26 Ekim 2010 Salı

Propine 5 ml şişe

» Prodrug

FORMÜLÜ

%0.1Dipivefrin hclDamla

ENDİKASYONLARI


Kronik geniş açılı glokom, oküler hipertansiyon ve diğer antiglokom preparatları yerine veya onlara ek olarak verilebilir.

KONTRENDİKASYONLARI

Dar açılı glokomda, içindeki maddelerden herhangi birine hassasiyeti olan hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Yumuşak kontakt lens kullanmakta olan hastalar, lensleri çıkartmadan ilacı kullanmamalıdır. Gözlerde batma ve yanma, nadiren foliküler konjunktivit ve allerjik reaksiyonlar. Gebelikte ve Emzirenlerde yeterli ve kontrollü çalışmalar olmadığından yarar/zarar riskleri dikkate alınmalıdır


YAN ETKİLER

Afakili hastalarda makuler ödem, konjunktiva ve korneada adrenokrom tortular.

ETKİLEŞİMLER

Yoktur.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Her 12 saatte 1 damla. Epinefrin dışında başka bir antiglokom preparatından Propine tedavisine geçildiği zaman, ilk gün, eski ilacı kullanmaya devam edip aynı zamanda, her göze 12 saatte bir 1 damla. Ondan sonraki gün ise daha önce kullanılan ilaca son verilip tedaviye Propine ile devam edilir. Konvansiyonel epinefrin tedavisinden Propine'e geçilmesi istendiğinde, epinefrin tedavisine son verilip, hemen Propine ile devam edilebilir. Kontrol altına alınması zor olan hastalarda Propine tedavisine ilave olarak pilokarpin, karbak

Propecia 1 mg 28 tablet

ENDİKASYONLARI


Erkek tipi saç dökülmesi(androgenetik alopesi) olan erkeklerde saç büyümesini artırmada ve daha fazla saç dökülmesini önlemede endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Finasteride karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir. Finasteridin kadın ve çocuklarda kullanım endi­kasyonu yoktur.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Kırılmış veya ufa­lanmış finasterid preparatlarına, gebeolan veya olabilecek kadınlar tarafından, finasterid absorbsiyonu olasılığı vebu­na bağlı olarak da erkek fetüse olabilecek potansiyel riskler nedeniyle,dokunulmamalıdır.


YAN ETKİLER


Yan etkileri çoğu zaman hafif olduğu için genellikle tedavinin kesil­me­si gerekmez. Libido azalması, erektil disfonk­si­yon görülebilir. Ejakulas­yon dü­zensizliği,memede duyarlık ve büyüme, döküntü, kaşıntı, ürtiker ve dudaklarda ve yüz değişme dahil olmak üzere aşı­rı duyarlılık reaksi­yonları ve testiküler ağrı bildirilmiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Önerilen günlük dozaj 1 mg’lik bir tablettir. Gıda­larlaveya aç karnına alı­nabilir. Genel olarak, saç büyüme­sindeki artışın ve/veya saç dökül­mesi­nin önlenmesinin göz­lenmesi için 3 ay veya üze­rinde her günkullanım gerekmektedir. Maksimum ya­rar sağlamak için sürekli kullanım öne­ri­lir.Teda­vinin bırakılması etkinin 12 ay içinde geri dönüşü­müne yol açar


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* PROSTERIT 5 MG 30 FİLM TABLET
* DILAPROST 5 MG 30 FILM TABLET
* PROSCAR 5 MG 28 TABLET
* FINARID 5 MG 28 TABLET
* PROSTERIT 5 MG 100 FİLM TABLET
* DILAPROST 5 MG 100 FILM TABLET

Pronapen 1 flakon

» Antibakteriyel

FORMÜLÜ

PRONAPEN, penisilin G potasyum ile güçlendirilmiş penisilin G prokainden hazırlanmış steril bir tozdur. Sulandırıcı olan 2 ml'lik bidistile su ile iyice suspansiyon yapıldığında her şişede 800.000 ünite penisilin (600.000 ünite prokain penisilin G ve 200.000 ünite potasyum penisilin G) içerir.

ENDİKASYONLARI

PRONAPEN, bu özel dozaj formunun genellikle ulaştığı serum seviyelerinde penisilin G'ye duyarlı mikroorganizmaların yaptığı orta şiddetli enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Tedavi, bakteriolojik tetkikler (duyarlılık testleri dahil) ve klinik cevaba göre yönlendirilmelidir. Yüksek ve devamlı serum seviyeleri gerektiğinde IM veya IV olarak kristalize penisilin G kullanılmalıdır. Bu ilacın yeterli dozlarına genellikle şu enfeksiyonlar cevap verirler. Streptokok enfeksiyonları : Grup A (bakteremisiz). Yukarı solunum yolunun orta şiddette veya şiddetli enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kızıl ve erizipel. Grup A, C, H, G, L ve M, penisilin G'ye son derece duyarlıdır. Diğer gruplar, bu arada grup D (enterokok) dirençlidir. Bakteremili streptokok enfeksiyonları için kristalize penisilin tavsiye edilir. Pnömokok enfeksiyonları: Orta şiddette pnömoni ve otitis media. Pnömokok etyolojili şiddetli pnömoni, ampiyem, bakteremi, perikardit, menenjit, peritonit ve artrit, akut devrede kristalize penisilin G ile daha iyi tedavi edilirler. Stafilokok enfeksiyonları-Penisilin G'ye duyarlı olanlar: Deri ve yumuşak dokuların orta şiddetteki enfeksiyonları. Endike olan cerrahi müdahaleler yapılmalıdır. Fusospirochetosis (Vincent jinjiviti ve farenjit): Orofarenks'in orta şiddette enfeksiyonları bu ilaçla tedaviye cevap verirler. N.Gonorrhoeae: Akut ve kronik. Treponema pallidum (sifiliz): Bütün devreleri. Treponema: Yaws, Bejel, Pinta C.diphteriae: Portörlüğün önlenmesi için bu ilaç antitoksin'e yardımcı olarak kullanılabilir. B.anthracis: (Anthrax). Borrelia duttonii: (febris recurrens). Clostridium tetani : (Tetanus) yeterli dozlarda ve anti toksin ile birlikte. Streptobacillus moniliformis ve spirillum minus enfeksiyonları: (Sıçan ısırığı febrisi). Erisipeloid. Bakteriyel endokardit'e karşı profilaksi Bu ilaç, diş veya yukarı solunum cerrahisi veya instrumentasyon yapılacak ve konjenital ve/veya romatizmal kalp lezyonları olan hastalara verilebilir. Profilaksi, müdahale gününde başlatılmalı ve iki gün veya daha uzun devam ettirilmelidir. Not Özgeçmişinde akut eklem romatizması olan ve devamlı profilaksi yapılan hastalar, artmış sayıda penisiline rezistan organizmalar barındırabilecekleri için, diğer bir anti infektif profilaktik ajanın kullanılması düşünülmelidir. Bu hastalarda cerrahi sırasında penisilin kullanılacaksa, cerrahiden bir hafta önce, mutad akut eklem romatizması programı kesilmelidir. Cerrahi sırasında, operasyon ile oluşacak bakteremi tehlikesine karşı penisilin yeniden başlatılabilir.


KONTRENDİKASYONLARI

Penisilin veya prokaine karşı önceden aşırı duyarlılık bulunması bir kontrendikasyondur

UYARILAR & ÖNLEMLER

Belirgin allerji ve/veya astmalı kişilerde penisilin ihtiyatla kullanılmalıdır. Penisilinle tedavi edilen hastalarda ciddi ve bazen fatal aşırı duyarlılık (anafilaktoid) reaksiyonları bildirilmiştir. Anafilaksi parenteral tedaviden sonra daha çok görülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortaya çıkmıştır. Bu reaksiyonlar daha çok anamnezlerinde multipl allerjenlere duyarlı olan şahıslarda görülürler. Penisilin hipersensitivitesi olan kişilerin sefalosporinler ile tedavi edildiklerinde şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterdiklerine ait iyi dokümante edilmiş bildiriler mevcuttur. Herhangi bir penisilin ile tedaviye başlamadan önce, penisilinler, sefalosporinler ve diğer allerjenlere karşı daha önce bir aşırı duyarlılık olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır. Allerjik reaksiyon olursa, ilaç kesilmeli ve hasta pressor aminler, antihistaminler ve kortikosteroidler gibi mutad ilaçlarla tedavi edilmelidir. Bazı şahıslarda, özellikle gonore tedavisinde (4.8 milyon ünite) tek, yüksek bir doz verildiğinde prokaine karşı ani toksik reaksiyonlar olabilir. Bu reaksiyonlar, anksiyete, konfüzyon, ajitasyon, depresyon, halsizlik, konvülsiyonlar, halüsinasyonlar, kavgacılık, "yaklaşan ölüm korkusu" gibi mental bozukluklarla kendini gösterir. Bu reaksiyonlar, iyi kontrollu çalışmalarda, gonore tedavisi gören yaklaşık 500 hastada bir görülmüştür. Bu reaksiyonlar gelip geçici olup 15-30 dakika sürerler. İntramusküler enjeksiyonda kaza ile intravenöz zerkten kaçınmak için dikkat edilmelidir. Her intramusküler preparatta olduğu gibi, PRONAPEN de oldukça büyük bir kasın içine zerk edilmelidir. Erişkinlerde Tercih edilen bölge kalçanın dış yukarı dörtte biri (gluteus maksimus gibi) veya orta-lateral uyluk bölgesidir. Çocuklarda İntramusküler zerklerin tercihen orta-lateral uyluk bölgesine yapılması tavsiye edilir. Bebek ve ufak çocuklarda, siyatik sinire muhtemel zararı önlemek için gluteal bölge yukarı-dış bölge periferisine zerk ancak yanık vakaları gibi gerekli durumlarda yapılmalıdır. Radial siniri zedelememeye dikkat etmek şartıyla deltoid bölgesi, ancak erişkin ve büyük çocuklarda iyi gelişmiş ise kullanılmalıdır. Yukarı kolun orta ve aşağı üçte birine intramusküler enjeksiyon yapılmamalıdır. Her intramusküler zerkte olduğu gibi, kazaen bir kan damarına zerki önlemek için aspirasyon gereklidir. Aynı bölgeye enjeksiyondan kaçınmak için zerk yerleri değiştirilmelidir. Şüpheli stafilokok enfeksiyonlarında uygun laboratuar tetkikleri ve bu arada duyarlılık testleri yapılmalıdır. Hastaların ufak bir oranı prokaine duyarlıdır. Bir duyarlılık hikayesi varsa kullanılagelen şu test yapılmalıdır: % 1-2 prokain solüsyonundan 0.1 ml intradermal zerk edilir. Eritem, ürtiker lezyonu ve etrafında kızarıklık veya döküntü oluşması prokain hassasiyetini gösterir. Duyarlılık barbitüratlar dahil mutad metodlarla tedavi edilmeli ve penisilin G prokain preparatları kullanılmamalıdır. Prokain reaksiyonlarında antihistaminler faydalı görülmektedir. Antibiotiklerin kullanılması, duyarlı olmayan organizmaların aşırı üremesine yol açabilir. Hastanın sürekli gözlenmesi şarttır. Tedavi sırasında bakteri veya funguslara bağlı yeni enfeksiyonlar görülürse, ilaç kesilmeli ve uygun tedbirler alınmalıdır. Allerjik reaksiyon görülen her vakada, hekimin kanaatine göre yalnız penisilin ile tedavisi kabil ve hayatı tehdit eden durumlar haricinde, penisilin kesilmelidir. Uzun süreli penisilin tedavisinde, özellikle yüksek doz uygulanıyorsa, renal ve hemopoetik sistemin periodik olarak kontrolü tavsiye edilir. Gonokok enfeksiyonları tedavisinde, primer veya sekonder sifilizden şüphelenilirse karanlık saha muayenesi dahil uygun teşhis testleri yapılmalıdır. Beraberce sifiliz mevcudiyetinden şüphe edilen bütün vakalarda en az dört ay süreyle her ay serolojik testler yapılmalıdır.

YAN ETKİLER

Penisilin düşük toksisiteli bir maddedir fakat belirgin bir sensitizasyon indeksine sahiptir. Aşağıdaki aşırı duyarlılık reaksiyonları penisilin kullanımında bidirilmiştir: Makulopapüler döküntülerden eksfoliatif dermatite kadar değişik deri döküntüleri, ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme, ateş, ödem, artralji ve düşkünlük. Şiddetli ve ekseriya fatal anafilaksi bildirilmiştir (UYARILAR/ÖNLEMLER bölümüne bakınız). Diğer sifiliz tedavilerinde olduğu gibi Jarisch-Herxheimer reaksiyonu bildirilmiştir. Prokain toksisite reaksiyonları bildirilmiştir (UYARILAR/ÖNLEMLER bölümüne bakınız). Bu ilaçla prokain aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmemiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

ETKİLEŞİMLER

Eritromisin, tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiotiklerin eşzamanlı uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlaması nedeni ile penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Bu etkileşim in vitro olarak gösterilmiş olmasına rağmen klinik önemi tam olarak ortaya konmamıştır. Bu antibiotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmiş vakalarda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesi ve ilk olarak penisilin tedavisi ile başlanması etkileşim potansiyelini en aza indirir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

PRONAPEN yalnız intramusküler enjeksiyon ile uygulanmalıdır. Solüsyon zerk esnasında oda sıcaklığında olmalıdır. PRONAPEN dozajı enfeksiyonun tipi ve şiddetine göre değişir. Enfeksiyonların çoğunda, 24 saatte bir verilen 400.000 ünite PRONAPEN yeterlidir. Daha şiddetli enfeksiyonlarda her 12-24 saatte bir 400.000 - 800.000 ünite PRONAPEN kullanılabilir. Stafilokok, streptokok ve pnömokoklara bağlı enfeksiyonlarda: Ateş normale indikten ve enfeksiyonun diğer belirtileri kaybolduktan en az 48 saat sonrasına kadar sürede her 24 saatte bir en az 400.000 ünite. Şiddetli enfeksiyonlarda her 12-24 saatte bir 400.000 - 800.000 ünite gibi yüksek dozlar veya suda eriyen penisilin tuzları sık aralıklarla kullanılmalıdır. Akut eklem romatizması veya glomerulonefriti önleyebilmek için streptokok enfeksiyonlarında tedavi 10 gün devam etmelidir. Aşağıdaki doz tavsiyeleri, PRONAPEN içeriğindeki prokain penisilin G miktarları üzerinden hesaplanmıştır (Her şişe PRONAPEN 400'de300.000 ünite prokain penisilin G). Primer veya sekonder sifiliz ve negatif spinal sıvılı latent sifiliz: Her gün 800.000 ünitelik dozlar uygulanarak total olarak 4.800.000 ünite tavsiye edilir. Geç sifiliz (semptomatik ve asemptomatik nörosifiliz, kardiovasküler, kemik, deri ve viseral sifiliz dahil): Günlük 800.000 ünitelik dozlar halinde total olarak 8.000.000- 12.000.000 ünite tatbiki tavsiye edilir. Konjenital sifiliz (erken ve geç) - vücut ağırlığı 33 kg'dan az olanlarda : 10 gün süreyle 10.000 ünite/kg/gün. Gebelikte sifiliz : Hastalığın devresine tekabül eden tedavi verilir. Süspansiyon Hazırlama Metodu 400.000 ünite PRONAPEN enjeksiyonu, kanda ilk bir ila üç saat zarfında yüksek penisilin konsantrasyonları oluşturur. Süspansiyonu hazırlamak için Gerekli miktar eritici steril bir enjektöre çekilir. Eritici başaşağı tutulan şişeye zerk edilir. Eriticinin tümü ilave edilene ve süspansiyon pürüzsüz ve homojen hale gelene kadar şiddetle çalkalanır. Her doz çekiminden önce iyice çalkalanmalıdır. Dozu çekmek için Vakumu önlemek için hava zerkedilir. Doz, pistonu sıkı olmayan temiz steril enjektöre çekilir. İğne şişeden çıkarıldıktan sonra az miktarda hava çekilerek iğne temizlenir. 20 numara uygun iğne kullanılır. Her enjeksiyon için ayrı enjektör ve iğne kullanılır. İntramusküler zerk yapılır. Yukarı dış kalça bölgesi tercih edilir. Zerkten önce iğnenin bir ven içersinde olmadığını saptamak için aspirasyon yapılır. Enjeksiyon bölgesine masaj yapılmamalıdır.

