ortaya çıkan orta şiddette veya şiddetli fototoksisite gözlenmiştir. Bu nedenle aşırı güneş ışığından uzak durulmalı ve fototoksisite görüldüğünde tedavi sonlandırılmalıdır. Siprofloksasin ile uzun süreli tedavilerde, diğer potent ilaçlarda olduğu gibi renal, hepatik, hematopoietik sistem gibi organ sistemlerinin periyodik kontrolları yapılmalıdır. Hamile Kadınlarda Kullanımı: Siprofloksasin ile hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmadığından; anneye sağlaması beklenen yararları fetus üzerine olası riskleri ile birlikte değerlendirilmelidir. Emziren Annelerde Kullanımı: siprofloksasin anne sütüne geçer. Siprofloksasin kullanan annelerin bebeklerindeki ciddi yan etki riski nedeniyle emzirmeye ara verilmeli veya ilaç kesilmelidir. Çocuklarda Kullanımı: Çocuklarda ve kemik gelişimini tamamlamamış gençlerde etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamıştır. Yaşlılarda Kullanımı: Renal fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda dozajın azaltılması gereklidir (Bakınız: Dozaj ve Uygulama). Böbrek Yetmezliğinde Kullanımı: Ağır renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, dozajın azaltılması gereklidir (Bakınız: Dozaj ve Uygulama) Karaciğer Yetmezliğinde Kullanımı: Hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozajın azaltılması gerekir. Araç ve Makina Kullanımına Etkisi: Siprofloksasin; santral sinir sistemi stimülasyonu sonucunda titreme, baş dönmesi ve sersemlik hissine neden olabilir. Bu ilacı kullanan hastaların otomobil veya makina kullanmadan ya da mental dikkat ve koordinasyon gerektiren faaliyetlerde bulunmadan önce bu konuda bilgilendirilmeleri gerekir.


YAN ETKİLER


Proxacin (siprofloksasin) film tablet, genellikle iyi tolere edilir. Siprofloksasin tedavisi sırasında, ilaca bağlı veya ilaca bağlı olmaksızın, en sık görülen yan etkiler; bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk hissi ve cilt döküntüleridir. Yan etkilerin çoğunun hafif veya orta şiddette olduğu bildirilmiştir. Siprofloksasin ile tedavi edilen hastalarda %1'den daha düşük oranda görülen yan etkiler şunlardır: Kardiyovasküler Sistem: Palpitasyon, angina pektoris, hipertansiyon Santral Sinir Sistemi: Baş dönmesi, sersemlik, uykusuzluk, halüsinasyonlar, irritabilite, tremor, konvülsiyonlar, uyuşukluk, güçsüzlük. Gastrointestinal Sistem: Oral kandidiyazis, disfaji, kolestatik sarılık Kas-İskelet Sistemi: Sırt ve eklem ağrıları, tutukluk Renal/Ürogenital Sistem: Poliüri, idrar retansiyonu, vajinit Solunum Sistemi: Dispne, burun kanaması, hemoptizi Cilt/Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları: Kaşıntı, ürtiker, fotosensitivite, anjioödem, yüz boyun, dudak konjuktiva veya ellerde ödem, kandidiyazis, hiperpigmentasyon Ürtikerden anaflaksiye kadar çeşitli alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Özel duyular: Bulanık görme, kulak çınlaması, tat bozuklukları İlaçla ilişkisi bilinmeyen bazı laboratuvar testi değişiklikleri ise şunlardır: ALT (SGPT), AST (SOT), alkalen fosfataz, serum kreatinin ve BUN düzeylerinde yükselmeler. Ayrıca kristalüri, silindirüri ve hematüri bildirilmiştir


ETKİLEŞİMLER


Teofilin: Diğer bazı kinolonlarla olduğu gibi siprofloksasinin de teofilin ile birlikte uygulanması; teofilinin serum eliminasyon yarı ömrünü uzatarak, plazma teofilin düzeylerini yükseltir ve hastada teofiline bağlı istenmeyen etkilerin gelişme riskini artırabilir. Birlikte uygulamanın zorunlu olduğu durumlarda teofilinin plazma düzeyleri dikkatle izlenmeli ve buna göre uygun doz ayarlaması yapılmalıdır. Kafein: Siprofloksasin dahil olmak üzere bazı kinolonların kafein metabolizmasını etkiledikleri gösterilmiştir. Sonuçta kafeinin klirensi azalabilir veya serum yarı-ömrü uzayabilir. Fenitoin: Siprofloksasin ile fenitoini birlikte kullanan bazı hastalarda serum fenitoin düzey değişiklikleri (artma veya azalma) bildirilmiştir. Gliburid: Sulfonilüre grubundan bir antidiabetik olan gliburid ile siprofloksasinin birlikte kullanılması nadiren ağır hipoglisemi ile sonuçlanabilir. Siklosporin: Siprofloksasin veya bazı kinolonların siklosporin ile birlikte kullanılması, serum kreatininde geçici yükselmelere neden olabilir. Oral antikoagülanlar: Kinolonların bir oral antikoagülan olan varfarin veya türevlerinin etkilerini artırdıkları bildirilmiştir. Söz konusu ilaçların birlikte kullanılmaları halinde protrombin zamanı veya diğer koagülasyon testleri dikkatle izlenmelidir. Probenesid: Probenesid, siprofloksasinin renal tübüler sekresyonunu engelleyerek serum siprofloksasin düzeyinde artışa neden olur. Diğer: Magnezyum, alüminyum veya kalsiyum içeren antiasitlerle; sukralfat veya demir gibi iki ve üç değerli katyonlarla birlikte uygulanması halinde siprofloksasinin absorpsiyonu etkilenerek serum ve idrarda istenilenden daha düşük siprofloksasin düzeyleri oluşabilmektedir. Benzeri bir etki, çinko içeren multivitaminlerle de oluşabileceğinden, birlikte kullanılmaları önerilmemektedir. Diyetle alınan kalsiyum, siprofloksasin absorpsiyonunu bozmaz.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Proxacin (siprofloksasin) film tablet yemeklerden önce veya sonra uygulanabilir. ancak yemeklerden iki saat sonra uygulanması tavsiye edilmektedir. Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde mutad dozları aşağıdaki gibidir: Üriner sistem enfeksiyonu olan hastalarda 12 saat arayla 250 mg, orta derecede duyarlı bakterilerin neden olduğu komplike üriner enfeksiyonlarda 12 saat arayla 500 mg uygulanabilir. Komplike olmayan gonore 250 mg'lik tek dozla tedavi edilebilir. Diğer tüm enfeksiyonlarda 12 saat arayla 500 mg kullanılabilir. Özellikle ciddi enfeksiyonlar (örneğin kistik fibrozisli hastaların tekrarlayan enfeksiyon atakları, ağır intraabdominal enfeksiyonlar, osteomiyelit ve eklem enfeksiyon,arı streptokoksik pnömoni) ve orta derecede duyarlı bakterilerle gelişmiş enfeksiyonlarda doz 12 saat arayla 750 mg'a yükseltilebilir. Tedavi süresi enfeksiyonun şiddetine göre değişir. Genelde siprofloksasin tedavisi enfeksiyon belirtileri kaybolduktan sonra en az iki gün daha sürdürülmelidir. Şiddetli ve komplike enfeksiyonlarda daha uzun süre gerekmekle birlikte mutad tedavi süresi 7-14 gündür. Kemik ve eklem enfeksiyonları için 4-6 hafta veya daha uzun süreli tedavi gerekebilir. Enfeksiyöz diyare 5-7 günde tedavi edilebilir. Dozaj, enfeksiyonun niteliği ve şiddeti, etken olan organizmanın duyarlılığı, hastanın savunma mekanizmalarının durumu ve renal fonksiyona göre belirlenmelidir. Böbrek fonksiyonları azalmış hastalarda dozaj, kreatinin klirensine göre ayarlanmalıdır. Kreatinin klirensinin 50 ml/dakikanın üzerinde bulunduğu hastalarda dozajın azaltılmasına gerek yoktur. Kreatinin klirensi 30-50 ml/dakika arasında olan hastalarda Proxacin (siprofloksasin) film tablet 12 saat arayla 250-500 mg olarak uygulanır. Kreatinin klirensi 5-29 ml/dakika arasında olan hastalarda ise 18 saat arayla 50-500 mg uygulanır. Hemodiyaliz veya peritoneal diyaliz tedavisinde Proxacin (siprofloksasin) film tablet dozu 24 saat arayla ve doz diyaliz sonrasında uygulanmak üzere 250-500 mg'dır. DOZ AŞIMI Aşırı doz alındığında, gastrik lavaj yapılarak veya kusturularak mide boşaltılmalıdır. Destekleyici tedavi başlatılmalı ve hasta yakından takip edilmelidir. Kristalüri Riskini minimuma indirmek için uygun hidrasyon sürdürülmelidir. Hemodiyaliz veya peritoneal diyaliz ile ancak çok az miktarda (<%10) siprofloksasinin eliminasyonu sağlanabilir.


İlaç Fiyatı 7.78 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROXACIN 750 MG 14 F.TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* CIPRO %0.3 GOZ 5 ML DAMLA
* SIPROGUT %0.3 5 ML KULAK DAMLASI
* CIPROLON 250 MG 10 TABLET
* CİPRONATİN 250 MG 14 TABLET
* CİFLOSİN 250 MG 14 FILM TABLET
* CIFLURON 500 MG 10 TABLET
* CIPRO 250 MG 14 TABLET
* CİFLOSİN 500 MG 10 FILM TABLET
* CILOXAN %0.3 5 ML GÖZ DAMLASI
* CİPRONATİN 500 MG 14 TABLET
* SIFLOKS 500 MG 10 TABLET
* LOXASID 500 MG 14 FİLM TABLET
* ROFLAZIN 500 MG 14 FİLM TABLET
* CILOXAN 3,5 GR OFTALMİK POMAD
* CIPRO 500 MG 14 TABLET
* ÜRO-CIPROXİN 250 MG 6 FİLM TABLET
* CIPROKTAN 500 MG 14 FİLM TABLET
* CİPRASİD 500 MG 14 FİLM TABLET
* SANFLOKS 750 MG 14 FİLM TABLET
* ROXIN 500 MG 14 TABLET
* CIPROKTAN 500 MG 10 FİLM TABLET

* CİPRONATİN 750 MG 14 TABLET
* SIPROSAN 500 MG 14 FİLM TABLET
* CİFLOSİN 750 MG 14 FİLM TABLET
* CIPRO 750 MG 14 TABLET
* ROXIN 750 MG 14 TABLET
* SIFLOKS 750 MG 14 TABLET
* CİPRASİD 750 MG 14 FİLM TABLET
* SIFLOKS 750 MG 10 TABLET
* CIPROXİN XR 500 MG 3 MODİFİYE SALIM TABLETİ
* SIPROSAN 750 MG 14 FİLM TABLET
* SIFLOKS 500 MG 14 TABLET
* CIPROXİN 750 MG 10 TABLET
* CIPROXİN 500 MG 10 TABLET
* CİPROKTAN IV 200 MG/100 ML İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN FLAKON
* CIPRO IV 200 MG 1 FLAKON
* SANSET 750 MG 10 FİLM TABLET
* CİFLOSİN 200 MG 100 ML IV INF.SOLUSYONU
* CIPROXIN 0,2 GR 1 FLAKON
* CİPRO 400 MG/200 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN
* CIPROXİN XR 1000 MG 7 MODİFİYE SALIM TABLETİ
* CİFLOSİN 400 MG 200 ML IV İNF. SOLÜSYONU
* CIPROXIN 400 MG 1 FLAKON

