19 Mart 2010 Cuma

napradol fort 550 mg 20 tablet

» Antienflamatuar, AnaljezikEtken Maddesi
Naproksen Sodyum


NAPRADOL FORTE 550 MG 20 FİLM TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır


FORMÜLÜ


Napradol Fort 550 mg Film Tablet; her bir film tablette, 550 mg naproksen sodyum ve yardımcı madde olarak Dye Yellow F.D.C. no.6 ve titanyum dioksit içerir.


ENDİKASYONLARI


Napradol migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyaljide; hafif ve orta derecede ağrıların giderilmesinde; primer dismenore tedavisinde, intrauterin araç uygulamasında görülen ağrıların giderilmesinde, uterus relaksasyonunda; ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda anaıljezik ve antienflamatuvar olarak; burkulma ve travma durumlarında, spor yaralanmalarında, ortopedik ve cerrahi girişimlerde analjezik olarak; tendinit, bursit, sinovit, tenosinovit, lumbagoda; romatoid artrit, osteoartrit, jüvenil artrit, ankilozan spondilit ve akut gut vakalarının tedavisinde endikedir. Ayrıca enfeksiyon hastalıklarında spesifik tedaviye ek olarak antipiretik, analjezik ve antienflamatuvar amaç ile kullanılabilir.


KONTRENDİKASYONLARI


Napradol içerdiği etken maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalar ile aktif mide ve duodenum ülseri bulunanlarda kontrendikedir. Bu ilaç ayrıca, asetilsalisilik asit veya diğer non-steroidal antienflamatuvar/analjezik ilaçların astım, rinit, ürtiker ve nazal polipleri indüklediği hastalarda kullanılmamalıdır


UYARILAR & ÖNLEMLER


Tedaviye başlanmadan önce hastalar, non-steroidal antienflamatuvar ilaçlara bağlı astım, rinit, nazal polip, ürtiker ve hipotansiyon öyküsü açısından dikkatle araştırılmalıdır. Ayrıca, tedavi sırasında bu tür semptomların görülmesi halinde ilaç kesilmelidir. Naproksen dahil olmak üzere non-steroidal antienflamatuvar ilaç kullanan hastalarda peptik ülserasyon ve gastrointestinal kanama olguları bildirilmiştir. Napradol gastrointestinal kanama öyküsü olan hastalara, dikkatli bir gözlem altında uygulanmalıdır. Genel Naproksen ve metabolitleri esas olarak böbrekler tarafından itrah edildiğinden, renal fonksiyonu önemli ölçüde bozuk olan hastalarda bu ilaç dikkatle uygulanmalı ve serum kreatinin ve/veya kreatinin klerensi izlenmelidir. Bu hastalarda naproksen metabolitlerinin birikimi görülmüş olduğundan, kreatinin klerensi 20 mL/dakika'dan az olan hastalara uygulama dikkatle yapılmalıdır. Bazı hastalarda periferik ödem oluştuğu gözlendiğinden, sıvı retansiyonu, hipertansiyon veya kalp yetmezliği, kalp fonksiyon bozukluğu ve sodyum kısıtlaması olan hastalarda bu ilaç dikkatle uygulanmalıdır. Bir fort film tablet yaklaşık 50 mg sodyum içerir. Yaşlılarda diğer ilaçların kullanılmasında olduğu gibi, etkili olan en düşük dozun verilmesi uygun bir önlemdir. Hastalar İçin Bilgi Uyanıklık gerektiren aktiviteleri olan hastalar, bu ilacın uygulanması sırasında uyuklama, baş dönmesi, vertigo veya depresyon meydana gelmesi halinde, dikkatli olmaları yönünden uyarılmalıdırlar. Hamilelikte Kullanımı İnsanlar üzerinde yapılmış yeterli ve iyi kontrol edilmiş çalışma bulunmadığından, kesin olarak gerekli olmadıkça hamilelik sırasında uygulanmamalıdır. Süt Emziren Annelerde Kullanımı İnsan sütünde naproksen anyonu, plazmadaki konsantrasyonunun yaklaşık %1'i oranında saptanmıştır. Prostaglandin inhibitörlerinin yenidoğanlar üzerindeki muhtemel istenmeyen etkileri nedeniyle süt veren kadınlara Napradol uygulanmamalıdır. Çocuklarda Kullanımı 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.


YAN ETKİLER


Naproksen sodyum tedavisi sırasında kabızlık, mide yanması, karın ağrısı, bulantı, dispepsi, diyare, stomatit, baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama, pruritus, deride kabarcıklar, ekimoz, purpura, terleme, kulak çınlaması, duyma bozuklukları, görme bozuklukları, ödem, dispne, çarpıntı ve susama bildirilmiştir. Daha nadir olarak kaydedilen etkiler kusma, kolit, gastrointestinal kanama ve/veya perforasyon hematemez, sarılık, melena, anormal karaciğer fonksiyon testleri, hematüri, hiperkalemi, intersitisyel nefrit, glomerüler nefrit, nefrotik sendrom, böbrek yetmezliği, renal papiller nekroz, agranülositozis, granülositopeni, lökopeni, trombositopeni, depresyon, uykusuzluk, konsantre olmada güçlük, miyalji ve kas güçsüzlüğü, alopesi, allerjik deri döküntüleri, anaflaktoid reaksiyonlar, konjestif kalp yetmezliği, menstruel bozukluklar, aplastik anemi ve hemolitik anemidir.