Promid 250 mg 40 draje

» Antitüberküloz


Etken Maddesi
ProtionamidPROMİD 250 MG 40 DRAJE
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


250mgProtionamidDraje


ENDİKASYONLARI


Mycobacterium tuberculosis'in neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Renal ve hepatik yetmezlik ve gebelik durumunda kontrendikedir Preparat diğer tüberküloz ilaçlarıyla kombinasyonlarda kullanılır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Alkolle birlikte kullanılmaz. Psikozda dikkatle kullanılmalıdır.


YAN ETKİLER


Alkolle birlikte kullanılmaz. Psikozda dikkatle kullanılmalıdır.


ETKİLEŞİMLER


Oral antidiabetik yada insulin gereksinimi değişebilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


2-4 draje/gün dozda kullanılır.


İlaç Fiyatı 14.93 TL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* TİONAMİD 250 MG 50 DRAJE

Proluton depot 500 mg / 2 ml 1 ampul

» Hormon Tedavisi


Etken Maddesi
Hidroksiprogesteron Kaproat


PROLUTON DEPOT 500 MG/2ML 1 AMPUL
İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Proluton Depot, 1 ml yağlı eriyik içerisinde 250 mg Hidroksiprogesteron kaproat içerir. Yardımcı maddeler (1ml’de): 517.7 mg Benzil benzoat 297.3 mg Enjeksiyona uygun hint yağı


ENDİKASYONLARI


Habituel abort ve abort tehdidi, sarı cisim yetmezliği sonucu sterilite, primer ve sekonder amenore.


KONTRENDİKASYONLARI


Anamnezde Herpes gestationis, mevcut yada geçirilmiş karaciğer tümörleri. Proluton Depot, muhteviyatına aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Proluton Depot ile tedaviye başlamadan önce, (memeleri ve servikal smeari de içine alan) derinine bir jinekolojik muayenenin yapılmış olması ve daha aşağıda sözü edilen nedenlerle bazı endikasyonlarda gebelik olasılığının da elimine edilmesi gereklidir. Hastada diabet mevcutsa sıkı bir medikal denetim gereklidir. Proluton Depot'un içerdiğine benzer hormonal maddelerin kullanımı sonucu nadir olgularda iyi huylu, ileri derecede nadir olgularda da ciddi intraabdominal kanamalara sebep olabilecek habis karaciğer tümörleri gözlemlenmiştir. Eğer şiddetli üst batın yakınmaları, karaciğer büyümesi veya batın içi kanama belirtileri ortaya çıkarsa, ayırıcı tanıda bir karaciğer tümörü de göz önüne alınmalıdır. Son yıllarda erken gebelikte kadın seksüel hormonlarının uygulanmasıyla malformasyonların oluşması arasında olası bir ilişki tartışıldı. Burada nedensel bir bağlantının bahis konusu olabileceği şüphesi, bugünkü bilimsel anlayışa göre, yersiz görülmektedir. Diğer yandan hiçbir ilaçta -seksüel hormonlar da dahil- son bir kesinlikle hiçbir teratojen etkinin olmadığını söylemenin olanak dışı olduğu da gözönünde tutulmalıdır. Bu nedenle bazı endikasyonlarda, seksüel hormonlarla tedaviye başlamadan önce, bir gebeliğin mevcut olmadığının saptanması gerekmektedir. Gebelik ve laktasyon Proluton depot’un habitüel düşük ya da düşük tehdidi için kullanıldığı durumlar dışında gebelik olasılığı ekarte edilmelidir. Siklik fonksiyonlar laktasyon sırasında genellikle yoktur (özellikle kısa süreli laktasyonda). Bu fizyolojik bir durum olduğundan Proluton depot kullanımına gerek yoktur. Hidroksiprogesteron kaproat ve metabolitlerinin anne sütüne geçişi araştırılmamıştır


YAN ETKİLER


Sınırlı olguda alerjik deri reaksiyonları (enflamasyon, ürtiker, ödem), anaflaktik reaksiyonlar ve enjeksiyon yeri reaksiyonları (kızarma, ağrı, şişlik) bildirilmiştir.


ETKİLEŞİMLER


Oral antidiabetik yada insulin gereksinimi değişebilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Proluton Depot, tüm yağlı eriyikler gibi, kas içine enjekte edilmelidir. Nadir olgularda yağlı çözeltilerin enjeksiyonu esnasında ya da uygulamadan hemen sonra bazı hastalarda görülebilen kısa süreli reaksiyonlar (öksürme irritasyonu, öksürük nöbetleri, nefes darlığı) yavaş bir enjeksiyon tekniği ile önlenebilir. •Düşük Bugünkü bilimsel düşünüşe göre, erken gebelikte her medikamentöz tedavi ancak kesin bir endikasyonla uygulanmalıdır. Bu, Proluton Depot gibi gebeliğin idamesi için uygulanan hormon preparatları için de geçerlidir. Yani Proluton Depot, ancak mutlak bir çocuk arzusu halinde ve herşeyden önce bir Corpus luteum yetmezliği ya da bir düşük anamnezi bahis konusu ise uygulanmalıdır. Proluton Depot, hormon açığını karşılaması, uterusu sükünete sevketmesi ve az gelişmiş uterusun gelişmesini uyarmasıyla, hem abort profilaksisi ve hem de tedavisi için uygundur. Bu amaca ulaşmak ve gebeliği sürdürmek için, Proluton Depot uzun süre ve yeterli dozlarda uygulanmalıdır. Proluton Depot, uterusu sükünete sevkedici etkisiyle, ölmüş bir embrio'nun retansiyonuna neden olabilir.Bu nedenle, uzun süreli bir tedavide uygun muayene ve immunolojik testlerle, gebeliğin devam edip etmediği kontrol edilmelidir. •Habituel abort Bir gebeliğin saptanmasıyla birlikte her hafta 250-500 mg Proluton Depot i.m., gebeliğin ilk ayları boyunca ve bazen daha da uzun süre uygulanmalıdır •Abort tehdidi Tedavinin başlangıcında, kanama durana kadar haftada 2-3 defa 500 mg Proluton Depot i.m., bu arada acilen kesin yatak istirahatine başlanmalıdır. Daha sonra birkaç hafta süreyle, her hafta iki kez 1 ampul Proluton Depot 250 mg i.m. ile tedaviye devam edilir. Tedavi, hastanın mobilizasyonuna rağmen şikayetlerin tamamen kaybolmasına kadar sürdürülür. Proluton Depot'un profilaktik olarak daha uzun süre verilip verilmeyeceği, olgudan olguya değişir. Düşük tehdidinin başarısız bir tedavisinden ve bunu takip eden kürtajdan 8-14 gün sonra, Proluton Depot'un ancak yavaşca gerileyen uzun süreli etkisine bağlı olarak, nadir olgularda bir geri çekilme kanaması oluşabilir. Böyle bir durumda herhangi bir ek önlem gerekmemektedir. •Sarı cisim yetmezliği sonucu sterilite Bazal temperatürün siklusun ikinci yarısında sadece kısa bir süre yükselmesiyle kendisini gösteren kısalmış Corpus luteum fazında, Proluton Depot, yetersiz transforme olmuş endometrium'da bir sekresyon sağlayarak, nidasyon şansını düzeltir. Bazal temperatürün yükselmesinden takriben 3 gün sonra, 250 mg Proluton Depot i.m. enjekte edilir. Sıklıkla aynı zamanda bir estrogen açığı da bahis konusu olacağından, ilaveten bir estrogen preparatın verilmesi uygun olur. Böylece endometrium'un fizyolojik transformasyonu sağlanır. •Primer ve sekonder amenore Sekonder amenore'de bir hormon tedavisi, son adet kanamasından ancak 8 hafta sonra yapılır. Menstruasyona benzeyen bir kanama sağlamak için, Proluton Depot'dan önce bir estrogen preparatı uygulanmış olmalıdır. Ancak tedaviye başlamadan önce, prolaktin salgılayan bir hipofiz tümörün bulunmadığı kesinlik kazanmalıdır, zira günümüzde makroadenomaların nispeten yüksek estrogen dozların etkisi altında zamanla büyüyüp büyümedikleri bilinmemektedir. Tedaviye başlama İlk ay boyunca tedavinin ilk gününde başlanacak uygun bir estrogen preparatı alınmalı, bunun yanısıra estrogen başlandıktan 14 gün sonra 250 mg Proluton Depot i.m. olarak uygulanmalıdır. Tedavinin 28. gününde bir gerileme kanaması ortaya çıkar. Tedavinin devamı(en az 2-3 siklus boyunca) Estrogen preparatına yapay siklusun 6. gününde başlanarak siklus boyunca devam edilirken, 16. günde 250 mg Proluton Depot i.m. (kanamanın ilk günü = siklusun ilk günü) olarak uygulanır.  Daha sonra estrogenler kesilerek, siklusun 18. - 20. günleri arasında 1 defa 250 mg Proluton Depot i.m. ile siklik bir kanama sağlanmaya çalışılır. İstisnalar: Vücuda özgü estrogen yapımının kesinlikle yetersiz olduğu hastalar (gonad disgenezisinde primer amenore). Dikkat edilecek husus Bir çocuk arzusu yoksa, Knaus-Ogino'ya göre takvim metodu ya da temperatür metodu dışında, non-hormonal kontraseptif bir yöntem uygulanmalıdır. Tedavi şeması altında takriben 28 günlük aralarla bir kanama olmazsa, kontraseptif yöntemlere rağmen bir gebeliğin oluşmuş olabileceği düşünülmelidir. Bu gibi durumlarda, ayrıca tanının sonucuna kadar tedaviye ara verilir. Çocuk arzu ediliyorsa ve bir gebelik oluşmuşsa, Proluton Depot'ya ancak bir düşük tehlikesinin bahis konusu olduğu hallerde devam edilir. Aşırı dozaj Hayvanlardaki deneysel akut toksisite çalışmaları, Proluton Depot’un bir kez uygulanmasını takiben non-toksik olarak adlandırılabileceğini göstermiştir. Tedavi için gereken bir tek dozun, uygunsuz olarak bir çok defa alınmasını takiben bile sağlığa zararlı bir etki beklenmemektedir.

İlaç Fiyatı 4.17 TLReçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROLUTON DEPOT 500 MG / 2 ML 1 AMPUL

prolıxın deconate 25 mg 1 ampul

» Antipsikotik(Nöroleptik)


Etken Maddesi
Flufenazin Deconat


PROLIXIN DECONATE 25 MG 1 AMPUL
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


25mgFlufenazin dekanoatRetard ampul

ENDİKASYONLARI


Anksiyete Şizofreni ve diğer psikozlarda idame tedavisinde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Sübkortikal beyin bozukluğu, komatoz şiddetli depresif durumlar, kan diskrazisi, karaciğer bozukluğu, 12 yaşından küçük çocuklar, etken maddeye ve fenotiazin türevlerine duyarlı hastalarda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Tedavi döneminde hafif uyuşukluk oluşacağından motorlu araç vb. kullananlarla yüksek yerlerde çalışanlar uyarılmalıdır. Alkolle birlikte kullanılmaz.


YAN ETKİLER


Distoni, huzursuzluk, psödoparkinsonizm, ekstrapiramidal semptomlar, baş ağrısı, kabızlık, menstrüel düzensizlikler, erkekte empotans, eritem ve ürtiker gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞİMLER


Proleukin merkezi sinir sistemi fonksiyonunu etkileyebilir. Bu nedenle merkezi olarak etkili ilaçlar birlikte verildiğinde etkileşim olabilir. Hepatotoksik, nefrotoksik, miyelotoksik veya kardiyotoksik etkileri olan ilaçlarla birlikte verildiğinde, Proleukin'in bu sistemler üzerindeki toksisitesi artabilir. Birlikte verilen glukokortikosteroidler, Proleukin'in aktivitesini azaltabilirler. Ancak yaşamı tehdit eden belirti ya da semptomlar gelişen hastalar, toksisite kabul edilebilir bir düzeye gerileyene kadar deksametazon ile tedavi edilebilirler. Beta blokerler gibi antihipertansif ilaçlar Proleukin ile görülen hipotansiyonu artırabilirler. Proleukin uygulamasından sonra kontrast madde kullanılması, Proleukin uygulamasını takiben görülen toksisite tablosunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Çoğu vakada bu durumun, son Proleukin dozunun uygulanmasını takiben iki hafta içinde gözlendiği bildirilmiştir, fakat bazı vakalarda aylar sonra da görülebilmektedir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


1/2-1 ampul/gün dozda başlanır. etki 24-27 saatte görülür idame doz 4-6 haftada bir ampuldur.


İlaç Fiyatı 8.16 TL


Reçeteli Verilir.

Proleukin 18 IU 1 flakon

» Antineoplastik


Etken Maddesi
Aldeslökin


PROLEUKIN 18 IU 1 FLAKON
İthal, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


Bir flakon, steril liyofilize toz halinde 18 x 106 I.U./ml aldeslökin içerir.


ENDİKASYONLARI


Proleukin, metastatik renal hücreli karsinom tedavisinde endikedir. Tedavi yanıtı oranında ve ortalama sürvide azalmaya neden olan risk faktörleri şunlardır: -ECOG'nin (Eastern Cooperative Oncology Group) performans durumunun 1 veya daha yüksek olması -Metastatik hastalığın birden fazla organda görülmesi -Primer tümörün ilk tanısı ile hastanın Proleukin tedavisi için değerlendirildiği zaman arasındaki sürenin 24 aydan daha az olması. -Tedavi yanıtı oranı ve ortalama sürvi, varolan risk faktörlerinin sayısına bağlı olarak azalır. Her üç risk faktörüne sahip olan hastalara Proleukin tedavisi uygulanmamalıdır.