Proviron 25 mg 20 tablet

» Hormon Tedavisi


Etken Maddesi
Mesterolon


PROVIRON 25 MG 20 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Bir tablet Proviron, 25 mg Mesterolon içerir. Yardımcı maddeler Metil paraben Propil paraben


ENDİKASYONLARI


· Orta ve ileri yaştaki androgen eksikliğine bağlı şikayetler
İşgücünde azalma, kolay yorulma, bellek zayıflığı, konsantrasyon gücünün gerilemesi, libido ve potens bozuklukları, sinirlilik, uyku bozuklukları, depresif durumlar ve genel vejetatif şikayetler, sıklıkla androgen eksikliğine bağlıdır. Bu tür şikayetler Proviron uygulandığında ya tamamen ortadan kalkar ya da azalır.
· Potens bozuklukları
Androgen eksikliğine bağlı potens bozuklukları Proviron'la düzelir. Diğer nedenler, tek başına ya da ek olarak bir rol oynuyorlarsa, Proviron, diğer tedavi yöntemlerinin desteklenmesi için verilebilir.
Hipogonadizm
Androgenlere bağımlı organların büyüme, gelişme ve fonksiyonları, Proviron'la uyarılır. Proviron, puberteden önce androgen yetersizliği sonucu geri kalan sekunder cinsel belirtilerin oluşumunu destekler.
Puberteden sonra gonad fonksiyonlarının durması sonucu ortaya çıkan eksiklik belirtileri Proviron'la tedavi edilir.
· Sterilite
Oligozoospermi ve Leydig hücresi yetmezliği, sterilitenin nedenleri olabilirler. Proviron'la sperm sayısı ve kalitesi, aynı zamanda sperma plasmasındaki fruktoz konsantrasyonu iyileşir ya da tamamen normalleşir ve böylece, döllenme şansı artar.


KONTRENDİKASYONLARI


Prostat karsinomu, mevcut veya geçirilmiş karaciğer tümörleri. Aktif ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlık.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Androgenler, sağlıklı kişilerde kas yapımını arttırmak veya bedensel işgücünü arttırmak amacıyla uygulanmamalıdır.
Proviron sadece erkek hastalar için uygundur.
Proviron uygulanması esnasında düzenli prostat muayeneleri önerilir.
.: Forum Evren.NeT http://www.frmevren.net/m-n-o-p-harfi-ilaclari/84281-proviron-25-mg-20-tablet.html
Proviron'un içerdiğine benzer hormonal maddelerin kullanımı sonucu nadir olgularda iyi huylu, ileri derecede nadir olgularda da ciddi intraabdominal kanamalara sebep olabilecek karaciğer tümörleri gözlemlenmiştir. Şiddetli üst batın ağrısı, karaciğer büyüklüğü veya batın içi kanama belirtileri söz konusu olduğunda, bir karaciğer tümörü ayırıcı tanıda göz önüne alınmalıdır.


YAN ETKİLER


Nadir olarak, sık ve uzun süreli ereksiyonlar görüldüğünde doz azaltılmalı veya tedavi sonlandırılmalıdır


ETKİLEŞİMLER


Probenasid'in asiklovir'in yarı ömrü ve plazma konsantrasyon eğrisi altında kalan alanı arttırdığı bulunmuştur. Ayrıca böbrek fizyolojisini etkileyen diğer ilaçlarında asiklovirin farmakokinetiğini etkileyebileceği göz önüne alınmalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Tabletler çiğnenmeden ve bir miktar sıvı ile alınmalıdır.
Hekim tarafından başka türlü önerilmemişse, aşağıdaki dozlar yeterlidir:
· Orta ve ileri yaştaki androgen eksikliğine bağlı şikayetler ve potens bozuklukları
Tedavi başlangıcında, günde 3 defa 1 tablet Proviron. Arzu edilen iyileşme sağlandıktan sonra doz azaltılabilir.
Tedaviye günde 1-2 defa 1 tablet Proviron ile devam edilir. Şikayet veya rahatsızlığın tür ve şiddetine bağlı olarak, hastanın kişisel gereksinimi gözönünde tutularak doz ayarlanır. En az birkaç ay süren sürekli tedavi tavsiye edilir.
· Hipogonadizmde sürekli bir tedavi gereklidir.
Sekunder cinsiyet özelliklerinin oluşması için günde 3 defa 1 - 2 tablet Proviron, aylar boyunca verilir. İdame dozu genellikle günde 2 - 3 defa 1 tablettir.
· Sterilitede, sperm sayısının ve kalitesinin iyileştirilmesinde.
Bir spermiogenez siklusu boyunca, yani takriben 90 gün, günde 2 - 3 defa 1 tablet Proviron. Kürler birkaç haftalık aradan sonra tekrarlanmalıdır.
Postpubertal Leydig hücre yetmezliğinde ejakülattaki fruktoz konsantrasyonunu artırmak amacıyla :
Birkaç ay boyunca günde 2 defa 1 tablet Proviron uygulanır. Doz aşımı İlacın bir kez verilmesiyle yapılan akut toksisite çalışmaları Proviron’un non-toksik olarak sınıflandırılabileceğini göstermiştir. Tedavi için gereken dozun, uygunsuz olarak bir çok defa alınmasını takiben bile herhangi bir toksisite riski beklenmemektedir.İlaç Fiyatı 11.24 TLReçeteli Verilir.

Provir 200 mg 25 tablet

** BU İLAÇ UZUN SÜREDİR İLAÇ PAZARINDA BULUNMAMAKTADIR **


» Lokal antiviral


Etken Maddesi
Asiklovir


PROVIR 200 MG 25 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


50 mgAsiklovir1 gr krem


ENDİKASYONLARI


İlk ve tekrarlayan genital herpes tedavisinde;
Deride iokalize olmuş herpes enteksiyonlarının tedavisinde;
Ayrıca herpes tabialis tedavisinde etkilirdir


KONTRENDİKASYONLARI


Provir krem, asiklovir veya propilen glikole aşırı duyarlı hastalarda kullanılmamalıdır


UYARILAR & ÖNLEMLER


Ağız içi, göz ve vajinadaki mukozaya uygulanması uygun değildir.
Özellikle göze sürülmemesine dikkat edilmelidir. Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Gebelikte ve süt verme zamanında kullanımı ile ilgili klinik veriler bulunmadığı için, ancak çok gerektiğinde yarar, riskle karşılaştırılarak hekim kontrolünde kullanılmalıdır. Sistematik olarak kullanılıdığında ilacın anne sütüne geçmesi mümkün olabilir. Fare üzerinde yapılan çalışmalar fertilite üzerinde etki göstermemiştir. İnsanlara karsinojen ve mutajen olduğuna dair kanıtlar bulunmamıştır.


YAN ETKİLER


Porvir Krem'in uygulamasını takiben geçici olrak hafif yanma ve batma olabilir. Çok az hastada hafif deri kuruması pullanma, ayrıca eritem ve kaşıntı görülmüştür.


ETKİLEŞİMLER


Klinik araştırmalar sonucu, sistematik lokal uygulanan asiklovir. ile başka ilacın etkileşimi görülmemiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde
Yetişkinlerde ve çocuklarda: Günde 6 kez 3 saatte bir uygulamalı ve tedaviye 7 gün devam edilmelidir.
Enfeksiyonun başlangıcından sonra tedaviye mümkün olduğu kadar erken başlanmalıdır.Reçeteli Verilir


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROVIR %5 10 GR KREM
* PROVIR 400 MG 25 TABLET


İLAÇ EŞEDEĞER ANALİZİ ( MUADİLLERİ)* SİLOVİR % 5 50 MG 10 GR KREM
* ASIVIRAL %5 10 GR KREM
* ACYL %5 10 GR KREM
* VIROSIL %5 10 GR KREM
* AKLOVIR %5 10 GR KREM
* HERNOVİR %5 10 GR KREM
* SİLOVİR 200 MG 25 TABLET
* KLOVIREKS-L 250 MG 1 FLAKON
* ASIVIRAL 200 MG 25 TABLET
* ACYL 200 MG 25 TABLET
* VIROSIL 200 MG 25 TABLET
* VIRUPOS 4,5 GR GÖZ MERHEMİ
* ZOVİRAX FORTE 2 GR KREM
* AKLOVIR 200 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* AKLOVIR 200 MG 25 TABLET
* ASIVIRAL 400 MG 25 TABLET
* ZOVİRAX 4,5 GR OFT.MERHEM
* HERNOVİR 200 MG 25 TABLET
* SİLOVİR 800 MG 20 TABLET
* HERNOVİR 400 MG 25 TABLET
* VIROSIL 800 MG 25 TABLET
* XOROX 250 MG 5 FLAKON
* ZOVIRAX 200 MG 25 TABLET
* HERNOVİR 800 MG 25 TABLET
* ZOVİRAX FORTE 400 MG 100 ML SUSPANSIYON
* AKLOVIR 800 MG 20 TABLET
* ZOVİRAX 250 MG 5 FLAKON
* ZOVIRAX 800 MG 20 TABLET

Protonex 40 mg 28 entetik tablet

» Proton pompası inhibitörüEtken Maddesi
Pantoprazol


PROTONEX 40 MG 28 ENTERİK KAPLI TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Pantoprazol, 40 mg


ENDİKASYONLARI


Proton pompası inhibitörü


KONTRENDİKASYONLARI


Lidestol Jel lokal anestezik maddelere karşı aşırı hassasiyeti bilinen kişilerde kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Aşırı ya da kısa aralıklarla uygulamada yüksek plazma konsantrasyonu ve sonuçta ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir, ancak topikal uygulamada yüksek doza ulaşmak zordur ve ancak çok geniş yüzeye, çok sık uygulama ile ortaya çıkabilir. Lidokain travmatik yaralanmalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hastalara uygulama konusunda bilgi verilmeli ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklanmalıdır. Çok büyük alanlarda 2 saatten daha uzun süre uygulanması zehirlenme riskini artırır. GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI (Kategori C) : Lidokain HCI’in bebeğin gelişimi üzerinde herhangi bir zararlı etkisi tespit edilmemişse de, özellikle gebeliğin ilk aylarında ilaç dikkatli kullanılmalıdır ARAÇ VE MAKİNE KULLANMAYA ETKİSİ : Uygulandığı bölgede lokal bir uyuşma meydana getirdiğinden, araç ve makine kullanırken dikkatli olunması tavsiye edilir.