KONTRENDİKASYONLARI


Proleukin tedavisi aşağıdaki hastalarda kontrendikedir: 1.ECOG performans durumu 2 olan hastalar 2.ECOG performans durumu 1 veya daha yüksek olan, metastatik hastalığın birden fazla organda görüldüğü ve primer tümörün ilk tanısı ile hastanın Proleukin tedavisi için değerlendirildiği zaman arasındaki sürenin 24 aydan az olması koşullarının aynı anda görüldüğü hastalar. 3.Ciddi kardiyak hastalıkla ilgili kanıtlar veya anlamlı bir öyküsü bulunan hastalar. Şüpheli vakalarda bir stres testi yapılmalıdır. 4.Antibiyotik tedavisi gerektiren ciddi aktif enfeksiyonlu hastalar 5.Dinlenme sırasında pO2 < 60 mm Hg olan hastalar 6.Daha önceden ciddi majör organ disfonksiyonu olan hastalar 7.Beyin metastazları başarılı bir şekilde tedavi edilmiş olan (negatif BBT, nörolojik açıdan stabil) hastalar hariç, MSS metastazı veya konvülsiyonları olan hastalar 8.İnsan rekombinant interlökin-2' sine karşı aşırı duyarlılık hikayesi bilinen hastalar. Yukarıdaki bilgilere ilaveten, aşağıdaki hastalara da uygulanmaması tavsiye edilir: -Lökositi < 4000/mm3, trombositi 100 000/mm3 ve HCT < %30 olan hastalar -Serum bilirubini ve kreatinini normalin dışında olan hastalar -Organ allograftları olan hastalar -Kortikosteroid gerektirebilecek hastalar -Daha önceden oto-immün hastalığı olan hastalar. ECOG: Uyarılar/Önlemler bölümünde 'hastaların taranması'na bakınız. Laboratuar ve klinik testler: Metastatik renal hücreli karsinomlu hastaları izlemek için normal olarak gereken testlere ek olarak, Proleukin tedavisi altındaki tüm hastalarda tedaviye başlamadan önce ve sonra da periyodik olarak aşağıdaki testlerin yapılması tavsiye edilir: -Standart hematolojik testler-lökosit (lökosit formülü ve trombosit sayımı dahil) -Kan biyokimyası-elektrolitler (renal ve hepatik fonksiyon testleri dahil) -Toraks grafileri. -Hastaların tedavi öncesi değerlendirmelerinde anamnez ve fizik muayeneye ek olarak, bazal EKG (eğer gerekliyse artı stres testi), performans durumu, vital belirtiler, koroner damar hastalığı için objektif bir değerlendirme ve sigara veya solunum sistemi hastalığı hikayesi olan hastalarda pulmoner fonksiyon testleri ile beraber arteryel kan gazlarına bakılması tavsiye edilir. Araba ve makine kullanma becerileri üzerindeki etkileri: Proleukin, araba ve makine kullanma becerilerini etkileyen yan etkilere neden olur. Hastalar tedavi sırasında hastaneye yatırılırlar; olası yan etkiler, hasta hastaneden taburcu edildiğinde ortadan kalkmış olur. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı Proleukin, etkin bir doğum kontrolü uygulamayan, her iki cinsiyetteki fertil kişilere verilmemelidir. Proleukin'in güvenirliği insan gebeliğindeki kullanımı açısından belirlenmemiştir. Üreme, embriyo veya fetusun gelişimi, gebeliğin seyri ve doğum öncesi ve sonrası gelişim açısından güvenirliğin değerlendirilmesi için deneysel hayvan çalışmaları yetersizdir. Aldeslökinin anne sütü ile atılımı ve emzirme üzerindeki etkisi hakkında bilgi bulunmamaktadır ve bu nedenle Proleukin süt veren annelere verilmemelidir.UYARILAR & ÖNLEMLER


ECOG performansı 2'den yüksek olanlar, metastatik durumun birden fazla olduğu durumlar, ciddi kardiyak problemi olanlar aktif enfeksiyon, major organ disfonksiyonu, santral sinir sistemi metastazı, konvülziyon, kan tablosu baskılanmış olanlar, oto immun h Laktasyonda, gebelikte kullanılmaz. Santral sinir sistemi ilaçları ile birlikte kullanılmaz Glukokortikosteroidler etkisini azaltabilir Hepatotoksik, nefrotoksik, miyelotoksik ve kardiyotoksik preparatlar proleukinin toksisitesini artırabilir. Beta blokör anthipertansiflerin etkisini artırabilir. Kontrast maddelerle birlikte kullanılmaz.


YAN ETKİLER


Proleukin'e karşı oluşan istenmeyen reaksiyonların sıklığı ve şiddetinin genel olarak doz ve uygulama programına bağlı olduğu gösterilmiştir. İstenmeyen reaksiyonların çoğu sınırlıdır ve her zaman olmamakla beraber genellikle tedavinin kesilmesinden sonraki 1 ile 2 gün içinde gerilerler. İlaca bağlı mortalite azdır (%3). Kardiyovasküler sistem Sıklıkla bildirilen: Hafif ile orta derecede hipotansiyon Bazen bildirilen: Hafif ile ileri derecede aritmi, hafif ile ileri derecede taşikardi, angina pectoris Nadiren bildirilen: Tromboz, hipertansiyon, çarpıntı, geçici EKG değişiklikleri, miyokard enfarktüsü, pulmoner embolizm, flebit. Böbrekler Sıklıkla bildirilen: Serum üre ve serum kreatininde yükselme ile birlikte hafif ile ileri derecede oligüri Nadiren bildirilen: Hematüri Solunum sistemi Sıklıkla bildirilen: Hafif ile ileri derecede dispne Bazen bildirilen: Öksürük, hafif ile ileri derecede pulmoner ödem Nadiren bildirilen: Erişkin sıkıntılı solunum sendromu, hafif ile ileri derecede siyanoz, hipoksi, solunum sistemi enfeksiyonları, hafif ile ileri derecede plevral efüzyonlar Karaciğer Sıklıkla bildirilen: Hafif ile ileri derecede hiperbilirubinemi, karaciğer transaminazları ve alkalen fosfatazda hafif ile ileri derecede yükselme Gastrointestinal sistem Sıklıkla bildirilen: Kusma ile birlikte veya tek başına hafif ile ileri derecede bulantı, hafif ile orta derecede diyare, hafif ile ileri derecede anoreksi Nadiren bildirilen: Disfaji, rektal hemoraji, kabızlık, dispepsi, gastrit Kan Sıklıkla bildirilen: Hafif ile ileri derecede anemi Not: Tedavi sırasında hastaların çoğunda lenfopeni ve eozinofili olur, tedaviden sonraki 24-48 saat içinde de rebound lenfositoz görülür. Bunlar istenmeyen etkiler olarak kabul edilmez ve Proleukin'in antitümör aktivitesinin mekanizması ile ilişkili olabilirler. Bazen bildirilen: Hafif ile ileri derecede trombositopeni, hafif ile orta derecede lökopeni, orta derecede pıhtılaşma bozukluğu Nadiren bildirilen: Epistaksis Sinir sistemi Bazen bildirilen: Orta ile ileri derecede ajitasyon/anksiyete, hafif ile ileri derecede konfüzyon/uyuşukluk, hafif ile ileri derecede somnolans, hafif ile ileri derecede merkezi veya periferik motor nöron hastalıkları Nadiren bildirilen: Parestezi, senkop, depresyon, halüsinasyon, paralizi, konuşma bozuklukları, konvülsiyonlar Anormal laboratuar bulguları Nadiren bildirilen: Hipo veya hipertiroidizm, hiperglisemi, hipokalsemi, hiperpotasemi Deri ve mukozalar Sıklıkla bildirilen: Hafif ile ileri derecede eritem ve döküntü Bazen bildirilen: Hafif ile orta derecede konjunktivit, hafif ile orta derecede mükozit, hafif ile ileri derecede kaşıntı, hafif ile ileri derecede deri eksfoliasyonu, hafif ile ileri derecede vitiligo Nadiren bildirilen: Alopesi, nazal konjesyon Diğer yan etkiler Sıklıkla bildirilen: Hafif ile orta derecede kilo artışı ile birlikte ödem, titreme veya tek başına hafif ile ileri derecede ateş, kırıklık hali ve yorgunluk Bazen bildirilen: Orta ile ileri derecede ağrı, hafif ile ileri derecede baş ağrısı Nadiren bildirilen: Orta ile ileri derecede artralji, miyalji, assit


ETKİLEŞİMLER


Proleukin merkezi sinir sistemi fonksiyonunu etkileyebilir. Bu nedenle merkezi olarak etkili ilaçlar birlikte verildiğinde etkileşim olabilir. Hepatotoksik, nefrotoksik, miyelotoksik veya kardiyotoksik etkileri olan ilaçlarla birlikte verildiğinde, Proleukin'in bu sistemler üzerindeki toksisitesi artabilir. Birlikte verilen glukokortikosteroidler, Proleukin'in aktivitesini azaltabilirler. Ancak yaşamı tehdit eden belirti ya da semptomlar gelişen hastalar, toksisite kabul edilebilir bir düzeye gerileyene kadar deksametazon ile tedavi edilebilirler. Beta blokerler gibi antihipertansif ilaçlar Proleukin ile görülen hipotansiyonu artırabilirler. Proleukin uygulamasından sonra kontrast madde kullanılması, Proleukin uygulamasını takiben görülen toksisite tablosunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Çoğu vakada bu durumun, son Proleukin dozunun uygulanmasını takiben iki hafta içinde gözlendiği bildirilmiştir, fakat bazı vakalarda aylar sonra da görülebilmektedir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Tedaviye başlamadan önce, Kontrendikasyonları ve Uyarılar/Önlemler bölümlerini tekrar dikkatle okuyunuz. Proleukin intravenöz olarak sürekli enfüzyonla verilmelidir. Metastatik renal hücreli karsinom olan erişkin hastaların tedavisinde aşağıdaki doz şeması tavsiye edilir. 5 gün süreyle sürekli enfüzyon şeklinde 24 saatte m2 başına 18 x 106 I.U. (1 mg), bundan sonraki 2-6 gün ilaçsız geçirilir, daha sonra 5 gün daha sürekli enfüzyon şeklinde i.v. Proleukin verilir ve ilaçsız 3 hafta geçirilir. Bu, bir endüksiyon siklusunu oluşturur. Birinci siklusun 3 haftalık bekleme döneminden sonra ikinci bir endüksiyon siklusu verilmelidir. Yanıt veren hastalarda veya hastalığı stabilize olan hastalarda, 4 haftalık aralıklarla dört adede kadar idame siklusu (5 gün süreyle sürekli enfüzyon şeklinde 24 saatte m2 başına 18 x 106 I.U.) uygulanabilir. Eğer hasta tavsiye edilen doz şemasını tolere edemiyorsa, toksisite azalana kadar doz azaltılmalı veya uygulama kesilmelidir. Doz azaltılmasının tedavi yanıtı oranını ve ortalama sürviyi ne kadar etkilediği bilinmemektedir. Yaşlılar: Yaşlı hastalar Proleukin'in yan etkilerine karşı daha duyarlıdırlar ve tedavilerinde dikkat edilmesi gereklidir. Çocuklar: Proleukin'in çocuklardaki güvenirliği ve etkinliği henüz belirlenmemiştir. Kullanma ve hazırlama talimatları Sulandırma talimatları: Her Proleukin flakonu, 1.2 ml enjeksiyonluk steril su ile sulandırılmalıdır. Aşırı köpürmeyi önlemek için sulandırıcı, flakonun kenarından akıtılmalıdır. İçerik tamamen çözünene kadar karıştırılmalıdır. Çalkalanmamalıdır. Ortaya çıkan çözelti berrak, renksiz bir sıvı olacak ve ml'sinde 18 x 106 I.U. aldeslökin içerecektir. Seyreltme talimatları: Sulandırılan aldeslökinin toplam günlük dozu %0.1 insan albümini içeren %5'lik dekstroz enjeksiyonu ile gerektiği gibi 500 ml'ye kadar seyreltilmeli ve 24 saatlik bir süre içinde enfüze edilmelidir. Ekleme talimatı: İnsan albümini, sulandırılmış olan aldeslökin eklenmeden önce dekstroz enjeksiyonuna ilave edilmeli ve karıştırılmalıdır. İnsan albümini biyoaktivitenin kaybını önlemek için eklenmektedir. Proleukin koruyucu madde içermez. Bu nedenle, enfüzyon çözeltisinin aseptik yöntemler kullanılarak hazırlanması gereklidir. Geçimsizlikler: Tavsiye edilenin dışındaki sulandırma ve seyreltme işlemleri biyoaktivitenin yetersiz olmasına ve/veya biyolojik olarak inaktif protein oluşumuna neden olabilir. Enjeksiyon için bakteriyostatik su veya %0.9'luk sodyum klorür enjeksiyonunun kullanılmasından, agregasyon artışı nedeniyle kaçınılmalıdır. Proleukin diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Proleukin verilirken set içi filtreler bulunan uygulama setleri veya araçlarının kullanılmaması tavsiye edilir. Biyoassayler, filtreler kullanıldığında aldeslökinde anlamlı bir kayıp olduğunu göstermişlerdir. Doz Aşımı Proleukin kullanımı ile ortaya çıkan yan etkiler doza bağlıdır. Bu nedenle tavsiye edilen doz aşıldığında hastaların bu olayları abartılı bir şekilde yaşamaları beklenir. İstenmeyen reaksiyonlar ilaç kesilince genelde düzelirler. Semptomlardan herhangi biri devam edecek olursa destekleyici tedavi yapılır.


İlaç Fiyatı 306.9 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROLEUKIN IV FLAKON 18 X 106 IU/ML

Prokain penicilin flakon

Pe­ni­si­lin G pro­ka­i­n,pe­ni­si­lin G po­tas­yum


ENDİKASYONLARI


Pnö­mo­ni,oti­tis me­dia, de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, oro­fa­renk­sinen­fek­si­yon­la­rı, akut ve kro­nik gonore, si­fi­lizin bü­tün dev­re­le­ri,Yaws, Be­jel, Pin­ta, C. diph­te­ri­ae por­tör­lü­ğünün ön­len­me­si için an­ti­tok­si­neyar­dım­cı ola­rak; anth­rax (şarbon), feb­ris re­cur­rens, te­ta­nus (ye­ter­lidoz­lar­da ve an­ti­tok­sin ile bir­lik­te); sı­çan ısı­rı­ğı hum­ma­sı,Eri­si­pe­lo­id ve bak­te­ri­yel en­do­kar­di­te kar­şı pro­fi­lak­si.


KONTRENDİKASYONLARI


Pe­ni­si­linve­ya pro­ka­ine kar­şı ön­ce­den aşı­rı du­yar­lık bu­lun­ma­sı du­ru­mun­dakont­ren­di­ke­dir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Be­lir­gin aler­ji ve/ve­ya ast­ma­lıki­şi­ler­de pe­ni­si­lin ih­ti­yat­la kul­la­nıl­ma­lı­dır. Pe­ni­si­lin­le te­da­viedi­len has­ta­lar­da cid­di ve ba­zan fa­tal aşı­rı du­yar­lık (ana­fi­lak­to­id)re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Ana­fi­lak­si pa­ren­te­ral te­da­vi­denson­ra da­ha çok gö­rü­lür­se de oral pe­ni­si­lin alan has­ta­lar­da da or­ta­yaçık­a­bilir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabileceğikanıtlanmamıştır.


ETKİLEŞİMLER


Erit­ro­mi­sin,tet­ra­sik­lin gi­bi bak­te­riy­os­ta­tik an­ti­bi­yo­tik­le­rin eş­za­man­lıola­rak uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cu bak­te­ri­yel bü­yü­me hı­zı­nın ya­vaş­la­ma­sıne­de­niy­le pe­ni­si­lin­le­rin bak­te­ri­si­dal et­ki­le­ri aza­la­bi­lir. Buan­ti­bi­yo­tik­le­rin bir­lik­te kul­la­nı­mı­nın uy­gun ol­du­ğu ba­zı se­çil­mişol­gu­lar­da, an­ti­bak­te­ri­yel ajan­la­rın uy­gun doz­la­rı­nın se­çil­me­sive ilk ola­rak pe­ni­si­lin te­da­vi­siy­le baş­lan­ma­sı et­ki­le­şim po­tan­si­ye­li­nien aza in­di­rir


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Orta derecede şiddetli enfeksiyonların tedavilerindeenfeksiyonun şiddetine göre 12 veya 24 saat ara ile tek doz uygulamasıönerilir. Çok ağır sey­reden enfeksiyonlarda tedavi kristalize penisilin ilebirlikte yapılmalıdır. Akutgonore tedavisinde tek doz yeterlidir. Yanıt alınamazsa ikinci bir dozuygulanmalıdır. Kronik ve komplikasyonlu olgularda tedavi süresini uzun tutmakgerekir. Konjenital ve erişkinlerin sifiliz tedavilerinde penisilin G dozu çoksık tekrarlanmalıdır. Bu nedenle tedavinin bir hastanede gözlem altındayapılması önerilir. Uygulanacak doz ve tedavi süresi hastanın yaş ve hastalıkdurumuna göre ayarlanmalıdır. Genellikle 15-20 gün süreli olarak 0.018 mg/mL üze­rinde tutulan bir kankonsantrasyonu tedavi yö­nünden olumlu sonuç vermektedir. Çeşitli aktinomikoztedavilerinde, antraks, erizi­peloid, fare ısırığı humması, Vincent jinjivitive faranjiti tedavilerinde, difteri ve Clostridial enfeksiyon tedavilerinde(antitoksin ile birlikte) günlük ola­rak uygulanan tek doz kısa bir süre içindeolumlu sonuçlar verir. 5-Ayrıca diş çekimi ve küçük cerrahi müdahalelerde akutkalp romatizması ile konjenital kalp hastalıklarında profilaktik olarakkullanılması önerilir. ProkainPenicillin 3:1 Enjektabl Flakon yalnızIM olarak uygulanmalıdır. Flakon, birlikte verilen eritici ile sulandırılır. İyiceçalkalanarak süspansi­yo­nun homojen olması ve oda sıcaklığına gelmesi beklenir.Enjektöre çekilmeden önce tekrar iyice çalkalanmalı ve en­jek­törde 1-2dakikadan fazla bekletilmemelidir. Enjeksiyona en uygun yer kalçanın üst dışbölümüdür. IM olarak uygulanan bölgeye masaj yapılmamalıdır. Sulandı­rıldıktansonra bekletilmeden kullanılmalıdır.PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROKAIN
[Flacon 800.000 1 Flacon + 1x2 Ml Çözücü ]

Prograf 5 mg 50 kapsül

» İmmunsüpresan


Etken Maddesi
Takrolimus


PROGRAF 5 MG 50 KAPSÜL
İthal, Beşeri bir ilaçdır

FORMÜLÜ


Her kapsülde 1 mg takrolimus bulunur.


ENDİKASYONLARI


Prograf, allojenik karaciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalar ile konvansiyonel immünosupresif tedavilere dirençli olan karaciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalarda organ reddinin önlenmesinin primer immünosupresyonunda kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARIPrograf; takrolimusa'a diğer makrolit immünosupresiflere ya da bileşiminde bulunan diğer maddelere aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmalıdır. gebelerde kullnaımı kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Prograf tedavisinin başlamasına ve uygulanan immünsupresif tedavide değişiklik yapılmasına sadece immünosupresif tedavi ve organ nakli uygulanmış hastaların tedavisinde uzmanlaşmış hekimler karar vermelidir. Kan basıncı, EKG, hastanın görme durumu, kan şekeri, potasyum ve diğer elektrolit konsantrasyonları, kreatinin, BUN, tam kan, pıhtılaşma parametreleri ve karaciğer fonksiyon testleri her hastada düzenli olarak izlenmelidir. Bu ölçümlerde klinik olarak anlamlı değişiklikler gözlenirse, takrolimus dozu gözden geçirilmelidir. Sık aralıklarla böbrek fonksiyon testleri uygulanmalıdır. Özellikle transplantasyon sonrası ilk günlerde idrar çıkışının takip edilmesi gerekir. Gerekirse doz ayarlanmalıdır. Prograf tedavisi uygulanan kişilerde farklı nörolojik bozukluklar ve merkezi sinir sistemi bozuklukları bildirilmiştir. Takrolimus kullanımı ile, özellikle sabit kan konsantrasyonları önerilenden daha yüksek olan çocuklarda ventriküler hipertrofi, septal hipertrofi ve kardiyomiyopati bildirilmiştir. Bunlar ilacın dozunun azaltılması veya ilaç kullanımının kesilmesi ile geri dönüşümlü olan bozukluklardır. Önceden mevcut kalp hastalığı, kortikosteroid kullanımı, hipertansiyon, karaciğer veya böbrek yetmezliği, enfeksiyonlar, sıvı yüklenmesi ve ödem bu tabloya yol açan etkenlerdir. Diğer güçlü immünsupresif bileşiklerde olduğu gibi, Prograf uygulanan hastalarda da Ebstein-Barr Virüsü(EBV) ile ilişkili lenfoproliferatif bozukluklar gelişebildiği bildirilmiştir. Prograf tedavisine geçilen hastalarda beraberinde anti-lenfosit tedavi uygulanmamalıdır. Malignite gelişme riski nedeniyle, güneş altında uzun süreler geçiren veya başka bir şekilde ultraviyole ışınlarına maruz kalan hastalar koruyucu bir güneş kremi kullanmalıdır. Prograf, siklosporin ile birlikte uygulanmamalıdır. Bazı bulgular, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda daha düşük dozların kullanılmasının gerektiğini göstermektedir.


YAN ETKİLER


Altta yatan ciddi bir hastalığın varlığı ve başka ilaçların kullanımı nedeniyle, immünosupresif ilaç kullanımı sırasında yan etkilerin saptanması güçtür. Aşağıda bildirilen sistemlere ve sıklıklara göre belirtilmiştir.
Kardiyovasküler sistem:
Sık: Hipertansiyon
Seyrek: Angina pectoris, taşikardi, effüzyon (perikardiyal veya plevral)
Nadir: Hipotansiyon, EKG anormalikleri, (atrial/ventriküler fibrilasyon ve kardiyak arrest dahil) aritmiler, tromboflebit, hemoraji kalp yetmezliği, kardiyomegali, bradikardi, venriküler ve/veya septal hipertrofi (kardiyomiyopati dahil)
İzole vakalarda: Tromboz, emboli, iskemi, infrakt, senkop, perikardit, vasküler hastalık
Sinir Sistemi
Sık: Tremor, baş ağrısı, uykusuzluk, persepsiyon bozukluğu, görme bozukluğu,
Seyrek: Depresyon, nöropati, sinirlilik, anksiyete, hipertoni, koordinasyon bozukluğu, emosyonel labilite, amnezi, ensefalopati
Nadir: Migren, konfüzyon, sersemlik, reflekslerde azalma, somnolans, halisünasyonlar, rüya ve düşünce bozuklukları, ajitasyon, Psikoz, glokom, (çınlama, sağırlık gibi,) kulak rahatsızlıkları, fotofobi,
İzole vakalarda: Paralizi, koma, konvülziyon, stupor, (afazi, dizatri gibi) konuşma bozuklukları, retinopati, kortikal körlük, tat duyusunun kaybı
Böbrekler
Sık: Böbrek fonksiyonlarında anormallik, 8kreatinin ve BUN artması gibi)
Seyrek: Böbrek dokusunda lezyon
Nadir: Diyalize kadar gidebilen böbrek yetmezliği ,proteinüri,hematüri,hidronetroz
İzole vakalarda: HUS,glomerülopati
Gastro-intestinal sistem/Karaciğer
Sık: Kabızlık,ishal,bulantı
Seyrek: Kolanjit,kusma, karaciğer, fonksiyon testlerinde anormalik,sarılık, kilo ve iştahta değişiklik, (ülser gibi) enflamatuvar bozukluklar,Gi kanal disfonksiyonu
Nadir: Karaciğerdokusunda lezyon ,hematemez,ileus,ascites, disfaji
İzole vakalarda: Pankreatit,hepatemegali,karaciğer yetmezliği, safra kanalı anomalileri
Metabolizma ve elektrolitler
Sık: Hiperkalemi,hiperglisemi,hipafosfatemi
Seyrek: Diabetes Mellitus, asit-baz dengesi bozuklukları,hipervolemi,amilazda artış,(gut dahil) hiperürisemi
Nadir: Kan magnezyum, kalsiyum, protein ve sodyum kansantrasyonlarında azalma , kalsiyum, fosfat konsantrasyonlarında artma, dehidrasyon, hiperlipidemi, hiperglisemi
İzole vakalarad: Hipermagnezemi, kreatinin fosfokinazda artış
Kas-iskelet sistemiSeyrek: Kramplar
Nadir: Osteoporoz
İzole vakalarda: Miyasteni, avasküler kemik nekrozu, artrit,myopati
Solunum sistemiSeyrek: Akciğer fonksiyonlarda bozukluk, atelektazi
Nadir: Astım
İzole vakalarad: Solunum yetmezliği, pulmoner fibroz
Cilt
Seyrek: Alopesi, pruritus, terleme ,döküntü,ışığa duyarlılık
Nadir: Jinekomasti,hirsutizm,ürtiker
İzole vakalarda: Eritem,(örn. eritema nodosum)
Hematolojik/Lenfatik Sistem
Sık: Lökositoz
Seyrek: Lökopeni, anemi
Nadir: Trombositopeni, splenomegali, eozinofili, trombositemi
İzole vakalarda: Pıhtılaşma bozuklukları, (pansitopeni dahil) kemik iliği baskılanması , trombotik trombositopenik purpura
Diğer
Seyrek: Farklı organ ve sistemlerde ödem (MSS,solunum,kardiyovasküler),lokolize ağrı (örn. artraliji,nevraliji,karın ve gögüs ağrısı),asteni, ateş
İzole vakalarda: İnkontinans ,prostat,da bozukluk , tiroid ve paratiroid bozukluğu
Malignite
İmmünsupresif tedavi sırasında malignitelerin oluştuğu bilinmektedir. Çok ender olarak, trakrolimus tedavisi uygulanan kişilerde (lenfatik ve myeloid sistem,epitel ve mezenkim dokusunda) malign ve benign tümörler gözlendiği bildirilmiştir.
Otoimmün hastalıklar
Çok ender olarak vaskülit, Lyell Sendromu, Stevens-Jahnson Sendromu gibi otoimmün süreçler bildirilmiştir.
Alerjik reaksiyonlar
Tekrolimus tedavisi uygulanan kişilerde çok nadir olarak alerjik ve anaflaktoid reaksiyonlar gözlenmiştir.
Enfeksiyonlar
Diğer immünsupresif ilaçlarda olduğu gibi ,takrolimüs kullanımı sırasında da bakteriyel, fungal ve protozoal infeksiyonlarda yatkınlık artar.Daha önceden mevcut olan enfeksiyonlar da alevlenebilir. Hem sepsis gibi yaygın hem de apse, pnömoni gibi lokalize enfeksiyonlar oluşabilir.


ETKİLEŞİMLER


Takrolimusun tam kan/plazma konsantrasyonunu; klotrimazol, flukonazol ve ketokonazol gibi imidazol grubu antimikotik ilaçlar, klaritromisin ve eritromisin gibi makrolit antibiyotikler, danazol, metilprednizolon ve omeprazol’ün artırdığı, rifampisinin ise azalttığı bildirilmiştir. Amfoterasin B veya ibuprofen ile kombine kullanım durumlarında nefrotoksisitenin arttığı gözlenmiştir. Prograf ile birlikte uygulandığında siklosporinin yarı ömrü uzar ve ayrıca sinerjistik nefrotoksik etkiler oluşabilir. Bu nedenlerle, siklosporin ve Prografın birlikte kullanımı önerilmez. Takrolimus temel olarak karaciğerde CYP3A enzim sistemi ile metabolize olduğundan, bu enzimleri inhibe ettiği bilinen bromokriptin, kortizon, dapson, ergotamin, etinilöstradiyol, gestoden, itrakonazol, josamisin, lidokain, mefenitoin, mikonazol, midazolam, nikardipin, nifedipin, nilvadipin, noretindron, kinidin, tamoksifen, (triasetil) oleandomisin ve verapamil gibi maddeler takrolimusun metabolizmasını azaltabilir ve takrolimusun tam kan ve plazma konsantrasyonunun yükselmesine neden olabilir. Bu enzim sistemini uyardığı bilinen fenobarbital, fenitoin, rifampisin, karbamazepin, metamizol ve izoniyazid gibi ilaçlar isetakrolimusun metabolizmasını hızlandırarak tam kan ve plazma konsantrasyonunun düşmesine neden olabilir. Bu tür ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda takrolimusun kan konsantrasyonu izlenmeli ve gerekli doz ayarlamaları yapılmalıdır. Greyfrut suyu CYP3A sistemini etkilediğinden içilmemelidir. Prograf kortizon ve testosteron metabolizmalarını in vivo olarak inhibe eder ve steroid yapıdaki cinsiyet hormonlarının metabolizması ile etkileştiğinden oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir. Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığından, plazma proteinlerine afinitesi yüksek olan oral antikoagülan ve oral antidiyabetik gibi ilaçlarla etkileşebilir. Prograf tedavisi sırasında, aşılamanın etkisi azalabilir. Canlı attenüe aşılardan sakınılmalıdır. Nefrotoksik ve nörotoksik olabildikleri bilinen aminoglikozidler, amfoterasin B, giraz inhibitörleri, vankomisin, ko-trimoksazol, non-steroid anti-enflamatuvar ilaçlar, gansiklovir veya asiklovir gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığında toksik etkiler artabilir. Prograf tedavisi sırasında hiperkalemi gözlenebildiğinden ve daha önceden bulunan hiperkalemi artabildiğinden; amilorid, triamteren ve spironolakton gibi potasyum tutucu diüretiklerin kullanımından ve fazla miktarda potasyum alımından kaçınılmalıdır. Orta derecede yağlı bir yemekle birlikte alındığında Prografın oral biyoyararlanımı ve emilimi belirgin olarak azalır. Bu nedenle, Prograf aç karnına veya yemeklerden en azından 1 saat önce veya 2-3 saat sonra kullanılmalıdır. Gebelik ve Laktasyonda Kullanım Prograf gebe kadınlarda kontrendikedir. Takrolimus plasentadan geçer. Bu nedenle, kadınlarda Prograf tedavisine başlamadan önce gebelik olasılığı dışlanmalıdır. Takrolimus anne sütüne geçtiğinden emzirme önerilmez. İstenmeyen Etkiler Kardiyovasküler sistem (hipertansiyon), sinir sistemi (tremor), kreatinin ve BUN artması, kabızlık, hiperkalemi, malignite, otoimmün hastalıklar, alerjik reaksiyonlar ve enfeksiyonlar gibi