YAN ETKİLER


Lokal anesteziklerde görülen yan etkiler genellikle aşırı doz kullanımı ile ortaya çıkar. Lidokain HCI’in tavsiye edilen dozlarda yan etkisi oldukça azdır. Lokal anesteziklerin sistemik toksisiteleri başlıca merkezi sinir sistemi ve kardiovasküler sistemde baş gösterir. Merkezi sinir sistemindeki istenmeyen etkiler, hareketsiz kalamama, heyecan, sinirlilik, baş dönmesi, sersemlik, kulak çınlaması, görme bulanıklığı, mide bulantısı, kusma, kas seyirmesi, titreme ve konvülsiyon şeklindedir. Kardiyovasküler reaksiyonlar bradikardi, miyokardial depresyon ve hipotansiyon şeklinde karakterizedir. Hasarlı mukozalarda Jel’in uygulanacağı bölgede kana mikroorganizma karışabileceği ihtimali düşünülerek uygulanırken dikkatli olunmalıdır.


ETKİLEŞİMLER


Diğer ilaçların SİLDEGRA üzerine etkisi: İn vitro Çalışmalar: Sildenafil metabolizması başlıca sitokrom P450 (CYP)'nin izoformları 3A4 (majör yol) ve 2C9 (minör yol) ile düzenlenmektedir. Bu sebeple bu izoenzimlerin inhibitörleri sildenafil klirensini azaltabilir. İn vivo çalışmalar: Non-spesifik bir CYP3A4 inhibitörü olan simetidin (800 mg), SİLDEGRA (50 mg) ile birlikte uygulandığında plazma sildenafil konsantrasyonunda %56 oranında bir artışa sebep olmaktadır. Klinik çalışma verilerinde yapılan popülasyon farmakokinetik analizleri, ketakonazol, eritromisin, simetidin gibi CYP3A4 inhibitörleri ile beraber uygulanan sildenafilin klirensinde azalma olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte bu hastalarda yan etki insidansında bir artma olmamasına rağmen CYP3A4 inhibitörleriyle birlikte kullanımda 25 mg'lık başlangıç dozu tavsiye edilir. Bir CYP3A4 inhibitörü olan, HIV proteaz inhibitörü saquinavirin, kararlı durumda (1200 mg tid), 100 mg tek doz sildenafil ile birlikte uygulanması, sildenafil Cmaks'ında %140 ve sildenafil EAA'ında %210'luk bir artışa sebep olmuştur. Sildenafilin saquinavir farmakokinetiği üzerine etkisi yoktur. Kuvvetli bir P450 inhibitörü olan, HIV proteaz inhibitörü ritonavirin kararlı durum seviyelerinde (500 mg bid) birlikte uygulanan tek doz sildenafilin (100 mg) Cmaks'ında 4 kat (%300), ve EAA'ında 11 kat (%1000) bir artış meydana gelmiştir. 24 saat sonra, sildenafilin tek başına uygulanmasıyla yaklaşık 5 ng/mL olan plazma seviyesine kıyasla, sildenafil plazma seviyeleri yaklaşık 200 ng/mL olmuştur. Bu durum ritonavirin P450 substratlarının büyük çoğunluğu üzerine olan belirgi etkileriyle uyumludur. Sildenafilin ritonavirin farmakokinetiği üzerine etkisi yoktur (Bkz. Kullanım şekli ve dozu) Antasidlerin (magnezyum hidroksid, aluminyum hidroksid) tek doz olarak verilmesi SİLDEGRA'nın biyoyararlanımını etkilememiştir. Populasyon farmakokinetik analizleri, tolbutamid, varfarin, fenitoin gibi CYP2C9 inhibitörleri, selektif serotonin gerialım inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar gibi CYP2D6 inhibitörleri, tiazid ve ilgili diüretikler, loop ve potasyum tutucu diüretikler, ACE inhibitörleri, kalsiyum kanal blokerleri, beta adrenoreseptör antagonistleri veya rifampisin, barbitüratlar gibi CYP450 metabolizmasını artıran gruplar ile sildenafilin beraber uygulanmasının sildenafilin farmakokinetiğine hiçbir etkisinin olmadığını göstermiştir. SİLDEGRA'nın diğer ilaçlar üzerine etkisi: İn vitro çalışmalar: Sildenafil, sitokrom P450 izoformları olan 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 3A4 (IC50>150µM)'ün zayıf bir inhibitörüdür. Tavsiye edilen dozların ardından sildenafilin zirve plazma konsantrasyonu yaklaşık 1µM olduğunda SİLDEGRA'nın bu isoenzimlere ait substratlarının klirensini değiştirmesi beklenmez. Sildenafilin, dipiridamol, teofilin gibi non-spesifik fosfodiesteraz inhibitörleriyle etkileştiğine dair bir bilgi yoktur. Sildenafil (100 mg), her ikisi de CYP3A4 substratı olan, HIV proteaz inhibitörleri saquinavir ve ritonavirin kararlı durum farmakokinetiğini etkilemez. İn vivo çalışmalar: Her ikisi de CYP2C9 tarafından metabolize edilen tolbutamid (250 mg) veya varfarin (40 mg) ile önemli bir etkileşimi mevcut değildir. SİLDEGRA (50 mg) 150 mg aspirinin sebep olduğu kanama süresindeki uzamayı potansiyelize etmemiştir. SİLDEGRA (50 mg) 80 mg/dL'lik ortalama maksimum alkol seviyelerinde alkolün hipotansif etkisini potansiyelize etmemiştir. Hipertansif hastalarda amlodipin ile beraber uygulanan 100 mg SİLDEGRA ile, yatar konumdaki kan basıncında ortalama ilave düşüş (sistolik 8 mmHg, diastolik 7 mmHg), SİLDEGRA'nın tek başına uygulandığı zaman görülene benzer olmuştur (Bkz. Farmakolojik Özellikler) SİLDEGRA'nın emniyetine ait verilerin analizinde SİLDEGRA ile beraber antihipertansif ilaç kullanan ve kullanmayan hastalarda yan etki profilinde hiçbir farklılık görülmemiştir. SİLDEGRA'Nın akut ve kronik uygulanan nitratların hipotansif etkisini potansiyelize ettiği gösterilmiştir. Bu sebeple nitratların veya nitrik oksid veren bileşiklerin SİLDEGRA ile beraber kullanılması kontrendikedir (Bkz. Kontendikasyonlar).DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


SİLDEGRA Tablet ağız yoluyla kulanılır.


Yetişkinlerde Kullanım:
Tavsiye edilen doz seksüel aktiviteden yaklaşık 1 saat önce 50 mg'dır. Etkinlik ve hastanın tolerasyonuna bağlı olarak doz 100 mg'a yükseltilebilir veya 25 mg'a düşürülebilir. Tavsiye edilen en yüksek doz 100 mg'dır. Günde bir kereden fazla alınması tavsiye edilmez. SİLDEGRA yiyeceklerle beraber alındığında etkinliğin başlaması gecikebilir.
65 yaşın üzerinde olan kişilerde, böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanım:
Yaşlı hastalar, böbrek veya karaciğer bozukluğu bulunan hastalarda sildenafil klirensi azaldığı için tavsiye edilen doz 25 mg'dır. Etkinlik ve toleransa bağlı olarak doz 50 mg veya 100 mg'a çıkartılabilir. Ancak hekim tavsiyesi olmadan kesinlikle yüksek doz kullanılmamalıdır.
HIV proteaz inhibitörü olan ritonavir ile tedavi gören hastalarda, etkileşmeden dolayı (Bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler), 48 saatlik bir period içerisinde maksimum 25 mg'lık tek doz sildenafil dozunun aşılması tavsiye edilmez.
Çocuklarda:
SİLDEGRA 18 yaşın altındakilerde kullanılmaz.


DOZ AŞIMI
Tek doz olarak 800 mg'a kadar çıkılan çalışmalarda görülen yan etkiler daha düşük dozlarda görülen yan etkilere benzer ancak insidans oranları ve ciddiyeti daha yüksek olmuştur. 200 mg sildenafil uygulandığında etkinlikte artış olmamış fakat yan etkilerin insidansında artış olmuştur.
Aşırı doz vakalarında standart destek verici yaklaşımlar gerektiğinde uygulanmalıdır .Sildenafil plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığı ve idrarla atılmadığı için dializin sildenafil klirensini artırması beklenmez.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROTONEX 40 MG 14 ENTERİK KAPLI TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* PANTPAS 40 MG 1 FLAKON
* PANDEV 40 MG 14 ENTERİK KAPLI TABLET
* PROTİNUM 40 MG 14 TABLET
* PANTHEC 40 MG 14 ENT.TABLET
* PANTO 40 MG 14 TABLET
* ULCOREKS 40 MG 14 ENTERİK KAPLI TABLET
* PULCET 40 MG 14 E.TABLET
* PANTPAS 40 MG 14 TABLET
* PROTİNUM 40 MG 28 TABLET
* PULCET 40 MG 28 E.TABLET
* PANTHEC 40 MG 28 ENT.TABLET
* PANTO 40 MG 28 TABLET
* PANDEV 40 MG 28 ENTERİK KAPLI TABLET
* ULCOREKS 40 MG 28 ENTERİK KAPLI TABLET
* PANTPAS 40 MG 30 ENT. TABLET

Protelos 2 gr oral sü.için 28 paket

» Osteoporoz tedavisi


Etken Maddesi
Strontium ranelate


PROTELOS 2 GR ORAL SÜSPANSİYON İÇİN GRANÜL 28 PAKET
İthal, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


Strontium ranelat, 2 gr


ENDİKASYONLARI


Vertebral ve kalça kırıkları riskini azaltmada postmenopozal osteoporoz tedavisinde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Formülde yer alan maddelerden herhangi birine karşı hassasiyeti olan kişilerde kullanılmamalıdır


UYARILAR & ÖNLEMLER


Kreatinin klirensi 30 mL/dak’ın altında olan hastalaraönerilmemektedir. Venöz tromboembolizm riski yüksek olan, özellikle de VTEhikayesi olan hastalarda kullanılmamalıdır. İçerdiği fenilalanin nedeniyle,fenilketonürisi olan hastalarda kullanılmamalıdır. Gebelere ve emziren kadınlaraverilmemelidir.
YAN ETKİLER


En sık görülen yan etkiler, bulantı,ishal, baş ağrısı ve deri döküntüsüdür.

ETKİLEŞİMLER·Anti-potasium ile beraber Dijital preparatları alınıyorsa kandaki potasyum seviyesinin düşmesi kalp glikozidlerinin toksik etkilerini artırabilir. ·Potasyum atılımına neden olan diüretiklerle Anti-potasium'un birlikte kullanımı hipopotasemi riskini artırır. ·Anti-potasium, tetrasiklin içeren ilaçların etkinliğini azaltır. Bu ilaçlardan herhangi biri ile beraber Anti-potasium kullanılıyorsa en az 2 saat ara ile alınmalıdır. ·Antikolinerjikler barsak motilitesini değiştirdikleri için yan etki riskini artırırlar.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Önerilen günlük doz, oral yoldan günde bir kez 2 g’liktek dozluk pakettir. Strontium ranelatın emilimi gıda, süt ve süt ürünlerinintüketiminden etkilendiğinden, öğün arasında kullanılmalıdır. Ancak yavaşemilimi dikkate alındığında, yatmadan önce ve tercihen akşam yemeğinden en aziki saat sonra kullanmalıdır. Tek dozluk paketteki granüller, bir bardak suiçinde süspansiyon haline getirilirek kullanılmalıdır. Süspansiyonhazırlandıktan hemen sonra içilmelidir.