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Uygulanacak dozlar bireysel gereksinimlere göre ayarlanmalıdır. Uygulamaya oral yoldan, gerekirse intranazal gastrik tüp yolu ile, başlanır. Günlük dozun ikiye bölünerek uygulanması önerilir. Kapsüller tercihen su ile yutulmalıdır. Emilimin maksimum olabilmesi için, kapsüller aç karna (yemekten en az bir saat önce veya yemekten 2-3 saat sonra) alınmalıdır. Kapsüller ilaç alınacağı zaman blister ambalajından çıkarılmalı, çıkarıldıktan sonra 12 saat içerisinde kullanılmalıdır. Klinik çalışmalara göre, hastaların çoğunluğu 20 ng/mL’nin altındaki takrolimus kan konsantrasyonları ile tedavi edilebilmektedir. Klinik uygulamada, transplantasyon sonrası erken dönemde 12 saatlik kan düzeyleri genellikle 5-20 ng/mL arasındadır. Normal olarak, graft atılımını baskılamak için kapsüller sürekli olarak kullanılmalıdır. Tedavi için bir süre belirlenemez. Oral takrolimus tedavisi başlangıç dozu, karaciğer transplantasyonlarında günde kg başına 0.10-0.20 mg ve böbrek transplantasyonlarında günde kg başına 0.15-0.30 mg’dır. Karaciğer transplantasyonu uygulandıktan sonra altı saat ve böbrek transplantasyonu uygulandıktan sonra 24 saat sonra uygulama derhal başlatılmalıdır. Hastanın klinik durumu oral uygulamaya uygun değil ise, sürekli 24 saatlik infüzyon şeklinde intravenöz takrolimus tedavisine başlanmalıdır. Genellikle, pediyatrik hastalarda erişkinlerle aynı kan düzeylerini elde edebilmek için 1-2 katı dozların uygulanması gerekir. Karaciğer ve böbrek transplantasyonunda başlangıç dozu, günde ikiye bölünmüş olarak kg başına 0.3 mg’dır.. Normalde Prograf diğer immünsupresif tedavilerle birlikte uygulanabilir. Prograf, siklosporin ile birlikte uygulanmamalıdır. Pratikte, siklosporin tedavisinin sonlandırılmasından 12-24 saat sonra Prograf tedavisine başlanır. Siklosporinin klirensi etkilenmiş olabileceği için siklosporin konsantrasyonunun izlenmesi sürdürülmelidir. Nefrotoksisite olasılığı nedeniyle, karaciğer ya da böbrek yetmezliği olan hastalarda önerilen intravenöz ve oral doz sınırları arasında düşük dozlar kullanılmalıdır. Ameliyat sonrası oligüri görülen hastalarda Prograf tedavisine başlamak için 48 saat ya da daha uzun bir süre beklenebilir. Prograf diyaliz ile kandan temizlenmez.


İlaç Fiyatı 835.47 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROGRAF 1 MG 50 KAPSÜL
* PROGRAF 5 MG 10 AMPUL
* PROGRAF 0,5 MG 50 KAPSÜL


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* PROTOPİC 0,03 30 GR POMAD
* PROTOPİC 0,1 30 GR POMAD

Progestogel 80 gr krem

» Seks hormonu


FORMÜLÜ


%1ProgesteronJel


ENDİKASYONLARI


Mastodini, mastopati gibi iyi huylu meme hastalıklarının tedavisi ile rezidivlerin önlenmesinde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Meme ve endometriyum kanserlerinde kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Tedavi öncesi hasta detaylı bir muayeneye tabi tutulmalı ve malign bir durum olmadığı tespit edilmelidir. Tedavi sırasında en az 6-12 aylık periyotlarla özellikle pelvis ve meme muayenesi yapılmalıdır. Bromokriptinle birlikte kullanılmaz.


YAN ETKİLER


Baş dönmesi, uyku hali, sersemlik, menstrüasyon kısalması ve ara kanamalar gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞİMLER


Bromokriptin'le bir arada kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Çünkü progestinler amenore ve/veya galaktore meydana getirerek bromokriptinin etkisini bozabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Günde 1 kez hastalıklı bölge temizlendikten sonra 5g'lık işaretli bölüme uygulanır.

24 Ekim 2010 Pazar

Progestan 100 mg 30 tablet

» Progestojen


Etken Maddesi
Progesteron


PROGESTAN 100 MG 30 YUMUŞAK KAPSÜL
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her Yumuşak Kapsülde : Naturel Mikronize Progesteron ................. 100 mg Yardımcı Maddeler : Titanyum dioksit.


ENDİKASYONLARI


Jinekolojik : Progesteron yetmezliğine bağlı sorunlar, bilhassa ; - Premenstruel sendrom - Menstruel düzensizlikler (Disovulasyon veya anovulasyon) - Benign mastopatiler - Premenopoz (hiperestradiolemi olmadan) - Menopoz (estrojenik tedaviyi tamamlayıcı olarak) - Luteal yetmezlik nedeni ile kısırlık. Obstetrik : Düşük tehlikesi veya luteal faz yetmezliğine bağlı tekrarlayan abortusların önlenmesinde. Not : Kendiliğinden (spontan) düşüklerin yarıdan fazlası genetik nedenlidir. Ayrıca infeksiyonlar ve mekanik sorunlar da abortus sebebi olabilirler. Böyle bir durumda progesteron alınması sadece ölü bir yumurtanın atılmasını geciktirir. Bu nedenle progesteron kullanımı, korpus luteum salgısının yetersiz olduğu kesinlikle kanıtlanmış durumlarda uygundur.


KONTRENDİKASYONLARI


Meme veya üreme organları karsinomasında, anormal ve nedeni belli olmayan vajinal kanamalarda, ölü embriyo abortusunda kontrendikedir.UYARILAR & ÖNLEMLER


- Uyku hali oluşturabilme riski nedeni ile gece yatarken alınması tavsiye edilmelidir. - Aşağıdaki testler hasta izlenmesinde çok önemlidir; Her 6-12 ayda bir fiziksel muayene (özellikle meme ve pelvik organlara dikkat edilmeli), karaciğer fonksiyon testleri, Papanicolau testi. Hamilelikte Kullanımı : (Gebelik Kategorisi B) Deney hayvanlarındaki üreme ile ilgili incelemeler,ilacın fötotoksik etkisinin bulunmadığını göstermiştir. Progesteron kullanan gebe kadınlarda yapılan incelemelerde ise ilacın fetus üzerine herhangi bir zararlı etkisi olduğu gösterilememiştir. Bu nedenle ilaç gebelerde gerekiyorsa rahatça kullanılabilir. Emzirme : Progestinler değişik miktarlarda anne sütü ile atılır. Süt emen çocuktaki potansiyel advers etkileri bilinmemektedir; bu yüzden emziren annelerin progestin kullanmaması tavsiye edilmektedir.


YAN ETKİLER


- Özellikle sabahları ilaç alınmasından 1-3 saat sonrasında zaman zaman baş dönmesi, uyku hali, sersemlik gibi reaksiyonlarla karşılaşılmıştır. - Menstrüasyon süresinde kısalma, veya arada kanamalar meydana gelebilir. Bu olaylar bir sürdozaj ifadesidir.


ETKİLEŞİMLER


Bromokriptin'le bir arada kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Çünkü progestinler amenore ve/veya galaktore meydana getirerek bromokriptinin etkisini bozabilir


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Verilen dozlara kesinlikle uyulmalıdır. Ortalama günlük doz 200-300 mg progesterondur. - 2 kapsül akşam yatarken veya 1 kapsül sabah, 2 kapsül akşam yatarken alınır. - Luteal yetmezliklerde, premenstrüel sendrom, benign mastopatiler, menstrüel düzensizlikler, premenapoz; 10 gün süreli siklik tedavi uygulanır (her siklusda 17.günden 26.güne (dahil) kadar). - Menapozun yerine koyma tedavisinde estrojenlerin tek başına kullanılması tavsiye edilmez hiperplazi riski). 3 haftalık estrojen uygulamasına son 2 hafta progesteron ilave edilir. (10 gün süre ile 200-300 mg/gün dozlarında) ve bundan sonra 1 hafta tedaviye ara verilir (menstrüel kanama meydana gelir). - Luteal yetmezliğin neden olduğu kısırlık tedavisinde termik eğrinin durumuna göre menstrüasyonun 17.gününden itibaren günde 3 kapsül. - Mensturasyon bozukluklarında, menstrual kanamaların düzelmesine kadar. - Düşük tehdidi varsa ya da luteal yetmezlik nedeniyle meydana gelen tekrarlayan abortusların önlenmesi için 3 doz halinde günde 3 kapsül kullanılır. Bazen doz günde 6 kapsüle çıkartılır. DOZ AŞIMI : Bazı hastalara alışılmış doz fazla gelebilir. - Stabil olmayan endojen bir progesteron salgılanmasının yeniden ortaya çıkması veya bu durumun ısrarla sürmesi halinde, ürüne karşı hassasiyeti gösterilmesi durumunda doz azaltılır. - Gün içinde uyuklama hali, baş dönmesi görülebilir. Bu durumda gece yatarken 2 kapsül alınır (her siklus için 10 gün süre ile). - Menstrüasyon süresinin kısalması durumunda, tedavi başlangıcının tarihi değiştirilir;örneğin menstrüasyonun 17.gününde değil de 19.gününde tedaviye başlanır.İlaç Fiyatı 15.09 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROGESTAN 200 MG 30 YUMUŞAK KAPSÜL


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* PROGYNEX % 1 80 GR JEL
* CYCLOGEST 200 MG 15 OVÜL
* CYCLOGEST 400 MG 15 OVÜL
* CRINONE %8 JEL

Profenid 25 mg 60 gr Jel

» Antienflamatuar


Etken Maddesi
Ketoprofen


PROFENID 100 MG 12 SUPOZİTUAR
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


Her 1 gr jel, 25 mg ketoprofen içerir.


ENDİKASYONLARI


Profenid %2.5 jel, burkulma, tendinit, ödem ve ekimoz gibi travmatik ve ağrılı durumların kısa süreli topikal tedavisinde kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARIProfenid %2.5 jel, ketoprofen ya da diğer non-steroid antienflamatuar ilaçlara aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Açık, eksüdalı ya da enfekte yaralara, ekzemalı hastalara, mukozaya ve göze uygulanmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Tedavi sırasında deri döküntüleri oluşursa, Profenid %2.5 jel uygulamasına son verilmelidir. Deneysel hayvan çalışmaları ve epidemiyolojik veriler ketoprofenin embriyo üzerinde toksik bir etkisi olmadığını göstermesine rağmen, non-steroid antienflamatuar ilaçların olası toksik etkileri nedeniyle, Profenied %2.5 jel’in gebelikte kullanımı önerilmez. Anne sütüne az miktarlarda geçtiğinden çok gerekli değilse emzirme döneminde kullanımı önerilmez. Çocuklarda kullanım güvenirliği belirlenmediğinden kullanılmamalıdır.


YAN ETKİLER


Profenid %2.5 jel kullanan bazı hastalarda, bölgesel kızarıklık ve kaşıntı biçiminde allerjik reaksiyonların görülebildiği bildirilmiştir.


ETKİLEŞİMLER


Ketoprofen, topikal uygulama sonucu sistemik dolaşıma çok az miktarlarda geçtiği için, ilaç etkileşimleri ve diğer etkileşimler hemen hiç görülmez. Aralarında ketoprofenin de bulunduğu non-steroid antienflamatuar ilaçların sistemik yoldan kullanımıyla birlikte yüksek doz metotreksat kullanıldığında ciddi etkileşimler görülebildiği bildirilmiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Profenid %2.5 jel, ağrılı bölgeye topikal olarak günde 2-4 kez uygulanır. İlaç, deriye nüfuzun sağlanması açısından uygulama sonrası ovulmalıdır.


İlaç Fiyatı 6.13 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROFENID 100 MG 6 AMPUL
* PROFENID RET. 200 MG 10 TABLET
* BI-PROFENID 150 MG 10 TABLET
* BI-PROFENID 150 MG 20 TABLET
* PROFENID RET. 200 MG 30 TABLET
* PROFENİD 1 MG/ML 150 ML ŞURUP
* PROFENİD 100 MG 12 SUPPOZİTUVAR


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* FASTJEL %2,5 50 GR JEL
* KETO JEL %2.5 60 GR JEL

profen fort 600 mg 100 tablet

» Antienflamatuar, analjezik, antiromatizmal


Etken Maddesi
İbuprofen


PROFEN FORT 600 MG 100 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


İbuprofen,400-600 mg (tablet), %5 (jel)


ENDİKASYONLARI


Tablet: * Romatoid artrit * ankilozan spondilit * osteoartrit ve diğer nonromatoid artropatiler * donmuş omuz (capsulitis) * bursit * tendinit * Tenosinovit gibi non-artiküler vakalar * iskelet sistemi ve yumuşak doku travmaları * dismenore, epizyotomi ağrıları * diş ağrıları * posetoperatif ağrı tedavilerinde Jel : * Sırt ve bel ağrılarında * kas ve eklem ağrılarında * romatoid artrit ve osteoartritte * burkulma, incinme gibi travmalarda * postoperatif ağrı tedavisinde * siyatalji ve nevraljilerde D-300: - Hafif ve orta şiddetteki ağrılarda, - Dismenorenin tedavisinde, - Diş Hekiminin gerekli gördüğü vakalarda, - Hekimin gerekli gördüğü hallerde.


KONTRENDİKASYONLARI


Aspirin ve diğer nonstreoid antienflamatuarlara duyarlılığı olanlarda.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Renal ve hepatik yetmezlik, hipertansiyon,kalp yetmezliği,kanama ve peptik ülser durumunda dikkatle kullanılmalıdır.Görme bozukluğu, bulanıklık, yüzde ve başta ödem,çarpıntı,hipotansiyon ve nefes daralması gibi aşırı duyarlılık reaksiyonu belirtileri tedavinin kesilmesini gerektirir.


YAN ETKİLER


Epigastrik ağrı,bulantı,kusma,karın ağrısı,mide yanması,diyare ve hazımsızlık gibi G.İ. sistem belirtileri ile deri döküntüsü,kaşıntı,ödem ve trombositopeni.


ETKİLEŞİMLER


Alkol,kümarin tipi antikoagülanlar,aspirin, metotreksat,furosemid,lityum,digoxin,fenitoin,prob enisid,sulfinpirazon,diüretik ve antihipertansiflerle birlikte kullanılmamalıdır.DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


400 mg: - 3 x 400 mg/gün - Max:2400 mg/gün (yetişkinlerde) Profen 400 Non-Steroidal antienflamatuvar ilaçlar arasında gastroinltestinal sistem üzerinde az etkisi olan ve en iyi tolere edilebilen güçlü etkiye sahip bir preparattır. Uzun süreli tedavilerde güvenle kullanılabilir. Fort 600 mg: - 3 x 600 mg/gün - Max:2400 mg/gün (yetişkinlerde) Profen Fort 600 Non-Steroidal antienflanatuar ilaçlar arasında gastroinstestinal sistem üzerinde az etkisi olan ve en iyi tolere edilebilen güçlü etkiye sahip bir preparattır. Uzun süreli tedavilerde güvenle kullanılabilir. Jel : Günde 2 veya 3 kez ağrılı yüzeye ovularak sürülür.Uzun süreli tedavilerde güvenle kullanılır. D-300: 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için başlangıç dozu 2 Tablet, İdame dozu 4 saatte bir 300 mg'dır. Günde 8 tabletten (2400 mg) fazla alınmamalıdır.