İlaç Fiyatı 76.37 TL


Reçeteli Verilir.

Protefix JEL

Ağrılı Protez vurmalarında, aftlarda ve ağız mukoz tabakası iltihaplarında
Yeni Protefix Koruyucu Jel, yeni bir prensip çerçevesinde etki göstererek acısız ve etken bir şekilde yardımcı olur. Etki maddesi olan gliserol-oksitriester (TGO), özel bir yöntem ile özel bitki yağlarından elde edilmektedir. Kullanım esnasında, ağız mukoz tabakası ıslak olmasına rağmen son derece iyi yapışkan bir "koruma kalkanı" oluşturmaktadır


Kimler Kullanabilir?


Diş hekimleri ve hastalar tarafından
Ağrılı/baskıya maruz kalan yerler
Enflamasyonlu ağız mukozası
Şişmiş ve ağrılı diş eti
Aftlı ülserler
Diş eti dokusu iltihabı için kullanılır.
Protefix Koruyucu Jel;
Kimyasal tahrişler, diş telleri ve protezlerin mekanik baskısından oluşan yaralarda kullanılır.
Acıyı azaltır.
Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
Ağız mukoz tabakasında yanma ve uyuşma olmaz.
Alkol, lidokain ve kortizon içermez.
Hiçbir yan etkiye sahip değildir.
Kullanımı:Protefix®


Yara ve koruma jeli, ağzın iltihaplananan muköz tabakasına sürülür.
Kullanım Şekli
Günde yaklaşık 3-4 kere bezelye büyüklüğünde bir parça Protefix® Yara ve Koruma jeli, bir kulak temizleme çubuğu veya temiz parmak ucuyla iltihaplı yerlere sürülür ve yavaşça masajla yedirilir. L üfen burada oluşan koruyucu tabakanın eşit şekilde dağılmasına ve böylece etkisini sürdürülmesine itina gösteriniz. Herhangi bir şey yemeden önce, yaklaşık 15 dakika bekleyiniz. İlacı çalkalamayınız.

Ters Etkiler

İçindeki maddelerden herhangi birine karşı duyarlılık.

Yan Etkileri

Protefix® Yara ve Koruma jeli, belirtilen amaçla kullanılmalıdır, ancak hiçbir zaman bir doktorun vereceği tavsiyenin yerine geçmez. Eğer semptomlar 5 günden daha uzun sürerse veya durum daha kötüleşirse (özellikle kanama veya iltihaplanma), uzman doktora veya diş hekimine başvurulması önerilir. Herhangi bir aşırı duyarlılık reaksiyonu şüphesi varsa, önlem olarak tedavi derhal kesilmeli ve doktora gidilmelidir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* PROTEFİX AĞIZ JELİ (PROTEZLER İÇİN)
* PROTEFİX YAPIŞTIRICI KREM
* PROTEFİX TEMİZLEME FIRÇASI

Protamin % 1 5 ml 1 ampul

» Antikoagülan


Etken Maddesi
Protamin HCl


PROTAMIN %1 5 ML 1 AMPUL
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


1000Ü/mlProtamin hclAmpul 1


ENDİKASYONLARI


Ağır operasyonlardan sonraki kanamalar, fibrinojen yetmezliğine bağlı kanamalar, heparin tedavisinden sonraki kanamalar, heparinemi sonucu görülen hemorajilerde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


İçerdiği maddeler aşırı duyarlılığı olan hastlarda uygulanmaz.UYARILAR & ÖNLEMLER


Na­dir ol­gu­lar­da şo­ka ben­ze­yen du­rum­lar şek­lin­de re­ak­si­yon­lar gö­rül­müş­tür. Pro­ta­mi­ne kar­şı aler­jikre­ak­si­yon ola­sı­lı­ğı var­sa, bir test do­zu uy­gu­lan­ma­lı, uy­gun ba­zalan­ti­aler­jik te­da­vi ya­pıl­ma­lı ve pro­ta­min uy­gu­la­ma­dan ön­ce şo­kute­da­vi ede­cek ilaç­lar ha­zır bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.


YAN ETKİLER


Sıcaklık hissi, deride kızarma, hipotansiyon, bradikardi ve dispne gibi yan etkiler görülebilir ve Pro­ta­min ve­ril­dik­ten son­ra kan ba­sın­cın­da bir düş­me ola­bi­lir.


ETKİLEŞİMLER


Pro­ta­min he­pa­rin­le bir komp­leksoluş­tu­rur ve böy­le­ce he­pa­ri­nin et­kin­li­ği­ni nöt­ra­li­ze eder. Çö­kel­ti olu­şa­bi­le­ce­ğin­den, di­ğer ajan­lar­la özel­lik­le an­ti­bi­yo­tik­ler verad­yo­kontrast ilaç­lar­la ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Pıhtılaşma zamanı test sonuçlarına göre doz ayarlanır. Başlangıçta i.v. yoldan 1 ampul protamin enjekte edilir, daha sonra ihtiyaca göre i.m. olarak uygulanır Kul­la­nı­la­cak doz ya­pı­lan ko­a­gü­las­yon kont­rol­le­ri­ninso­nuç­la­rı­na gö­re bu­lun­ma­lı­dır. Gö­rü­len he­mo­ra­jik du­rum­lar­daeğer he­pa­rin IV yol­la ve­ril­miş­se 1 am­pul pro­ta­min IV yol­la en­jek­teedi­lir, eğer he­pa­rin IM ve­ya SC ola­rak ve­ril­miş­se 1 am­pul pro­ta­minIV yol­la ve da­ha son­ra ge­rek­ti­ği du­rum­lar­da IM ola­rak uy­gu­la­nır.IV en­füz­yon­lar için 100-200 mL se­rum fiz­yo­lo­jik kul­la­nıl­ma­lı­dır.Müs­tah­zar ya­vaş en­jek­te edil­me­li­dir.


İlaç Fiyatı 3.13 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROTAMİN CHOAY SULPHATE. 1 FLAKON

Protagent 10 ml damla

» Tek dozluk göz damlası


Etken Maddesi

Polivinilpirolidon


PROTAGENT 10 ML DAMLA
İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


0.05 mgBenzalkonyum klorürDamla3 mgBorik oksitDamla%2PolivinilprolidonDamla


ENDİKASYONLARI


Hiç veya yetrli olmayan göz yaşı salgısılanmasında bağlı göz tahrişi, keratitis sicca, göz kapakları sürtmesi gibi sebeplere bağlı kornea epitel zedelenmeleri.


KONTRENDİKASYONLARI


Bilinmemektedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Kontaminasyonu engellemek amacıyla şişenin ucunu kullanma süresince hiçbir yere değdirmeyiniz. Eğer Protagent ile tedavi sırasında gözde ağrı, görmede değişiklikler, gözde sürekli kızaııklık ve irritasyon ortaya çıkar ve bu durum 72 saatten uzun sürerse tedaviyi kesmeli ve doktora baş vurulmalıdır.


YAN ETKİLER


Bildirilmemiştir.


ETKİLEŞİMLER


Formülündeki koruyucu olarak içerdiği benzalkonyum klorür nedeniyle yumuşak kontakt lens kullanan kişiler tedavi sırasında lens kullanılmamalıdır


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmedikçe günde 4-5 defa 1-2 damla damlatılır. Damlalar gözün iç kirişine damlatılmalıdır. Damlatıldıktan sonra 1-2 dakika kapalı tutulmalıdır.


İlaç Fiyatı 6.94 TL


Reçeteli Verilir


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROTAGENT SE 0.4 ML 20 MG 20 DOZ DAMLA


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* POLYOD 7,5 GR 100 ML GARGARA

Prostıgmıne 6 ampul

» Antikolinesteraz


FORMÜLÜ


0.5mgNeostigmin metilsulfatAmpul 1


ENDİKASYONLARI


Myastenia gravisde ve atonik kabızlıkta endikedir


KONTRENDİKASYOLARI


Epilepsi, bronşiyal astım, bradikardi, vagotomi, hipertroidizm, kardiyak aritmi, peptik ülser ve hipotansiyonda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Süksinilkolin veya dekametonyum etkisini değiştirir. Neomisin, streptomisin, kanamisin, antiaritmik ajanlar, lokal ve bazı genel anestezikler ile noromüsküler transmisyona etkili preparatlarla kullanımlarda dikkatli olunmalıdır.


YAN ETKİLER


Hipersekreksiyon, anoreksi, bulantı, kusma, abdominal kramplar ve diyare gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞİMLER


Mide asiditesinin azalmasına bağlı olarak bazı ilaçların emilimi değişebilir. Omeprazol tedavisi sırasında, ketokonazolün emiliminin azalması beklenebilir. Yemeklerle ya da antasitlerle birlikte alınması durumunda etkileşim görülmemiştir. Omeprazol, karaciğerde sitokrom P450 2C19 (CYP2C19) sistemi ile metabolize edildiğinden, diazepam, varfarin (R-varfarin) ve fenitoinin atılımını geciktirebilir. Fenitoin ve varfarin alan hastaların izlenmesi önerilir, doz ayarlaması gerekebilir. Bununla birlikte, günde 20 mg omeprazol tedavisinin fenitoinin kan düzeyini etkilemediği gösterilmiştir. Aynı şekilde, düzenli varfarin tedavisindeki hastalarda günde 20 mg omeprazol tedavisi, pıhtılaşma zamanını etkilemez. Birlikte alındıklarında, klaritromisinin ve omeprazolün plazma konsantrasyonları yükselir. Yapılan etkileşim araştırmalarında, düzenli kullanılan 20-40 mg omeprazolün, CYP1A2 (kafein, fenasetin, teofilin), CYP2C9 (S-varfarin), CYP2D6 (metoprolol, propranolol), CYP2E1 (etanol), CYP3A (siklosporin, lidokain, kinidin, östradiol) gibi diğer CYP izoformları ile metabolik etkileşiminin bulunmadığı görülmüştür.DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erişkinlerde günde 1/2-1 ve çocuklarda 1/4-1/2 ampul

Prosterit 5 mg 100 tablet

» 5 Alfa Redüktaz Inhibitörü


Etken Maddesi
Finasterid


PROSTERIT 5 MG 100 FİLM TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


Beher film tablet 5 mg finasterid ihtiva eder. Boyar Maddeler : Sarı demir oksid, titanyum dioksid, indigo karmin aluminyum lake içerir.


ENDİKASYONLARI


Prosterit, selim prostat hiperplazisinin (BPH) tedavi ve kontrolünde; büyümüş prostatın küçültülmesi, idrar akımının düzeltilmesi ve BPH ile birlikte görülen semptomların giderilmesinde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Prosterit, kadın veya çocuklarda kullanılmaz. Prosterit, aşağıdaki hallerde kontrendikedir. * Bu ürünün herhangi bir komponentine karşı aşırı duyarlılık. * Gebelik-Gebe olan veya olabilecek kadınlar


UYARILAR & ÖNLEMLER


Prosterit tedavisine olumlu bir yanıt hemen elde edilemeyeceği için, rezidüel idrar hacmi fazla olan ve idrar akımı çok azalmış hastalar obstrüktif üropati açısından dikkatle izlenmelidir. Prostat Kanseri : Hastaların, prosterit tedavisine başlanmadan önce ve daha sonra da periyodik olarak prostat kanseri teşhisine yönelik diğer değerlendirmelerin yanında dijital rektal muayene ile de kontrolleri önerilmektedir. Prostat kanseri saptanmasında serum PSA değerleri kullanılmaya başlanmıştır. Genellikle başlangıç PSA değerlerinin 10 ng/ml.den yüksek olması daha ileri değerlendirmeleri ve biyopsi kararını desteklerken, 4 ile 10 ng/ml arasındaki PSA değerleri için daha ileri tetkikler önerilmektedir. PSA değerinin 4 ng/ml.nin altında olmasının, prostat kanseri olasılığını dışlamayacağı göz önünde tutulmalıdır. Finasterid, prostat kanseri varlığında dahi serum PSA konsantrasyonlarında bir düşmeye yol açmaktadır. Finasterid tedavisi altındaki hastalarda kaydedilen herhangi bir gecikmiş PSA yükselmesi dikkatle değerlendirilmeli ve Prosterit tedavisine tam uyulmamış olabileceği de göz önünde tutulmalıdır. BPH hastalarında gerçekleştirilen kontrollü klinik çalışmalarda, finasteridin prostat kanseri teşhisi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı görülmüştür.Serum PSA konsantrasyonları hasta yaşı ve prostat hacmi ile ilişkili,prostat hacmi ise hasta yaşı ile ilgilidir. PSA laboratuar sonuçları değerlendirilirken, Prosterit tedavisindeki hastaların PSA düzeylerinin genellikle düştüğü gerçeği gözönünde tutulmalıdır. Hastaların çoğunda PSA 'daki hızlı düşüş tedavinin ilk aylarında görüldükten sonra PSA düzeyleri sabit hale gelir. Tedavi sonrasındaki düzey, tedavi öncesindeki düzeyin yaklaşık yarısı kadardır. Bu fark bazı bireysel farklılıklar gösterebilmekle birlikte tüm PSA değerleri için öngörülmektedir. Bu yüzden Prosterit ile 6 ay veya daha fazla tedavi edilen tipik hastalarda, tedavi görmeyen hastalardaki normal değerler ile bir karşılaştırma yapabilmek için PSA düzeyleri iki ile çarpılmalıdır. BPH'si olan erkeklerde normal referans aralıklarında bulunan PSA düzeyleri, finasterid tedavisi olsun olmasın, prostat kanseri olasılığını dışlayamaz. Prosterit kullanırken prostat kanseri teşhis edilen erkekler (n=10) ile yine Prosterit kullanırken prostat kanseri gelişmemiş erkeklerin PSA düzeylerinin karşılaştırılması sonucu Prosterit tedavisinin, BPH ile prostat kanseri ayırımının PSA düzeyleri ile yapılabilmesini olumsuz yönde etkilemediği saptanmıştır. Hamilelerde ve Emziren Kadınlarda Kullanımı : Prosterit, gebe olan veya olabilecek kadınlarda kontrendikedir. Çünkü fetus üzerine toksik etkilidir. Kırılmış veya ufalanmış Prosterit tabletlerine gebe olan veya olabilecek kadınlar tarafından, finasterid absorbsiyonu olasılığı ve buna bağlı olarak da erkek bir fetusa olabilecek potansiyel riskler nedeni ile, dokunulmamalıdır. 5 mg/gün dozunda küçük miktarlarda finasterid semene geçmektedir. Ejakülatta ölçülen finasterid miktarı finasterid dozunun 1/50'sinden daha az (5 mikrogram) olup erişkin erkeklerde dolaşımdaki DHT düzeylerine herhangi bir etki göstermemektedir. Bir erkek fetusta, annesinin finasterid ile tedavi edilen bir hastanın semenine maruz kalmasının, istenmeyen etkilere yol açıp açmayacağı bilinmemektedir. Bu yüzden, hastanın cinsel partneri gebe ise veya gebe kalabilecek ise, hasta ya partnerinin semenine maruz kalmasını engellemeli, ya da Prosterit tedavisini sonlandırmalıdır. Emziren Anneler : Prosterit kadınlarda endike değildir. Çocuklarda Kullanım : Prosterit çocuklarda endike değildir. Çocuklarda güvenilirlik ve etkinlik henüz saptanmamıştır.


YAN ETKİLER


Prosterit iyi tolere edilen bir ilaçtır. Kontrollü klinik çalışmalarda % 10'den daha sık ve plasebodan daha çok oluşan istenmeyen etkiler : impotans % 1 libido azalması % 1.5 ejakulat hacminde azalma % 0.9 memede hassasiyet ve büyüme dudakta şişme ve deri döküntülerini içeren aşırı duyarlılık reaksiyonları. Uzun süreli tedavi esnasında istenmeyen etkilerin arttığına dair bir kanı yoktur. Tedavi süresince, ilaca bağlı cinsel istenmeyen etkilerin insidansı azalmakta ve cinsel istenmeyen etki görülen hastaların % 60' ından daha fazlasında bu etkiler tedavinin sürdürülmesi ile kaybolmaktadır. Laboratuar Test Bulguları PSA laboratuar sonuçları değerlendirilirken, Prosterit ile tedavi edilen hastalarda PSA düzeylerinin düşmüş olabileceği gerçeği göz önünde tutulmalıdır.


ETKİLEŞMELER


Klinik bir öneme sahip herhangi bir ilaç etkileşimine rastlanmamıştır. Prosterit'in sitokrom P-450'ye bağlı ilaç metabolize eden enzim sistemi üzerine anlamlı bir etkisi görülmemektedir. (İnsanda araştırılan bileşikler propranolol, digoksin, gliburid, varfarin, teofilin ve antipirindir.) Spesifik etkileşim çalışmaları gerçekleştirilmemiş olmakla birlikte, Prosterit klinik çalışmalarda ACE-inhibitörleri,alfa-blokerler, beta-blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, kardiyak nitratlar, diüretikler, H2 antagonistleri, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, nonsteroid anfiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler), kinolonlar ve benzodiazepinler ile hiçbir klinik anlamlı istenmeyen etkileşime rastlanmadan birlikte kullanılmıştır


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Önerilen dozaj, yemekle veya aç karnına günde bir kez 5 mg.lık bir tablettir. Erken düzelme görülebilir ancak, yararlı bir yanıta ulaşmanın değerlendirmesini yapabilmek için en az 6 aylık bir tedavi gerekebilir. Renal Yetmezlikte Dozaj : Değişik derecelerde renal yetmezliğe sahip hastalarda (kreatinin klirensleri 9 ml/dak kadar düşük olanlar) farmakokinetik çalışmalarda finasterid dispozisyonunda herhangi bir değişiklik görülmemiş olduğu için dozaj ayarlamalarına gerek bulunmamaktadır. Yaşlılarda Dozaj : Farmakokinetik çalışmalarda, 70 yaşın üstündeki hastalarda finasterid eliminasyonunun bir dereceye kadar azaldığı gözlenmiş ise de dozaj ayarlamasına gerek yoktur. DOZ AŞIMI : Tek seferde 400 mg Prosterit alan veya günde 80 mg Prosterit'i 3 ay boyunca kullanan hastalarda herhangi bir yan etkiye rastlanmamıştır. Prosterit ile doz aşımının önerilen herhangi bir spesifik tedavisi bulunmamaktadırİlaç Fiyatı 87.39 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROSTERIT 5 MG 30 FİLM TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLLERİ)


* DILAPROST 5 MG 30 FILM TABLET
* PROSCAR 5 MG 28 TABLET
* FINARID 5 MG 28 TABLET
* PROPECİA 1 MG 28 TABLET
* DILAPROST 5 MG 100 FILM TABLET

minoxil % 2 deri spreyi

MİNOXİL %2(Minoksidil) Deri Spreyi Kadınlar İçin

Kuru saç ve kafa derisine haricen uygulanır.
Etkin madde: Bir şişe (60 ml ,300 doz) sprey % 2 Minoksidil içerir.
Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de MİNOXİL’den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

1. MİNOXİL nedir ve ne için kullanılır

● Bir şişe MİNOXİL (60 ml ,300 doz) % 2 Minoksidil içerir.
● MİNOXİL, Topikal saç büyümesi uyarıcı bir ilaçtır.
● Bir şişe MİNOXİL (60 ml,300 doz) 30 günlük kullanım dozunu içerir. Her bir püskürtme (0,2 ml) 4 mg Minoksidil içerir.
●MİNOXİL;Kellik (Androgenetik Alopesi)’in uzun süreli tedavisinde, saç dökülmesinin
önlenmesi ve saç büyümesinin uyarılmasında kullanılır.

2. MİNOXİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MİNOXİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
● Eğer MİNOXİL’in içeriğinde bulunan etkin madde Minoksidil’e veya formülasyon içerisindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlıysanız,
● Eğer saçlı kafa derinizde iltihap, kızarıklık, enfeksiyon, tahriş gibi cilt hastalıkları var ise,
● Eğer Guanetidin içeren bir ilaç kullanıyorsanız,
● Eğer 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyükseniz,
● Eğer gebelik veya emzirme dönemindeyseniz
MİNOXİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
● Eğer karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz var ise,
● Eğer kardiyovasküler hastalığınız var ise,
● Eğer diüretik veya antihipertansif ilaç kullanıyorsanız,
MİNOXİL’i kullanmadan önce doktora danışınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
MİNOXİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
Hamilelik - Gebelik Kategorisi C
● İlacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
● Topikal uygulanan Minoksidil ile hayvanlarda ve gebelerde yeterli araştırma mevcut değildir. Bu nedenle eğer gebelik dönemindeyseniz kullanmayınız.
● Hamile kalmak isteyen hastalar en az 1 ay önce MİNOXİL’i kullanmayı bırakmalıdır.
● Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
● İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
● Minoksidil’in topikal uygulamada az miktarda da olsa süte geçtiği bilinmektedir.Potansiyel yan etkilerden dolayı emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

MİNOXİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
● MİNOXİL’in içeriğindeki alkol; göz, mukozalar veya duyarlı ya da bütünlüğünü yitirmiş deri bölgeleri ile temas ettiğinde yanma hissine ve tahrişe neden olabilir.Bu tip bölgelerle temas etmesi halinde, temas bölgesi bol soğuk su ile yıkanmalıdır.
● MİNOXİL’in içeriğindeki propilen glikol; ciltte iritasyona neden olabilir.
Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
● Diüretik veya diğer antihipertansif bir ilaç kullanıyorsanız, doktora danışmadan
kullanmayınız.
● Guanetidin kullanıyorsanız, MİNOXİL ’i kullanmayınız.
● MİNOXİL’i, saçlı deriye uygulanan diğer ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

3.MİNOXİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
● MİNOXİL’i saç dökülmesi olan bölgeye; günde 2 kez 5 püskürtme (1ml) sabah ve akşam olmak üzere uygulayınız.
● MİNOXİL’i kuru saç ve kafa derisi dışında vücudunuzun hiçbir yerine kullanmayınız.
● Kuru saç ve kafa derisi dışında bir bölgeye istenmeden temas ettirildiğinde bölgeyi bol su ile yıkayınız.
● Saç ile ilgili yapılacak kimyasal işlemlerden (boya, perma vb.) 24 saat önce MİNOXİL’in kullanımı bırakılmalıdır.
● Saç spreyi, jöle, şampuan veya diğer benzer kimyasal içerikli saç ürünleri MİNOXİL uygulamasından en az 30 dakika sonra kullanılmalıdır.
● Güneş kremleri MİNOXİL’in etkisini azaltabileceğinden, MİNOXİL uygulanan kafa derisi üzerine en az 4 saat sonra kullanılmalıdır.
● Tedaviyi erken kesmeyiniz; çünkü MİNOXİL, saç dökülmesinin önlenmesi ve saç çıkmasının sağlanmasında uzun süreli kullanılır. Saç çıkması 4 ila 6 ay sürekli uygulamadan sonra, maksimum etki 12 ay sonunda görülür.