İlaç Fiyatı 14.15 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROFEN FORT 600 MG 20 TABLET
* PROFEN 400 MG 20 TABLET
* PROFEN FORT 600 MG 30 TABLET
* PROFEN 400 MG 100 TABLET

* PROFEN % 5 40 GR JEL


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* DOLGIT AKUT 400 MG 30 KAPSÜL
* REPOZAL 200 MG 20 TABLET
* SUPRAFEN 400 MG 20 DRAJE
* ARTRIL 400 MG 20 FİLM TABLET
* BIOPHEN 400 MG 20 DRAJE
* UPREN 400 MG 20 TABLET
* BALAFEN PEDİATRİK ŞURUP 100 ML
* NUROFEN DRAJE 200 MG 20 DRAJE
* TEMSOFEN 200 MG 20 DRAJE
* GEROFEN 100 ML SÜSPANSİYON
* DOLVEN PEDIYATRIK 100 ML ŞURUP
* KIDDYFEN PEDIATRIK 100 ML SÜSPANSİYON
* IBUFEN 100 ML ŞURUP
* IBUFEN 100 ML ŞURUP
* GEROFEN 200 MG 20 DRAJE
* PEDIFEN 100 MG 100 ML ŞURUP
* BALAFEN PEDİATRİK ŞURUP 120 ML
* DOLVEN PEDIYATRIK 120 ML ŞURUP
* ULTRAFEN 5 MG 100 ML SUSPANSIYON
* BRUFEN 400 MG 20 DRAJE
* BIOPHEN 400 MG 30 DRAJE
* ARTRIL 400 MG 30 FİLM TABLET
* SIYAFEN 400 MG 30 TABLET
* İBUTRİT 400 MG 30 TABLET
* NUROFEN 200 MG 30 DRAJE
* ADVİL LİQUİGEL 200 MG 10 KAPSÜL
* ARTRIL 600 MG 20 FİLM TABLET
* BRUFEN 600 MG 20 FİLM TABLET
* NUROFEN 400 MG 30 DRAJE
* SUPRAFEN 400 MG 30 DRAJE
* UPREN 400 MG 30 TABLET
* BRUFEN 400 MG 30 DRAJE
* BRUFEN 400 MG 30 DRAJE
* İBUTRİT 600 MG 30 TABLET
* ROFEN 0,4 GR 30 TABLET
* GEROFEN %5 JEL 40 GR
* ARTRIL JEL %5 40 GR JEL
* PROFEN % 5 40 GR JEL Dinçsa
* ARTRIL 600 MG 30 FİLM TABLET
* BRUFEN 600 MG 30 FİLM TABLET
* BRUFEN 600 MG 30 FİLM TABLET
* IBU- 600 MG 20 SALINIM TABLET
* ADVİL LİQUİGEL 200 MG 20 KAPSÜL
* DOLGİT KREM %5 50 GR KREM
* BRUFEN RETARD 800 MG YAVAŞ SALINIMLI 14 FİLM TABLET
* BIOPHEN 400 MG 100 DRAJE
* ADVİL LİQUİGEL 200 MG 40 KAPSÜL
* SUPRAFEN 400 MG 100 DRAJE
* BRUFEN RETARD 800 MG 28 FİLM TABLET

Profasi hp 1 ampul

** BU İLAÇ UZUN SÜREDİR İLAÇ PAZARINDA BULUNMAMAKTADIR **


» Gonadotrop hormon


Etken Maddesi
Human Korionik Gonadotropin


PROFASİ HP 5000 IU 1 AMPUL
İthal, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


Gonadotropine chorionic (hCG), 2000-5000 IU


ENDİKASYONLARI


Erkeklerde:
. Hipogonadotropik yetmezlik ve hipogonadizm,

. Prepubertal Kriptorşidizm
. Spermatogenez stimülasyonu (Primer veya sekonder hipogonadotropik hipogonadizm mevcutsa)
Kadınlarda:
. Anovulatuar infertil hastalarda ovulasyon indüksiyonu (Anovulasyon pitüiter yetmezliğe bağlı ise),
. Corpus Luteum yetmezliği


KONTRENDİKASYONLARI


Prematür puberte, prostat kanseri veya başka androjen bağımlı neoplazi, korionik gonadotropine alerji reaksiyonu.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Erkeklerde:
Hastaların H.C.G ile tedavisi androjen yapımını artırır. Bu nedenle;
· HCG Puberte öncesi dönemdeki erkek çocuklarına dikkatle uygulanmalı, erken epifiz kapanması yada erken cinsel gelişmeye neden olmamalıdır.
· Latent yada belirgin kalp yetmezliği böbrek disfoksiyonu, hipertansiyon epilepsi, migren vakaları (yada özgeçmişinde bu durumları tanımlayanlar) izlenmelidir. Yüksek H.C.G dozlarının uygulanmasından sonra tuz ve sıvı tutulması gözlenmiştir.
Kadınlarda: Anovulatuar infertilite tedavisinde overlerin Menotropinler ile uyarılması, östrojen düzeylerini aşırı derecede yükseltebilir. Bu vakalarda, çoğul ovulasyon ya da over hiperstimülasyonu sendromu riskinden ötürü, H.C.G uygulanmamalıdır.
Gonadotropin prepatlarıyla ovulasyon indüksiyonu sonrası gerçekleşen gebeliklerde düşük ve çoğul gebelik riskleri artar. Korionik gonadotropin ile insan menopozal gonadotropinin birlikte kullanımı, kontrendikasyonların kullanım önlemlerinin over büyümesi, ağrılı veya ağrısız peritoneal sıvı toplanması plevral reaksiyonlar, hemorajik peritonitle sonuçlanan over kistlerinin rüptürü, multipl doğum, arteriel tromboemboli meydana gelebilir.


YAN ETKİLER


Seyrek olarak deri döküntüleri bildirilmiştir. Heyecan, sıkıntı, depresyon, ödem, prematür puberte, jinekomasti, baş ağrısı, ender olarak enjeksiyon yerinde ağrılı reaksiyonlar görülmüştür. Ayrıca bazen erkeklerde yüksek dozların uygulanmasından sonra, aşırı androjen yapımının bir sonucu olarak, vücutta su ve tuz tutulması görülmüştür.


ETKİLEŞİMLER


Oral antikoagülan ilaçlar ile etkileşim nedeniyle pıhtılaşma fonksiyonları sıklıkla tekip edilmeli ve oral antikoagülanların dozu ayarlanmalıdır. Çünkü Prodisan bu ilaçların etkisini arttırarak kanamaya yol açabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erkeklerde dozaj:
- Profasi HP intramüsküler şekilde enejekte edilmelidir. Liyofilize ürünün solventle çözülmesinden sonra oluşan solüsyon derhal enjekte edilmeli saklanmamalıdır. Erkeklerde Dozaj: -Prepubertal kriptorşidizm, hipogonadizm ve hipogonadotropik yetmezlik durumlarında aksi belirtilmedikçe, uygun bir süreyle iki günde bir 500 I.U. veya 1000 I.U.'lik bir ampul uygulanmalıdır. Özellikle genç hastalarda gonadların aşırı gelişimi ve erken puberte oluşumu açısından tedavi dikkatle incelenmelidir.
- Spermatogenez stmülasyonu (primer veya sekonder hipogonadropik hipogonadizm mevcutsa); Profasi HP 2000 IU haftada iki kez beraberinde Pergonal ampul (haftada 3 kez 1 ampul) uygulanabilir. Bu tedavideki minimum sürenin 4 ay olması önerilir.
Kadınlarda dozaj:
- Anovulatuar infertil hastalarda, ovülasyon indüksiyonu (Anovülasyon Pituiter yetmezliğe bağlı ise) östrojenler optimum düzeye gelinceye kadar doktor kontrolünde HMG (Pergonal) ile overler uyarılır. HMG 'nin (Pergonal) son I.M. enjeksiyonundan itibaren 24 saat sonra 1-2 Profasi HP 5000 IU ampul I.M. olarak uygulanır.
- Corpus Luteum Yetmezliği: Düşük tehlikesi atlatılıncaya kadar günde iki kez tekrarlanabilecek 5000 IU'lik enjeksiyonlarla derhal müdehale edilemlidir. Daha sonra doz düşürülerek haftada iki kez 1000 IU şeklinde gerektiği sürece tedavi sürdürülür.


İlaç Fiyatı 5.26 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROFASİ HP 2000 IU 2 AMPUL


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* CHORAGON 1500 IU 3 AMPUL
* CHORAGON 5000 IU 3 AMPUL

Prodisan 300 mg 20 tablet

» Antienflamatuar, Analjezik

FORMÜLÜ

300mgAzapropazonKapsül

ENDİKASYONLARI

Romatoid artrit, ankilozan spondilit, juvenil kronik artrit, yumuşak doku romatizması, lumbago, siyatalji, gut hastalığı, lokomotor sistemi akut, lokalize hastalıklar.

KONTRENDİKASYONLARI

Aktif mide ve duedonum ülseri olan hasatalar dikketle tedavi edilmelidir. Kan yapım sisteminin bilinmeyen orijinli hastalıklarında, kanamlı durumlarında kullanılmamalıdır.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Başka ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olan hastalar dikkatle tedavi edilmelidirler. Azapropazon büyük oranda böbreklerden değişime uğramadan atılır. Nonsteroid antiinflamatuar ajanlşar gtenel olarak böbrek prostaglandin sentezini baskılarlar ve böbrek fonksiyonu düşük kişilerde böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bu gibi hastalarda tedaviye düşük dozda başlanması ve özel doz tablosuna başvurulması önerilir. Ciddi bir bozukluktan şüpheleniliyor ise Prodisan tedavisine başlamadan önce böbrek fonksiyonu tetkik edilmelidir.

YAN ETKİLER

En sık görülen yan etki tedavinin başlangıcında görülen geçici gastrointestinal bozukluklardır. Diğer yan etkiler deri döküntüleri, gastrointestinal kamnama, ödem veya sıvı retansiyonu, hafif orta şiddette baş ağrısı, sarhoşluk hali gibi merkezi sinir sistemi belirtileri.

ETKİLEŞİMLER

Oral antikoagülan ilaçlar ile etkileşim nedeniyle pıhtılaşma fonksiyonları sıklıkla tekip edilmeli ve oral antikoagülanların dozu ayarlanmalıdır. Çünkü Prodisan bu ilaçların etkisini arttırarak kanamaya yol açabilir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erişkinlerde 2x2 kapsül ile başlanır ve 2-3x1 kapsül/gün dozda idame edilir.
Çocuklarda 20mg/kg/gün dozda kullanılır.
Ağır vakalarda başlangıç dozu birkaç gün süreyle 3x2 kapsüldür.
Renal ve hepatik yetmezliği olanlarla, yaşlılarda günlük doz normal dozun 1/3-1/2'si kadardır.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* PRODİSAN 300 MG 60 KAPSÜL

23 Ekim 2010 Cumartesi

Proctolog 30 gr krem

» Topikal Antihemoroidler


FORMÜLÜ


10 mgRuscogeneinSupozituar
120 mgTrimebutinSupozituar
5.800 gTrimebutinRektal krem
0.500 gRuscogeneinRektal krem


ENDİKASYONLARI


Anal enflamasyon ve akut hemoroid, anal fisürler ve fisür sendromu, diğer anal bozukluklarda, ağrı, kaşıntı ve konjestif hissinin semptomatik tedavisi.


KONTRENDİKASYONLARI


İçindeki maddelerden herhangi birine hassasiyeti bulunanlar tarafından kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Proctolog Rektal Krem'in kullanılması, diğer anal hastalıkların tedavisine ara verilmesini gerektirmez.


YAN ETKİLER


Yoktur.


ETKİLEŞİMLER


Yoktur.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Krem, günde 1-2 defa anal bölgeye uygulanır. Suppozituar, günde 1-2 suppozituar.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


PROCTOLOG
[10 Suppozituar Alüminyum Folyo]

Procto-glyvenol 30 gr krem

» Hemoroid tedavisi


Etken Maddesi
Tribenosid + Lidokain Hidroklorür


PROCTO-GLYVENOL 30 GR KREM
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


100 g krem 5 g tribenosid, 2 g lidokain hidroklorür ve diğer yardımcı maddelerin yanı sıra metilparaben ve propilparaben içerir.


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ


farmakodinamik


Hemoroidin başlıca anal bölgede sekonder enflamasyonuna bağlı semptomların (ağrı , acı , kaşıntı , gerginlik) kısa sürede giderir.Hemoroidi olan hastalarda Glyvenol ün teropötik etkinliğini ilk olarak kapiler permeabiliteyi azaltma ve vasküler tonusu düzeltme gibi bu ilacın farmakolojik özelliklerine dayanır .İkinci olarak da lokal antieflamatuar özelliğine ve enflamasyon ve ağrının oluşumunda mediyatör olarak rol oynayan pek çok endojen madde üzerine antioganist etkisine bağlıdır.Lidokain hidroklorür lokal anestezik bir ajandır ve hemoroide bağlı kaşıntı , ağrı ve acıyı giderir.


farmakinetik


karaciğerde hızla metabolize edilir , metabolitleri ve % 10 dan daha az kontrasyonlarda lidokain idrarla atılır


ENDİKASYONLARI


Dış ve iç hemoroidlerin tedavisinde kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Procto-Glyvenol Krem’in aktif maddelerine ve/veya diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLERRahatsızlık devam eder veya beklenmeyen herhangi bir belirti ve semptom oluşursa, bu durumun hemoroide veya başka nedenlere bağlı olup olmadığını değerlendirmek için doktora danışılmalıdır. Hemoroidin Procto- Glyvenol ile tedavisinde, ilaçla tedavinin yanı sıra anal bölgenin temiz tutulması, dışkının yumuşak kalmasını sağlayabilecek herhangi bir önlemin alınması ve uygulamanın prospektüste belirtilen şartlara ve doktorun önerisine uygun şekilde yapılması önerilir. Procto-Glyvenol şiddetli karaciğer hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. HAMİLELİK ve EMZİRME: Procto-Glyvenol Krem hamilelik sırasında ve özellikle hamileliğin ilk 3 ayında dikkatle uygulanmalıdır. Aktif maddelerin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. İlacın anneye yararı bebek üzerine olası risklerine karşı değerlendirilerek kullanılmalıdır.


YAN ETKİLER


Procto-Glyvenol Krem iyi tolere edilir. Ender olarak kullanımı takiben hafif yanma hissi, ağrı veya gastrointestinal motilitede artış kaydedilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


ETKİLEŞİMLER


Yoktur.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılır: Akut belirtiler kaybolana kadar sabah ve akşam uygulanmalıdır. Daha sonra doz günde 1 defa olacak şekilde azaltılabilir. 30 g krem (1 tüp) yaklaşık 20-30 kere uygulamak için yeterlidir. İç hemoroidlerin tedavisinde, Procto-Glyvenol Krem yanında bulunan kanülle (kanül tüpe takılır) uygulanır. Kullanmadan önce koruyucu kapak çıkarılır ve kullandıktan sonra yerine takılır.