Uygulama yolu ve metodu:
● MİNOXİL’i saç dökülmesinin olduğu bölgeye bir kez püskürtüp, parmaklarınızla masaj yaparak yayınız.
● Bu işlemi 5 kez tekrarlayıp, ardından ellerinizi iyice yıkayınız.
● Bölgenin büyüklüğü ne olursa olsun 5 püskürtmeyi (1ml) aşmayınız.
● Bir şişe MİNOXİL 30 günlük kullanım dozu içerir.
● MİNOXİL haricen uygulanır. Ağız veya nefes yoluyla kullanmayınız ve içmeyiniz.
● Minoksidil’in yanlışlıkla içilmesi durumunda sıvı tutulumu ve çarpıntı ile karakterize bir kardiyovasküler tablo ortaya çıkması olasıdır. Böyle bir durumda sıvı tutulumu uygun bir idrar söktürücü tedavisi ile düzeltilebilir. Klinik olarak önemli çarpıntı bir beta blokerle kontrol altına alınabilir. Hipotansiyon gelişmesi durumunda sıvı replasmanı ile tedavi edilmelidir. Norepinefrin ve epinefrin gibi ilaçlardan aşırı kardiyak uyarıcı etkileri nedeniyle sakınılmalıdır. Belirli bir antidotu yoktur.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı: 18 yaşından küçüklerde kullanılmaz.
Yaşlılarda kullanımı: 65 yaşından büyüklerde kullanılmaz.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer veya böbrek yetmezliği olanlarda ilacın metabolizması veya böbrekten eliminasyonunun etkilenebilmesi olasılığı göz önüne alınarak, bu tip hastalar MİNOXİL’i doktora danışmadan kullanmamalıdır.

MİNOXİL’i kullanmayı unutursanız:
●Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
●MİNOXİL’i kullanmayı unutursanız, bir sonraki gün yine normal dozlarda kullanınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?


Tüm ilaçlar gibi MİNOXİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Seyrek yan etkiler ; Uygulama yerinde ortaya çıkan kaşıntı,Ciltte kuruma, Pullanma, Ciltte tahriş ve yanma, Baş ağrısı, Egzama, Kabuklanma
Çok Seyrek yan etkiler ;Göğüs ağrısı (Angina), Kalp atışınızda değişiklikler (Hızlanma veya yavaşlama) , Nefes almada zorluk (Özellikle yatar pozisyona geçildiğinde) , Açıklanamayan hızlı kilo alma, Öncesine göre daha az idrara çıkma ,Önerilen dozdan çok yüksek dozda ve geniş deri yüzeylerine uygulanması sonucu çok seyrek hipotansiyon görülür.

5. MİNOXİL’in saklanmasıMİNOXİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 °C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız

9 Kasım 2010 Salı

Prostamen 60 yumuşak kapsül

» Antioksidan

FORMÜLÜ

Kapsül 15 mg Likopen, 50 mcg Selenyum ve 15 I.U. Naturel Vitamin E

ENDİKASYONLARI

Oksidan hasara bağlı olarak geliştiği düşünülen hastalıkların tedavisinde antioksidan olarak tedaviye destek amacıyla kullanılır.

KONTREDİKASYONLARI

Ziprasidon veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

QT aralığında uzama olduğu bilinen hastalarda, konjenital uzun QT sendromu, yakın zamanda geçirilmiş akut miyokard infarktüsü, dekompanse kalp yetmezliğinde, kontrendikedir.

QT aralığını uzatan ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır: Sınıf IA ve sınıf III antiaritmikler, , klorpromazin, , takrolimus, arsenik trioksit, halofantrin, levometadil asetat, mezoridazin, tiyoridazin, pimozid, sparfloksasin, gatifloksasin, moksifloksasin, dolasetron mesilat,meflokin, sertindol veya sisaprid (Bkz. Uyarılar / Önlemler ve İlaç Etkileşimleri).

UYARILAR & ÖNLEMLER

QT Aralığı ve Ani Ölüm Riski

Ziprasidon QT aralığında doza bağlı hafif - orta dereceli bir uzamaya neden olur (Bkz. Yan Etkiler / Advers Etkiler).Dolayısıyla ziprasidon QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlarla beraber verilmemelidir (Bkz.Kontrendikasyonlar, İlaç Etkileşimleri). Belirgin bradikardisi olan hastalarda ve konjenital QT aralığı uzaması görülen durumlarda dikkat edilmesi önerilir. Hipokalemi, hipomagnezemi gibi elektrolit bozuklukları, malign aritmi riskini artırır ve ziprasidon tedavisine başlanmadan önce düzeltilmelidir. Stabil kardiyak hastalığı olan hastalar tedavi edilecekse, tedaviye başlamadan önce bir EKG incelemesi düşünülmelidir.

Palpitasyon, baş dönmesi, senkop veya nöbet gibi kardiyak semptomlar gelişirse, malign kardiyak aritmi olasılığı düşünülmelidir ve EKG’yi de içeren bir kardiyak değerlendirme yapılmalıdır. QTc aralığı 500 milisaniye'den büyük ise, tedavinin durdurulması önerilir (Bkz. Kontrendikasyonlar).

Nöroleptik Malign Sendrom (NMS)

Pazarlama öncesi klinik çalışmalarda, ziprasidon intramusküler enjeksiyon uygulanan hastalarda bildirilmiş bir NMS vakası bulunmamaktadır. Nadir fakat potansiyel olarak fatal bir durum olan NMS, diğer antipsikotik ilaçlarla ile birlikte bildirilmiş olduğu için ziprasidon kullanımı ile birlikte de bu advers olay için potansiyel risk göz ardı edilemez. NMS’nin tedavisi tüm antipsikotik ilaçların derhal kesilmesini içermelidir.

Kardiyovasküler Hastalık
Klinik çalışmalara kardiyovasküler hastalığı olan hastalar yeterli sayıda dahil edilmemiştir. Dolayısıyla intramusküler uygulamanın emniyetli kullanımı kanıtlanmamıştır (Bkz. Kontrendikasyonlar)

Kan Basıncı
Ziprasidonun intramusküler uygulamasını takiben özellikle de başlangıç dozunun titrasyonu sırasında hastalarda baş dönmesi, taşikardi, senkop ve postural hipotansiyon görülmesi beklenmeyen bir durum değildir. Nadir vakalarda hipertansiyon da bildirilmiştir. Özellikle ayakta tedavi gören hastalarda, bilinen kardiyovasküler hastalığı veya serebrovasküler hastalığı olanlarda ve de hipotansiyona sebep olabilecek durumu olan hastalarda dikkat edilmelidir.

Nöbet
Nöbet hikayesi olan hastaların tedavisinde dikkatli olunması önerilir. Karaciğer yetmezliği
Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda deneyim bulunmamaktadır ve ziprasidon bu grupta dikkatli kullanılmalıdır (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu, Farmakokinetik Özellikler)

Çocuklar ve Adolesanlar
Ziprasidon intramusküler enjeksiyonun etkinlik ve emniyeti çocuklarda ve adolesanlarda değerlendirilmemiştir.

Yaşlılar (65 yaş üzeri)
Klinik çalışmalara yaşlı hastalar yeterli sayıda dahil edilmemiştir. Bu nedenle dozaj ile ilgili bir tavsiye verilememekte ve bu hastalarda intramusküler tedavi tavsiye edilmemektedir.

Diğer yeni nesil (atipik) antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi bu ilaç da yaşlı hastalardaki demans ilişkili psikozlarda kullanıldığında, serebrovasküler olaylar , enfeksiyon, kalp yetmezliği ile ani ölüm.v.b nedenlerle ölüm riskinde artışa neden olma olasılığı taşımaktadır. Zeldox, demansla ilişkili psikoz tedavisinde endike değildir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım

Gebelik kategorisi C’dir. Hamile kadınlarda yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar uygun bir kontraseptif yöntem kullanmalıdırlar. İnsanlarda deneyim sınırlı olduğundan, anne için beklenen yarar fetüse muhtemel riskten fazla olmadığı sürece, gebelik döneminde ziprasidon uygulaması tavsiye edilmez.

Ziprasidonun süt ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Ziprasidon kullanıyorlarsa hastalara emzirmemeleri önerilmelidir. Eğer tedavi gerekliyse emzirme kesilmelidir.

Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi

Ziprasidon somnolansa neden olabilir, araç ve makine kullanma kabiliyetini etkileyebilir. Araç ve makine kullanacak kişilerde dikkatli olunmalıdır.

YAN ETKİLER

Aşağıda değişken dozlu faz 2/3 çalışmalarında ziprasidon IM ile ilişkisi olası, muhtemel veya bilinmeyen advers olaylar bulunmaktadır. En sık görülen reaksiyonlar enjeksiyon yerinde ağrı, bulantı, somnolans ve baş dönmesidir.

Tüm vücut: sık gözlenen (>1/100, < 1/10); enjeksiyon yerinde ağrı, asteni, başağrısı, nadir olarak(>1/1000, <1/100); enjeksiyon yeri reaksiyonu, soğuk algınlığı

Kardiyovasküler sistem: sık gözlenen; hipertansiyon, postural hipotansiyon, nadir olarak; bradikardi, hipotansiyon, vazodilatasyon, taşikardi.

Sindirim sistemi: sık gözlenen; diyare, bulantı, nadir olarak; anoreksi, ağız kuruluğu ve kusma.

Sinir sistemi: sık gözlenen; somnolans, baş dönmesi, akatizi, nadir olarak; ekstrapiramidal sendrom, ajitasyon, afazi, dişli çark rijiditesi, distoni, uykusuzluk, kişilik bozuklukları,psikoz,konuşma bozukluğu, vertigo.

Solunum sistemi: nadir olarak ; laringismus

Deri ve ekleri: nadir olarak; terleme

Ziprasidon IM ile yapılan sabit dozlu klinik çalışmalarda bildirilen en sık görülen kardiyovasküler advers etkiler: baş dönmesi (10 mg - %11, 20 mg - %12), taşikardi (10 mg-%4, 20 mg-%4) ve postural hipotansiyondur (10 mg - %2, 20 mg - %5).