İlaç Fiyatı 5.09 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROCTO-GLYVENOL 400+40 MG 10 SUPOZITUAR

Procilin 1 flakon

** BU İLAÇ UZUN SÜREDİR İLAÇ PAZARINDA BULUNMAMAKTADIR **


» Antibakteriyel


Etken Maddesi
Penisilin G Prokain + Penisilin G Potasyum


PROCILIN 800000 IU 1 FLAKON
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


600.000ÜİPensilin g prokainFlakon200.000ÜİPensilin g potasyumFlakon


ENDİKASYONLARI


Duyarlı Staphylococ, Streptococ, Pneumococ, N. gonorhoeae, C diphteriae, B. anthracis, Actinomyces Streptobacillus moniliformis, L. monocytogenes, Leptospira ve T. pallidumun neden olduğu; Akut glomerülonefrit, erisipel, farenjit, kızıl, otitis media, piyodermi, pnömoni romatizmal kalp hastalığı, tonsillit gibi hafif ve orta şiddetli üst solunum yolu enfeksiyonu, zührevi enfeksiyonların tedavisinde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Etken maddeye ve sefalosporinlere duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Allerjik ve astımlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli tedavilerde renal, hepatik ve hematopoetik sistemler kontrol edilmelidir.


YAN ETKİLER


Allerjik reaksiyonlar, ateş, anralji, hemolitik anemi, nöropati ve nefropati gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞİMLER


Aminoglikozit ve sempatomimetiklerle birlikte kullanılmamalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarda 400.000 ünite/gün dozda şiddetli enfeksiyonlarda 1-2x400.000-800.000 ünite/gün dozda kullanılır.
Gonorede tek doz 4.8 milyon ünite
Sifiliste 2x400.000 ünite veya 1x800 000 ünite 8 gün boyunca subakut bakteriyel endokarditte günde 2x800.000 ünite uygulanır.
Enjeksiyonlar i.m. yoldan yapılır.
Streptococ enfeksiyonlarda tedavi süresi en az 10 gündür.


İlaç Fiyatı 2.16 TL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* PROCAIN PEN 400000 IU 1 FLAKON
* PENCAİN K-400 1 FLAKON
* DEVAPEN 400 IU 1 FLAKON
* IECILLINE 400000 IU 1 FLAKON
* DEVAPEN 800 IU 1 FLAKON
* PROCAIN PEN 800000 IU 1 FLAKON
* IECILLINE 800000 IU 1 FLAKON
* PENCAİN K-800 1 FLAKON

Procalamine 1000 ml (setsiz)

» Steril apirojen

FORMÜLÜ

ProcalAmine (Elektrolitli enjektabl Amino Asit ve Gliserin Solüsyonu), kristalize amino asitlerle birlikte, protein dışı enerji kaynağı olarak gliserin ve erişkin bir insanın günlük gereksinimini karşılayacak miktarda elektrolitler içeren, hafifçe hipertonik steril ve pirojensiz bir çözeltidir. 1000 ml'lik bir şişe solüsyon parenteral yoldan organizmaya verildiğinde 29 g proteine eşdeğer miktarda amino asitleri 4.6 g azotu ve protein dışı enerji kaynağı olarak 130 kalori sağlar. Her 100 ml solüsyonda: a) Non-protein enerji kaynağı Gliserin (gliserol ) 3.00 g b) Esansiyel Amino Asitler: L-İzolosin 0.21 g L-Lösin 0.27 g L-Lizin 0.22 g (L-Lizin Asetat 0.31 g olarak katılmışıtır) L-Metiyonin 0.16 g L-Fenilalanin 0.17g L-Treonin 0.12 g L-Triptofan 0.046 g L-Valin 0.20 g c) Esansiyel Olmayan Amino Asitler: L-Alanin 0.21 g L-Arginin 0.29 g L-Histidin 0.085 g L-Prolin 0.34 g L-Serin 0.18 g L-Sistein Hidroklorür Monohidrat <0.02 g Glisin (Amino Asetik Asit ) 0.42 g d) Elektrolitler: Sodyum Asetat Trihidrat 0.204 g Magnezyum Asetat Tetrahidrat 0.054 g Kalsiyum Asetat Monohidrat 0.026 g Sodyum Klorür 0.117 g Potasyum Klorür 0.149 g Fosforik Asit NF 0.024 ml (0.041) g Potasyum Metabisülfit NF (antioksidan) <0.05g Enjeksiyonluk su q.s. Elektrolit Yoğunlukları(mEq/ litre) Sodyum :35 Potasyum : 24 Magnezyum : 5 Kalsiyum : 3 Klorür : 41 Fosfat (HPO4= olarak)* : 7 Asetat** : 47 * 3.5 mmol/litre; % 10.9 mg P **Asetik Asit ve Lizin Asetattan sağlanmıştır. Solüsyonun PH'ı: Yaklaşık 6.8 (pH, glasiyal asetik asitle ayarlanmıştır) Osmolarite: Yaklaşık 735 mOsm/litre

ENDİKASYONLARI

ProcalAmine Solüsyonu, beslenme durumu normal olup da orta derecede katabolizmaya girmiş ve kısa bir süre için parenteral beslenmeye ihtiyacı olan erişkin hastalarda, vücut proteinlerinin korunması ve azot dengesinin düzeltilmesi amacıyla periferik yoldan uygulanır.

KONTRENDİKASYONLARI

1.Böbrek yetmezliği 2.İleri derecede karaciğer hastalığı ve karaciğer koması 3.Azalmış azot ütilizasyonu ile birlikte seyreden hastalıklar 4.Bir ya da daha fazla amino aside karşı aşırı duyarlılık

UYARILAR & ÖNLEMLER

Preparat antioksidan olarak sodyum bisülfit içermektedir. Sülfitler özellikle duyarlı kişilerde anafilaksi dahil alerjik tipte reaksiyonlara yol açabilirler. Toplumdaki sülfite duyarlılık oranı bilinmemekle birlikte muhtemelen düşüktür. Sülfit duyarlılığı astımlı kişilerde astımlı olmayan kişilere göre daha fazladır. Amino asitlerin periferik intravenöz infüzyonu, kan üre azotunda (BUN), hafif bir yükselmeye yol açar; bu da artan protein alımının doğal sonucudur. Böbrek ya da karaciğer fonksiyonları bozulmuş olan hastalarda BUN yükselmesi daha fazla olabilir. BUN düzeyi post-prandiyal sınırları aştığında ve yükselmeye devam ettiğinde, ProcalAmine uygulanımına devam edilmemelidir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda amino asit solüsyonlarının uygulanımı, serum amino asit dengesizliğine, hiperamonyemi, pre-renal azotemi, stupor ve komaya yol açabilir. Hiperamonyemi belirtileri gelişen bir hastada, amino asit uygulanımına son verilmeli ve hastanın klinik durumu yeniden değerlendirilmelidir. Tıbbi literatürde gliserol alımına bağlı yan etkiler arasında hemoliz, hemoglobinüri ve böbrek hasarı bildirilmiştir. ProcalAmine ile yapılan klinik denemelerde bu yan etkilerden hiçbirine rastlanmamıştır. Genellikle bu tür yan etkilerin meydana gelişi verilen doza, uygulama yoluna ve farmasötik formülasyona bağlıdır. İzotonik sodyum klorür içinde hazırlandığında, % 40'a kadar varan yüksek yoğunluktaki gliserol solüsyonları hemolitik değildir. Buna karşılık başka solüt içermeyen düşük yoğunluktaki (örn. % 3) gliserol solüsyonlarının deri altına verilmesi hemolize yol açabilir. Damar içi uygulanımlarında aynı etkinin meydana gelebilmesi için, deri altında verilenin 20 katı yüksek dozların uygulanması gerekir. Gliserolün deri altına uygulanımı hemoglobinüri yapabilir. Bu nedenle, bu tür solüsyonların hastaya verilişi sırasında, infüzyon yeri sık sık kontrol edilerek solüsyonun deri altına gitmemesine dikkat edilmelidir. Aşağıdaki durumlarda, elektrolit içeren solüsyonların uygulanımı sırasında ileri derecede dikkatli olunmalıdır. a) Konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve sodyum retansiyonuyla birlikte ödem gösteren hastalarda, sodyum iyonu içeren solüsyonlar dikkatle uygulanmalıdır. b-Hiperpotasemi ve böbrek yetmezliği hastalarına potasyum iyonu içeren solüsyonlar dikkatle uygulanmalıdır. c-Metabolik alkaloz ya da solunum alkalozu gösteren hastalara, inorganik tuzlardan kaynaklanan asetat iyonu içeren solüsyonlar dikkatle uygulanmalıdır. d-Kalsiyum iyonu içeren solüsyonlar hastaya kan verilen setten verilmemelidir; kanın pıhtılaşmasına yol açabilirler. Parenteral yoldan beslenmeyi etkili ve güvenilir bir biçimde uygulayabilmek için, beslenme ve vücuttaki proteinlerin korunması konusundaki bilgilerin yanısıra, bu tedavi sırasında gelişebilecek komplikasyonları tanıma ve tedavi etme yönünde iyi bir klinik deneyim gerekir. Parenteral beslenmenin uygun bir biçimde sürdürülebilmesi için, sık laboratuvar tetkikleri ve klinik değerlendirmeler yapılmalıdır. Periferik yoldan yapılan protein koruyucu tedavi, kısa bir süre içinde hastaya nütrisyonel destek sağlama amacına yöneliktir. Uzun süreli besin desteği gereksinimi olan bir hastanın oral ya da parenteral beslenme programları, vücut ağırlığının idamesini sağlayacak yeterlilikte, protein kökenli olmayan kaloriler içermelidir. ProcalAmine solüsyonunun elektrolit bileşimi, erişkinlerde, periferik infüzyonla yapılan protein koruyucu tedavi süresince olan günlük gereksinimlere göre düzenlenmiştir. Anormal elektrolit kayıpları ayrıca değerlendirilmeli ve yerine konmalıdır. Özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda kardiyak yüklenmeye yol açılmamasına dikkat edilmelidir. Diyabetli hastalarda, kandaki şeker düzeyleri sık sık kontrol edilmelidir. ProcalAmine solüsyonlarının periferik venlerden verilişi sırasında iğne ya da kateter, ven içine, doğru bir biçimde yerleştirilmelidir. Hipertonik solüsyonların damar içi uygulanımları sırasında uygulamanın yapıldığı damarlarda flebit olabildiği gözlenmiştir. ProcalAmine ile yapılan klinik denemelerde, uygulamanın yapıldığı damardaki flebit sıklığı daha az hipertonik solüsyonlarla görülebilenden hafifçe daha yüksektir. Sık sık damar değiştirerek ya da filtreler (in-line) kullanarak flebit sıklığı azaltılabilir. Solüsyon berrak değilse ya da şişedeki vakum bozulmuşsa kullanılmamalıdır. Gebelikte Kullanım Gebelik kategori C:ProcalAmine solüsyonu ile hayvanlarda üreme çalışmaları yapılmamıştır.ProcalAmine solüsyonu,gebe kadınlarda ve çocuklarda kullanılmamıştır. Solüsyon ancak kesin gerekli olduğunda ve başka bir seçenek yoksa gebelere uygulanmalıdır. Doğumda Kullanım ProcalAmine doğumda kullanılmamıştır. Emziren Kadınlarda Kullanım ProcalAmine sollüsyonunun insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç insan sütü ile itrah edilebildığinden,emziren kadınlara ProcalAmine dikkatle uygulanmalıdır. Çocuklarda Kullanım; Bu solüsyonun çocuklardaki etki ve güvenirliği incelenmemiştir. KULLANIM ÖNCESİNE KADAR IŞIKTAN KORUYUNUZ.


YAN ETKİLER

Amino asit solüsyonlarının periferik yoldan uygulanımı sırasında, literatürde bildirilen lokal yan etkiler: Sıcaklık hissi, eritem, flebit, tromboz. Genel yan etkiler: Sıcak basması, ateş, bulantı, allerjik reaksiyonlar. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

ETKİLEŞMELER

Bazı klinik ve biyokimyasal ölçümlerin etkilenmesi mümkündür (ör. glukoz, protein, sedimentasyon hızı, biüret, yağ asitleri, kolesterol, sorbitdehidrogenaz, idrar dansitesi). % 6’lık VARIHES (HES 450/0.7)’in diğer infüzyon çözeltileri, infüzyonun hazırlanmasında kullanılan konsantre sıvılar ve toz halindeki enjektabl ilaçlara katılması gerektiğinde, birbiriyle karışıp karışmadığı, duyarlı yöntemlerle, olanaklar elvermiyorsa, en azından çıplak gözle kontrol edilmelidir (Ancak, gözle görülemeyen kimyasal, dolayısıyla, terapötik geçimsizlikler de olabilir).

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

ProcalAmine Solüsyonu, erişkin hastalarda, vücuttaki yağsız kas kitlesini koruyacak non-proteinik kalori, amino asit, idame elektrolitler ve su ihtiyacını karşılayabilen bir preparattır. ProcalAmine Solüsyonundan yaklaşık günde 3 litre verilmesiyle, hastalara toplam 90 gram amino asit, 390 non-proteinik kalori ve stabil bir hasta için önerilen, başlıca günlük intrasellüler ve ekstrasellüler elektrolitler sağlanmış olur. Hasta yakından izlenerek günde 3 litre ProcalAmine Solüsyonu tedavinin ilk gününden itibaren verilebilir. Diğer intravenöz sıvı tedavilerinde olduğu gibi, esas amaç hastanın çeşitli yollarla (idrar, ter, bilinçsiz kayıplar vb.) kaybettiği su ve elektrolitlerin yerine konmasıdır. Hastanın gereksinmeleri belirli aralıklarla belirlenmeli, ilave elektrolit ve vitaminler ek olarak sağlanmalıdır. İnfüzyon yapılan vende tahriş olasılığını azaltmak için, geniş periferik venler kullanılmalı, infüzyon hızı düşük tutulmalı, ilave elektrolitler bütün güne dengeli olarak dağıtılmalı ve tahriş edebilecek diğer ilaçların enjeksiyonunda başka venler kullanılmalıdır.