Ziprasidon IM enjeksiyon ile yapılan sabit dozlu pazarlama öncesi klinik çalışmalarda, 10 mg kullanan hastaların %2.2'sinde, 20 mg kullanan hastaların %2.8'inde hipertansiyon gözlenmiştir.

Advers olay olarak bildirilen semptomların bazıları altta yatan hastalıkla ilgili semptomlar olabilir.

Kısa ve uzun dönem ziprasidon klinik araştırmalarında, nöbet ve hipotansiyon insidansı sık değildir ve ziprasidon ile tedavi edilen hastaların %1’inden azında meydana gelmiştir. Ziprasidon QT aralığında doza bağımlı hafif-orta dereceli bir uzama meydana getirir.

Ziprasidon ile tedavi edilen hastaların %12.3’ünün (976/7941), plasebo alan hastaların ise % 7.5’unun (73/975) EKG’lerinde 30 – 60 milisaniyelik bir artış gözlenmiştir. 60 milisaniyeden daha fazla bir uzama ziprasidon ve plasebo ile tedavi edilen hastaların sırasıyla %1.6 (128/7941) ve %1.2’sinde (12/975) gözlenmiştir. QTc aralığının 500 milisaniyeden daha fazla olmasının insidansı ziprasidon ile tedavi edilen toplam 3266 hastada 3 (%0.1), plasebo ile tedavi edilen toplam 538 hastada 1 (%0.2)’dir.

Klinik araştırmalarda uzun dönemli idame tedavisinde ziprasidon ile tedavi edilen hastalarda prolaktin seviyeleri bazen yükselmiştir, fakat çoğu hastada tedavi kesilmeksizin normal değerlere dönmüştür. Ayrıca potansiyel klinik belirtiler (örn: jinekomasti ve göğüslerde büyüme) nadiren olmuştur.


ETKİLEŞİMLER

Ziprasidon ve QT aralığını uzatan diğer ilaçlar arasında farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşim çalışmaları yapılmamıştır. Ziprasidon ve bu ilaçların aditif etkileri göz ardı edilemez. Dolayısıyla ziprasidon sınıf IA ve sınıf III antiaritmikler, , klorpromazin, takrolimus, arsenik trioksit, halofantrin, levometadil asetat, mezoridazin, tiyoridazin, pimozid, sparfloksasin, gatifloksasin, moksifloksasin, dolasetron mesilat, meflokin, sertindol veya sisaprid gibi QT aralığını uzatan ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır (Bkz. Kontrendikasyonlar).

Santral Sinir Sistemi (SSS) İlaçları / Alkol
Ziprasidonun primer etkileri göz önüne alındığında, diğer santral etkili ajanlar ve alkol ile beraber kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

Ziprasidonun Diğer İlaçlar Üzerine Etkisi
Tüm etkileşim çalışmaları ziprasidon oral ile yapılmıştır.

Dekstrometorfan ile yapılan in vitro çalışmaların sonuçlarıyla uyumlu olarak, sağlıklı gönüllülerde yapılan bir çalışmada da ziprasidonun dekstrometorfanın metabolizmasını değiştirmediği görülmüştür. In vitro veriler ziprasidonun CYP2D6 ve CYP3A4'ün orta derecede inhibitörü olabileceğini göstermiştir, fakat ziprasidonun bu sitokrom P450 izoformları ile metabolize edilen ilaçların farmakokinetiğini klinik olarak anlamlı bir şekilde etkilemesi beklenmez.

Oral kontraseptifler - Ziprasidon uygulaması östrojen (CYP3A4 substratı olan etinil östradiol) veya progesteron bileşenlerinin farmakokinetiğinde anlamlı bir değişikliğe yol açmamıştır.

Lityum - Ziprasidonun beraber uygulanmasının lityum farmakokinetiği üzerine bir etkisi olmamıştır.

Diğer İlaçların Ziprasidon Üzerine Etkisi

CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazol (400 mg/gün) ile 5 gün süren tedavi, ziprasidonun EAA ve Cmaks değerlerini yaklaşık %35-40 artırmıştır.. Diğer CYP3A4 inhibitörlerinin de benzer etkileri olabilir. Güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin birlikte uygulanmasına bağlı olarak meydana gelen farmakokinetik değişikliklerin klinik olarak önemli olması beklenmez,dolayısıyla doz ayarlaması gerekli değildir.

21 gün boyunca günde iki kez 200 mg karbamazepin tedavisi ziprasidonun yararlanımında yaklaşık %35’lik bir düşüşe yol açmıştır. Karbamazepinin daha yüksek dozlarıyla bu etki artabilir.

Tok karnına uygulanan alüminyum ve magnezyum içeren antasidlerin ve simetidinin çoklu dozlarının ziprasidon farmakokinetiği üzerine klinik olarak anlamlı bir etkisi yoktur .

Prostagood 160 mg 120 mono kapsül

>> Serenoa repensstandardize lipofilik ekstresi


Etken Maddesi
Serenoa Repens Lipidosterolik Ekstresi


PROSTAGOOD 160 MG 120 MONO KAPSÜL
İthal, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


Sabal ekstiresi,160 mg


ENDİKASYONLARI


Benign prostat hiperplazisi, Evre I-II olan olgulardaki idrar yapma bozukluklarında endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Kadınlarda ve çocuklarda endike değildir.


YAN ETKİLER


Nadir olgularda hafif gastrointestinal bozukluklar; karınağrısı, diyare, kabızlık ve mide bulantısı, yine nadiren alerjik reaksiyonlarv e prurit ortaya çıkabilir.


ETKİLEŞİMLER


Şimdiye kadar bilinen bir etkileşme yoktur.Serum PSA düzeylerinde herhangi bir değişikliğe nedenolmaz. Bu durum prostat kan­seri yönünden PSA izlenmesi altındaki hastalardayanılgıları önler.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Günde 2 kez (sabah, akşam) 1 kapsül alınır.İlaç Fiyatı 31.15 TL


Reçeteli Verilir.PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROSTAGOOD 160 MG 60 MONO KAPSÜL

Prosek 20 mg 14 tablet

» Omeprazol (Benzimidazol türevi)


Etken Maddesi
Omeprazol


PROSEK 20 MG 14 KAPSÜL
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


Her kapsülde, mide asidine dayanıklı enterik kaplı granüller halinde, Omeprazol 20 mg


ENDİKASYONLARI


Prosek kapsül,
Duodenum ülseri,
Mide ülseri,
Peptik ülser hastalığında uygun bir antibiyotik kombinasyonu ile birlikte Helicobacter pylori eradikasyonu,
Reflü özofajit,
Semptomatik gastro-özofajiyal reflü hastalığı,
Zollinger-Ellison sendromu,
Genel anestezi sırasında mide içeriğinin aspirasyon riski bulunan hastalarda (aspirasyon profilaksisi) kullanılır.
KONTRENDİKASYONLAR

Prosek kapsül, omeprazole aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER

Mide ülserinden şüphelenildiğinde, kanser olasılığı göz önüne alınarak gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Tedavi, semptomları hafifleterek tanıyı geciktirebilir.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım

Gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır. Doğum sırasında 24 saatte 80 mg’a kadar kullanılan omeprazolün bebek üzerinde hiçbir yan etkisi görülmemiştir. Hayvan araştırmalarında, gebelik ve emzirme döneminde omeprazol kullanımının zararlı olduğunu gösteren hiçbir kanıt mevcut değildir.
Dikkat Gerektiren İşlerde Kullanım

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde hiçbir etkisi gözlenmemiştir.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER

Prosek iyi tolere edilir, istenmeyen etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Aşağıdaki yan etkilerin görülebildiği bildirilmiştir. Ancak, vakaların çoğunda omeprazol tedavisi ile bu etkiler arasında bir ilişki saptanamamıştır.

Deri: Nadiren döküntü ve/veya kaşıntı. İzole vakalarda ışığa duyarlılık, eritema multiforme, alopesi.

Kas-iskelet sistemi: İzole vakalarda artralji, kas güçsüzlüğü ve miyalji.

Merkezi ve periferik sinir sistemi: Baş ağrısı. Nadiren göz kararması, parestezi, somnolans, uykusuzluk ve vertigo. İzole vakalarda geçici mental konfüzyon, ajitasyon, depresyon, halüsinasyon (özellikle ağır hastalarda).

Gastrointestinal sistem: Diyare, konstipasyon, karın ağrısı, bulantı/kusma ve gaz şikayetleri. İzole vakalarda ağız kuruluğu, stomatit ve gastrointestinal kandidoz.

Karaciğer: Nadiren karaciğer enzimlerinde yükselme. İleri karaciğer hastalığı olan izole vakalarda ensefalopati, ikterli ya da iktersiz hepatit, karaciğer yetmezliği.

Endokrin: İzole vakalarda jinekomasti.

Hematopoetik sistem: İzole vakalarda lökopeni ve trombositopeni, agranülositoz ve pansitopeni.

Diğer: Nadiren halsizlik. Nadiren ürtiker gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları ve izole vakalarda anjiyoödem, ateş, bronkospazm, interstisyel nefrit ve anafilaktik şok. İzole vakalarda terleme artışı, periferik ödem, görme bulanıklığı, tat duyusu bozuklukları.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

Mide asiditesinin azalmasına bağlı olarak bazı ilaçların emilimi değişebilir. Omeprazol tedavisi sırasında, ketokonazolün emiliminin azalması beklenebilir.

Yemeklerle ya da antasitlerle birlikte alınması durumunda etkileşim görülmemiştir.

Omeprazol, karaciğerde sitokrom P450 2C19 (CYP2C19) sistemi ile metabolize edildiğinden, diazepam, varfarin (R-varfarin) ve fenitoinin atılımını geciktirebilir. Fenitoin ve varfarin alan hastaların izlenmesi önerilir, doz ayarlaması gerekebilir. Bununla birlikte, günde 20 mg omeprazol tedavisinin fenitoinin kan düzeyini etkilemediği gösterilmiştir. Aynı şekilde, düzenli varfarin tedavisindeki hastalarda günde 20 mg omeprazol tedavisi, pıhtılaşma zamanını etkilemez.

Birlikte alındıklarında, klaritromisinin ve omeprazolün plazma konsantrasyonları yükselir.

Yapılan etkileşim araştırmalarında, düzenli kullanılan 20-40 mg omeprazolün, CYP1A2 (kafein, fenasetin, teofilin), CYP2C9 (S-varfarin), CYP2D6 (metoprolol, propranolol), CYP2E1 (etanol), CYP3A (siklosporin, lidokain, kinidin, östradiol) gibi diğer CYP izoformları ile metabolik etkileşiminin bulunmadığı görülmüştür.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Prosek kapsüllerin sabahları alınması önerilir. Yutma güçlüğü çeken hastalarda kapsül içeriği, meyva suyu, yoğurt gibi hafif asidik bir sıvının içine katılarak alınabilir. Hazırlanan süspansiyon 30 dakika içinde kullanılmalıdır.