Reçeteli Verilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* PROCALAMİNE 1000 ML (SETLİ)
* PROCALAMİNE 500 ML (SETLİ)
* PROCALAMİNE 500 ML (SETSİZ)

Problok 100 mg 28 tablet

» Kardiyoselektif Beta Reseptör Blokörü


Etken Maddesi
Metoprolol Tartarat


PROBLOK 100 MG 20 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


Metoprolol tartarate,100 mg


ENDİKASYONLARI


PROBLOK hafif ve orta şiddetteki hipertansiyonlarda, angina pectoriste, miyokardiyal enfarktüste, migren profilaksisinde, tirotoksikosis tedavisinde ilave tedavi olarak kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARIHipertansiyon ve angina tedavisi sırasında;
- kardiojenik şokta ,
- sinüs bradikardide
- 2. ve 3. derece AV blokta,
- konjestif kalp yemezliğinde
Miyokardiyal enfarktüs tedavisi sırasında
- Kalp atış hızı 45 atış/dak.ise
- Önemli 1. derecede AV blokta
- Sistolik kan basıncı 100 mm Hg ise,
UYARILAR & ÖNLEMLER


- Hipertansiyonlu hastalarda maksimum etki 1 haftalık tedaviden sonra görülür. - Konjestif kalp yetmezliği olan hipertansif ve anjinalı hastalarda hasta digital ve diüretiklerle okontrol altında tututlmalı ve PROBLOK temkinli kullanılmalıdır. - İskemik kalp ahstalığında PROBLOK'un birden bire kesilmesi hastanın dutumunun kötüleşmesine neden olacağından, tedavi bırakılacaksa 1-2 hafta içinde doz yavaş yavaş azaltılmalı ve hasta dikkatle izlenmelidir.
- Tirotoksikozlu hastalarda PROBLOK hipertiroidizmin taşikardi gibi kllinik belirtileri örteceğinden tedavi aniden kesilmelidir.
- PROBLOK diabetik hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. PROBLOK hipoglisemi ile birlikte görülen taşikardiyi gizleyebilir..
- Bronkospastik hastalığı olanlar genel olarak betabloker ilaç almamlıdır. - Gebelik ve laktasyon döneminde sadece zorunluluk olduğu zaman, dikkatlice kullanılmalıdır.


YAN ETKİLER


Merkezi sinir sistemi: Yorgunluk baş dönmesi, bulanık görme, depresyon, mental konfüzyon, baş ağrısı, uyku bozuklukları, nadiren halisünasyonlar,
Kardiyovasküler sistem : Bradikardi, hipotansiyon, flaktulansi, karın ağrısı
Gastrointestinal sistem:Ağız kuruluğu, diare, mide bulantısı, konstipayon, flaktulans, karın ağrısı,
Aşırı duyarlılık reaksiyonları:prurit ve deri kızarıklıkları, psoriasisin şiddetlenmes, Diğer sistemler:Miyalji, kulak çınlaması, riversible, alopesi, agranülosito, göz kuruluğu


ETKİLEŞMELER


PROBLOK yemeklerle birlikte veya yemklerden hemöen sonra alınmalıdır.
Hipertansiyon ve angina pectorisde:
Başlangıçta günde 1tablet PROBLOK iki defada ( yarımşar tablet) alınır. Hipertansiyonda tek başına veya diüretik ile birlikte aynı dozda kullanılabilir.
Genellikle maksimum etki 1 hafta sonra görülür. İtsnilen klinik cevap elde edilinceye kadar doz haftalık aralıklarla kademeli olarak arttırılır.
Günde 100-400 mg ile (2x2 tablet) istenen etki sağlanır.
Artan dozlarda beta 1 seçicilik kaybolur. Tedavii kesilecek ise doz bir iki hafta içinde yvaş yavaş azaltılarak kesilmelidir.
Miyokard enfarktüsünde:
Önce eğer hasrta tolere edebiliyorsa I.V. tedavi uygulanır. Sonra günde 2x100 mg (2x1 tablet) PROBLOK ile idame tedavisine geçilir.
Miyokard enfarktüsü profilaksisisnde:
Başlangıç dozu günde 2x100 mg (2x1 tablet PROBLOK) dur, tedavisüresi 3 aydır. Gerekirse 1-3 sene sürebilir.
Migren profilaksisinde:
Günde 2x100 mg (2x1 tablet PROBLOK) ve 2x200 mg (2x2 tablet)
Tirotoksikozda:
Günde 4x50 mg (4x1/2 Tablet probolok)


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


100-200mg/gün dozda, sabahları tek doz veya 2 kısma bölünmüş dozlar halinde kullanılır.İlaç Fiyatı 5.26 TLReçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* BELOC 5 MG 1 AMPUL
* LOPRESOR 100 MG 20 TABLET
* BELOC DURULES 200 MG 20 TABLET
* LOPRESOR-SR 200 MG 14 TABLET

20 Ekim 2010 Çarşamba

Priorix 1 şırınga

» Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı


Etken Maddesi
Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık


PRİORİX 1 ŞIRIGA + FLAKON
İthal, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


0.5 ml'lik tek bir dozu 103.0 TCID50'den az olmamak koşuluyla Schwarz kızamık, 103.7 TCID50'den az olmamak koşuluyla RIT 4385 kabakulak ve 103.0 TCID50'den az olmamak koşuluyla Wistar RA 27/3 kızamıkçık virüs suşları ve yardımcı madde olarak Neomisin sülfat 25mcg, laktoz 32 mg, mannitol 8mg, sorbitol 9mg, enjeksiyonluk amino asit çözeltisi 9mg ve çözücü olarak enjeksiyonluk su (y.m) 0.5 ml içerir. PriorixTM Dünya Sağlık Örgütü’nün biyolojik maddeler ve kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşıları ile kombine aşıların (canlı) üretimi ile ilgili gereklerini karşılar.


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ


Farmakodinamik özellikler: Klinik çalışmalarda PriorixTM'in son derece immünojenik olduğu belirlenmiştir. Daha önce seronegatif olan kişilerin %98'inde kızamık antikorları, %96.1'inde kabakulak antikorları ve %99.3'ünde kızamıkçık antikorları tespit edilmiştir. Karşılaştırmalı çalışmalarda kızamık, kabakulak ve kızamıkçık için antikor titreleri daha önce seronegatif olup PriorixTM ile aşılananların sırasıyla %98.7, %95.5 ve %99.5’inde, ticari olarak mevcut aşı ile aşılananların ise %96.9, %96.9 ve %99.5’inde tespit edilmiştir. Aşılama sonrası 12 aya kadar izlenen kişiler tümüyle kızamık ve kızamıkçık antikorları bakımından seropozitiftir. Aşılananların %88.4'ü 12. ayda kabakulak antikorları bakımından seropozitiftir. Bu oranlar karşılaştırılan diğer mevcut kombine kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı ile paraleldir (%87).
Farmakokinetik özellikler: Aşılar için farmakokinetik özelliklerin belirlenmesine gerek yoktur.


ENDİKASYONLARI


PriorixTM kızamık, kabakulak, kızamıkçığa karşı aktif bağışıklamada endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Diğer aşılarda da olduğu gibi , akut şiddetli ateşli hastalığı olan kişilerde PRIORIX uygulaması ertelenmelidir. Bununla birlikte minör bir enfk siyonun varlığı aşılama için kontredikasyon değildir.

PRIORIX neomisin veya aşının herhangi bir komponentine karşı sistemik aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir. Neomisin' e karşı kontakt dermatit hikayesi kontrendikasyon değildir.
PRIORIX bozuk immun yanıtı olanlara verilmemelidir. Bu durum primer ve sekonder immun yetmezlikleri olanları da kapsamaktadır.
Bununla birlikte, kızamık, kabakulak, kızamıkçık kombine aşıları asemptomotik HIV hastalığı olanlara, hastalıklarında i stenmeyen bir sonuca neden olmadan verilebilir vehatta semptomotik olanlarda da düşünebiliriz.
PRIORIX' i gebe kadınlara uygulama kontrendikedir. Dahası aşılamadan sonraki üç ay boyunca gebe kalmaktan kaçınılmalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Aşı uygulanmadan önce atenüe virüsleri inaktive eden alkol ve diğer dezenfektan ajanların ciltten uçması sağlanmalıdır. Kızamık ile temastan 72 saat sonrasına kadar yapılan aşılama ile kızamığa karşı kısıtlı koruma sağlanabilir. 12 aylıktan küçük infantlar, anneden geçen antikorların varlığı nedeniyle, aşının kızamık komponentine yeterli yanıt vermeyebilirler. Bu durum aşının küçük infantlarda (<12ay) kullanımını engellememelidir çünkü aşılama yüksek riskli bölgelerde yaşama gibi belli durumlarda endike olabilir. Böyle durumlarda 12. ayda veya daha sonra yeniden aşılama düşünülebilir. Tüm enjektabl aşılarda olduğu gibi, aşının uygulanması ardından görülebilecek nadir anafilaktik olay olasılığına karşı uygun medikal tedavi hazır bulundurulmalıdır. Tavuk embriyo doku kültürlerinde üretilen aşıların aşırı duyarlılık reaksiyonuna yol açabilecek miktarlarda yumurta proteini içermediği gösterilmiştir. Yumurta alerjisi olup anafilaktik yapısı olmayan kişilerde aşılama düşünülebilir. PriorixTM , kendisinde veya ailesinde alerjik hastalık veya konvulsiyon öyküsü olan kişilere dikkatli uygulanmalıdır. Aşılanan kişilerden kızamık ve kabakulak virüsünün duyarlı kişilere bulaşmasına dair bir bilgi yoktur. Kızamıkçık virüsünün faringeal atılımının aşılamadan sonra 7 ile 28. günler arasında olduğu ve bunun 11. gün civarında en yüksek düzeylere çıktığı bilinmektedir. Atılan virüsün duyarlı kişilere bulaşması ile ilgili kanıt yoktur. Az sayıda kişiye PriorixTM intramusküler yoldan uygulanmıştır. Her üç komponent için de yeterli immün yanıt alınmıştır.
Gebelikte ve emzirme döneminde kullanımı: Gebelik kategorisi: X. PriorixTM'in gebe kadınlara uygulanması kontrendikedir. Dahası, aşılanmadan sonraki üç ay boyunca gebe kalmaktan kaçınılmalıdır. Emziren kadınlarda kullanımı ile ilgili bilgi mevcut değildir. Yararının riskten fazla olduğu durumlarda kişiler aşılanabilir.
Makine ve taşıt kullanımı üzerine etkisi: Aşının taşıt ve makina kullanımı üzerine etki göstermesi beklenmemektedir. PriorixTM kesinlikle damar içine uygulanmamalıdır.


YAN ETKİLERAdvers olay sıklıkları aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir:
Çok sık ≥ %10
Sık ≥ %1 ve < %10
Sık olmayan ≥ %0.1 ve < %1
Nadir ≥ %0.01 ve < %0.1
Çok nadir < %0.01
Priorix Kontrollü klinik çalışmalarda, 42 günlük izleme dönemi boyunca aşılanan 10.000'den fazla kişide belirti ve bulgular aktif olarak izlenmiştir. Aşılananların çalışma dönemi boyunca her türlü klinik durumu bildirmeleri istenmiştir. Aşılamayı takiben aşağıdaki advers olaylar bildirilmiştir:
Enjeksiyon yerinde reaksiyonlar: Çok sık: Lokal kızarıklık. Sık: Lokal ağrı ve şişme.
Bir bütün olarak vücut: Sık: Ateş (rektal > 39.5 oC, oral ≥ 39.0 oC). Sık olmayan: Anormal ağlama.
Merkezi ve periferal sinir sistemi: Sık olmayan: Febril konvülsiyonlar.
Endokrin: Sık olmayan: Parotis şişmesi
Gastrointestinal sistem: Sık olmayan: Diyare, kusma, anoreksi.
Psikiyatrik: Sık: Sinirlilik. Sık olmayan: Uyuklama, uykusuzluk.
Direnç mekanizması: Sık olmayan: Diğer viral enfeksiyon, otitis media.
Solunum sistemi: Sık olmayan: Bronşit, üst solunum yolu enfeksiyonu, öksürük, farenjit, rinit.
Deri ve ekleri: Sık: Kızarıklık.
Retiküloendotelyal sistem: Sık olmayan: Lenfadenopati.
Pazarlama sonrası izlem sırasında, aşağıdaki reaksiyonlar bildirilmiştir:
Bir bütün olarak vücut: Çok nadir: Artralji, artrit, anafilaktik reaksiyonları içeren alerjik reaksiyonlar.
Merkezi ve periferal sinir sistemi: Çok nadir: Menenjit. Trombosit, kanama ve pıhtılaşma: Çok nadir: Trombositopeni, trombositopenik purpura. Deri ve ekleri: Çok nadir: Eritema multiforme. Nadir olarak kısalmış inkübasyon periyodu ile gözlenen kabakulak-benzeri durum gözardı edilmemelidir. Nadir vakalarda kızamık, kabakulak, kızamıkçık aşılamasını takiben testislerin geçici olarak ağrılı şişmesi gözlenmiştir. Kazaen aşının intravasküler uygulanması ciddi reaksiyonlara hatta şoka yol açabilir. Karşılaştırmalı çalışmalarda, PriorixTM diğer aşı ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük lokal ağrı, kızarıklık ve şişme bildirilmiştir. Yukarıda sıralanan diğer advers etkilerin insidansı her iki aşıda da benzerdir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


ETKİLEŞİMLER


Tüberkülin testi yapılması gerekiyorsa aşıdan önce veya aynı anda yapılmalıdır çünkü canlı kızamık (ve muhtemelen kabakulak) aşısı tüberkülin deri hassasiyetini 4-6 hafta süreyle geçici olarak deprese edebilir. Bu nedenle yanlış negatif sonuçlardan kaçınmak için tüberkülin testi aşılama sonrasındaki söz konusu dönem içinde uygulanmamalıdır. Çalışmalar PriorixTM'in ayrı enjeksiyon bölgeleri kullanılmak üzere canlı atenüe varisella aşısı ile aynı anda uygulanabileceğini göstermiştir. PriorixTM ile aynı anda diğer aşıların uygulanması hakkında bilgi mevcut olmamasına rağmen kızamık, kabakulak ve kızamıkçık kombine aşısının ayrı enjeksiyon bölgeleri kullanıldığında oral polyo aşısı (OPV) veya inaktif polyo aşısı (IPV), enjektabl trivalan difteri, tetanoz, boğmaca (DTBw/DTBa) ve Haemophilus influenzae tip b (Hib) aşısı ile aynı anda uygulanabileceği düşünülmektedir. PriorixTM diğer canlı atenüe aşılar ile aynı anda verilmezse her iki aşı arasında en az bir aylık bir boşluk bırakılmalıdır. İnsan gammaglobulini veya kan transfüzyonu uygulanan kişilerde pasif olarak edinilen kabakulak, kızamık ve kızamıkçık antikorlarına bağlı olarak aşının başarısız olma olasılığı nedeniyle aşılama en az üç ay geciktirilmelidir. PriorixTM, daha önce kombine kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı ile aşılanmış kişilerde rapel doz olarak uygulanabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


PriorixTM subkutan uygulama içindir. PriorixTM intramüsküler olarak da uygulanabilir. 0.5 ml'lik tek doz kullanıma hazır hale getirilmiş aşı önerilmektedir. PriorixTM 12 aylıktan büyük çocuklar için tavsiye edilmektedir. Aşılama şemaları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterdiği için uygulama şemasının ulusal önerilere uygun olması önerilir.
Aşırı Dozaj Uygulanamaz.
Saklama Koşulları PriorixTM buzdolabında 2-8 oC arasında saklanmalıdır. Liyofilize aşı dondurmaktan etkilenmez. Çözücü buzdolabında veya ılık bir ortamda saklanabilir ve dondurulmamalıdır. Özellikle sıcak iklimlerde, taşınma sırasında, önerilen saklama koşullarına uyulmalıdır. BUZDOLABINDA, ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.İlaç Fiyatı 16.34 TLReçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* TRİMOVAX 1 FLK LİYOFİLİZE AŞI+1 ENJ. 0,5 ML ÇÖZÜCÜ