Kapsül içeriği çiğnenmemeli ve ezilmemelidir.
Duodenum ülseri

Aktif duodenum ülserli hastalarda günde bir defa 20 mg önerilir. Semptomlar hızla kaybolur ve iyileşme birçok hastada 2 haftada gerçekleşir. İlk kürde tam iyileşme sağlanamayan hastalarda 2 haftalık ek bir tedavi sonunda genellikle iyileşme görülür. Tedaviye iyi yanıt vermeyen duodenum ülserlerinde günde bir defa 40 mg uygulanır ve genellikle 4 hafta içinde iyileşme elde edilir.

Duodenum ülserlilerde nükslerin önlenmesi için günde bir defa 10 mg önerilir. Gereken durumlarda günlük doz 20-40 mg’a yükseltilebilir. Prosek tedavisinin etkisi, birlikte uygulanan steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlardan etkilenmez ve normal tedavi dozuna ve süresine uyulması önerilir.
Mide ülseri

Günde bir defa 20 mg önerilir. Semptomlar hızla kaybolur ve hastaların çoğunda 4 haftada iyileşme görülür. İlk kürde tam iyileşme sağlanamayan hastalarda 4 haftalık ek bir tedavi sonunda genellikle iyileşme görülür. Tedaviye iyi yanıt vermeyen mide ülserlerinde günde bir defa 40 mg uygulanır ve genellikle 8 hafta içinde iyileşme elde edilir.

Tedaviye iyi yanıt vermeyen mide ülserli hastalarda nükslerin önlenmesi için günde 20 mg önerilir. Gereken durumlarda günlük doz 40 mg’a yükseltilebilir. Prosek tedavisinin etkisi, birlikte uygulanan steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlardan etkilenmez ve normal tedavi dozuna ve süresine uyulması önerilir.

Peptik ülser hastalıklarında Helicobacter pylori eradikasyonu
Helicobacter pylori eradikasyonunda, omeprazol aşağıdaki uygun antibiyotik kombinasyonları ile kullanılır.

Üçlü tedavi şeması: Bir hafta süreyle günde ikişer kez Prosek 20 mg + 1 gram amoksisilin ve 500 mg klaritromisin; veya bir hafta süreyle günde ikişer kez Prosek 20 mg + 250 mg klaritromisin ve 400 mg metronidazol (ya da 500 mg tinidazol); veya bir hafta süreyle günde bir kez Prosek 40 mg ve üçer kez 500 mg amoksisilin + 400 mg metronidazol.

İkili tedavi şeması: İki hafta süreyle günde 40-80 mg Prosek + bölünmüş dozlar halinde günde 1.5 gram amoksisilin. Klinik araştırmalarda, günde 1.5-3 g amoksisilin kullanılmıştır. Başka bir seçenek olarak, günde 40 mg Prosek + günde 3 defa 500 mg klaritromisin kullanılabilir.

Aktif peptik ülserli hastalardaiyileşmenin tam olarak sağlandığından emin olabilmek için duodenum ve mide ülseri doz önerilerine bakınız.
Reflü özofajit

Günde bir kez 20 mg önerilir. Semptomlar hızla kaybolur ve hastaların çoğunda 4 haftada iyileşme görülür. İlk kürde tam iyileşme sağlanamayan hastalarda 4 haftalık ek bir tedavi sonunda genellikle iyileşme görülür. Ağır reflü özofajitli hastalarda günde bir defa 40 mg uygulanır ve genellikle 8 haftada iyileşme elde edilir. İyileşen reflü özofajitin uzun süreli idame tedavisinde günde bir defa 10 mg önerilir. Gereken durumlarda günlük doz 20-40 mg’a yükseltilebilir.
Semptomatik gastro-özofajiyal reflü hastalığı

Günde 20 mg önerilir. Semptomlar hızla kaybolur. Günde 10 mg yeterli olabilir. Bu nedenle, doz ayarlaması gerekebilir. Günde 20 mg Prosek tedavisi ile 4 haftada semptomlarda yeterli denetim sağlanamayan hastalarda ileri tetkiklerin yapılması önerilir.
Zollinger-Ellison sendromu

Önerilen başlangıç dozu günde 60 mg’dır. Doz hastaya göre düzenlenmeli ve klinik açıdan gerek görüldüğü sürece tedaviye devam edilmelidir. Tüm ağır hastalar ve diğer tedavilere yanıt vermeyen hastalar etkinlikle denetim altında tutulmuştur ve hastaların %90’ından fazlasında günlük 20-120 mg remisyon halinin devamında yeterli olmuştur. Günde 80 mg’ın üzerindeki Prosek dozları bölünerek iki defada alınmalıdır.
Aspirasyon profilaksisi

Ameliyattan önceki gün öğleden sonra 40 mg ve ameliyat günü sabah 40 mg önerilir.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanım

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanım

Karaciğer yetmezlikli hastalarda omeprazolün biyoyararlanımı ve yarılanma süresi arttığından, günde 10-20 mg genellikle yeterlidir.
Yaşlı hastalarda kullanım

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.
Çocuklarda kullanım

Prosek’in çocuklarda kullanımı ile ilgili yeterli deneyim yoktur.
DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER

Oral yoldan tek doz halinde alınan 400 mg’a kadar olan omeprazol dozları hiçbir önemli semptoma yol açmamıştır. Yüksek dozlarda eliminasyon hızı değişmez ve spesifik tedavi gerekli değildir.
İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* ERBOLIN 20 MG 14 TABLET
* ERBOLIN 20 MG 14 TABLET
* OMEPROL 20 MG 14 KAPSÜL
* GASTROMAX- EP 20 MG 14 KAPSÜL
* OMEGAST MIKROPELLET 20 MG 14 KAPSÜL
* OMEPRAZID 20 MG 14 KAPSÜL
* DEMEPRAZOL 20 MG 14 KAPSÜL
* ESELAN 40 MG IV ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON
* LOSEC 40 MG 1 FLAKON

Proskar 5 mg 28 tablet

» 5 Alfa Redüktaz Inhibitörü


Etken Maddesi
Finasterid


PROSCAR 5 MG 28 TABLET
İthal, Beşeri bir ilaçdır.FORMÜLÜ


5mgFinasteridFilm tablet 1


ENDİKASYONLARI


Selim prostat hiperplazisi ile görülen semptomların giderilmesi, büyümüş prostatın küçültülmesi, idrar akımının düzeltilmesi, selim prostat hiperplazisinin tedavi ve kontrolünde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Kadın veya çocuklarda endike değil­dir. Finasteride karşı aşırı duyarlığı olanlar ilegebe veya gebe olabilecek kadınlarda kontrendikedir


UYARILAR & ÖNLEMLER


İlaç plasentayı geçer ve fetustaki bebekte guatr oluşturabilir. Süt ile atıldığından ilacı alan annenin sütüyle beslenen bebeklerde guatr oluşabilir. Guatrlı hastaların bir kısmında guatr büyüyebilir. Hipoprot-rombinemi ve hemoraji olasılığını kontrol altına alınabilmesi için tedavide, özellikle ameliyatlardan önce protrombin zamanı tayinleri yapılmalıdır


YAN ETKİLER


İmpotans,azal­mış libido azalması , ejakülasyon bozuklukları, dudak şiş­me­sini de içe­ren aşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir


ETKİLEŞİMLER


İnvitro çalışmalarda aspirin, fenilbutazon, varfarin içeren serum kullanıldığında propiltiourasil serbest fraksiyonu arttığı gözlenmiştir. İyod içeren maddeler antitiroid etkiyi azaltır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


1x1 tablet/gün dozda, yemeklede birlikte veya aç karına kullanılır.
Tedavi süresi en az 6 aydır.
Serum PSA sonuçlarını değiştirebilirİlaç Fiyatı 30.84 TLReçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* PROSTERIT 5 MG 30 FİLM TABLET
* DILAPROST 5 MG 30 FILM TABLET
* FINARID 5 MG 28 TABLET
* PROPECİA 1 MG 28 TABLET
* DILAPROST 5 MG 100 FILM TABLET

Propofol 5 ampul

--------------------------------------------------------------------------------

FORMÜLÜ


Her tablette, Kandesartan sileksetil 8 mg - 16 mg, Boyar madde: Kırmızı-kahverengi demir oksit bulunur.


ENDİKASYONLARI


Anes­te­ziin ­dük­si­yo­nun­da ve sür­dü­rül­me­sin­de ve­ya me­ka­nik ven­ti­las­yon sı­ra­sın­dasü­rek­li se­das­yon sağ­la­mak ama­cıy­la kul­la­nı­lır. .


KONTRENDİKASYONLARI


Pro­po­fo­lekar­şı aşı­rı du­yar­lığı olan­lar­da ya da ge­nel anes­te­zi­nin ve­ya se­das­yo­nunsa­kın­ca­lı ol­duğu has­ta­lar­da, 3 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da, ge­be­lik­te,obs­tet­rik anes­te­zi­de ve 16 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da­ki se­das­yon­dakont­ren­di­ke­dir


UYARILAR & ÖNLEMLER


Kalp, solunum, böbrek ya da karaciğer bozukluğu olanlaraya da hipovolemik ya da fiZiksel durumu iyi olmayan hastalara uygulanır kented­bir­li olun­ma­lı­dır. Ara­ba ve ma­ki­ne kul­la­nı­mı yeteneğini bo­zar.


YAN ETKİLER


Hi­po­tan­si­yonve ge­çi­ci ap­ne; kon­vül­zi­yon ve opis­to­to­nus da da­hil ol­mak üze­re epi­lep­ti­formha­re­ket­ler; uyan­ma dö­ne­min­de bu­lan­tı, kus­ma ve baş ağ­rı­sı; çok sey­rekola­rak bron­ko­s­pazm, eri­tem ve hi­po­tan­si­yo­nu da içe­ren bir ana­fi­lak­tiktab­lo; pos­to­pe­ra­tif ateş­ ve sek­sü­el di­s­in­hi­bis­yon gö­rü­le­bi­lir.


ETKİLEŞİMLER


Mor­fin, me­pe­ri­dinve fen­ta­nil gi­bi nar­ko­tik­le­r ve opi­oid-se­da­tif kom­­bi­nas­yon­la­rı(ben­zo­di­ya­ze­pin­ler, bar­bi­tü­rat­lar, klo­ral hid­rat, dro­pe­ri­dolvs.) ile etki­leşir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Pro­po­fo­lün do­za­jı ve uy­gu­lan­ma hı­zı, kli­nik­teöne­mi olan fak­tör­ler ve bu ara­da in­dük­si­yon­dan ön­ce ve bir­lik­te kul­la­nı­lanilaç­lar, has­ta­nın ya­şı, ASA fi­zik­sel sı­nı­fı ve has­ta­nın düş­kün­lükde­re­ce­si gi­bi fak­tör­le­re gö­re is­te­nen et­ki el­de edi­le­cek şe­kil­de bi­rey­sel­leş­ti­ril­me­li­dir


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROPOFOL
[Flakon 200 mg/20 ml x 5 flakon]


* PROPOFOL
[Flakon 500 mg/50 ml]


* PROPOFOL
[Flakon 1000 mg/100 ml]


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* DİPRİVAN ENJ.EMÜLSİYON IV 200 MG /50 ML X 1 FLAKON
* RECOFOL ENJ. EMÜLSİYON IV 200 MG /50 ML X 1 FLAKON