ETKİLEŞMELER


İn vitro çalışmalarda yüksek protein afinitesi olan naproksen anyonunun, albumine bağlanan diğer ilaçların bağlanma bölgelerinde bu ilaçların yerlerine geçebildiği gösterilmiştir. Kısa süreli kontrollü çalışmalar, kumarin türü antikoagülan ilaçları kullanmakta olan hastalara naproksen uygulanmasının protrombin zamanını anlamlı derecede etkilemediğini göstermiştir. Ancak bu sınıfa ait diğer non-steroidal ilaçlarla etkileşimler kaydedildiğinden, bu uygulama sırasında dikkatli olunması gerekir. Benzer şekilde, bu ilacın yanısıra hidantoin, sulfonamid veya sulfonilüre uygulanan hastalar, bu ilaçlara karşı toksisite belirtileri açısından izlenmelidir. Furosemidin natriüretik etkisinin bu sınıfa ait bazı ilaçlar tarafından inhibe edildiği bildirilmiştir. Naproksen ve diğer non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar, propranolol ve diğer beta-blokerlerin antihipertansif etkilerini azaltabilmektedir. Plazma lityum konsantrasyonu, böbrek lityum klerensinin inhibisyonu nedeniyle artabilir. Aynı zamanda probenesid uygulanması naproksen anyonunun plazma düzeylerini yükseltir ve plazma yarı-ömrünü anlamlı derecede uzatır. Naproksenin metotreksat ile aynı zamanda kullanılması halinde uygulama dikkatle yapılmalıdır. Laboratuvar Testi Etkileşimleri Naproksen, trombosit agregasyonunu azaltarak kanama zamanını uzatır. Kanama zamanının belirlenmesi sırasında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Naproksen uygulanması idrarda 17-ketojenik steroid değerlerinin yüksek bulunmasına neden olmaktadır. 17-hidroksi-kortikosteroid ölçümlerinin (Porter-Silber testi) değişmediği görülmekle beraber, adrenal fonksiyon testleri yapılmadan 72 saat önce naproksen tedavisinin geçici olarak kesilmesi önerilmektedir. Naproksen, idrarda 5-hidroksi indolasetik asit (5-HIAA) tayin testlerinden bazılarını etkileyebilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Primer Dismenore, Diş Ağrıları, Post-Operatif Ağrılar, Akut Tendinit, Bursit Ve Hafif-Orta Şiddette Diğer Ağrılarda Analjezik ve Antipiretik olarak: Önerilen başlangıç dozu 550 mg olup, bunu takiben gerek görüldüğü şekilde 6 veya 8 saatte bir olmak üzere 275 mg veya 12 saatte bir 550 mg'lık dozlar uyulanır. Total günlük doz 1375 mg'ı aşmamalıdır. Migren Olası bir krizin ilk belirtisinde 825 mg. Gerekirse ilk dozdan en az yarım saat sonra verilmek kaydıyla aynı gün içinde 275-550 mg daha verilebilir. Migren profilaksisinde günde 2 defa 550 mg; 4-6 hafta içinde düzelme olmazsa ilaç kesilmelidir. Romatoid Artrit, Osteoartrit ve Ankilozan Spondilit Erişkinler için önerilen doz, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez uygulanan 275 mg veya 550 mg naproksen sodyum şeklindedir. Sabah ve akşam dozlarının eşit olması veya günlük dozun ikiden çok doza bölünmesi gerekli değildir. Az dozları iyi tolere eden hastalarda; yüksek düzeylerde antienflamatuvar/analjezik aktiviteye gereksinimin duyulduğunda sınırlı süreler için günlük doz 1650 mg'a çıkarılabilir. Dozaj, hastanın verdiği klinik cevaba göre ayarlanabilir. Genellikle iki hafta içinde artritte semptomatik düzelme başlamaktadır. Ancak bu süre içinde düzelme görülmemesi halinde, iki hafta daha ilacın denenmesi düşünülmelidir. Akut Gut: Erişkinler için önerilen başlangıç dozu 825 mg olup, bunu takiben, atak geçene kadar 8 saatte bir 275 mg'lık dozlar uygulanır. Jüvenil Artrit: Jüvenil artritli hastalar için önerilen dozaj, 10 mg/kg'lık günlük toplam dozun iki eşit doza bölünerek uygulanması şeklindedir. DOZ AŞIMI Naproksen sodyumun aşırı dozda alınması durumunda ortaya çıkabilen belirtiler arasında sersemlik hissi, hazımsızlık, göğüste yanma hissi; bulantı ve kusma sayılabilir. Doz aşımı durumlarında mide boşaltılmalı ve gerekli destekleyici önlemler alınmalıdır. Aktif kömürün naproksenin serum seviyelerini azaltabileceği belirtilmektedir. Proteine yüksek oranda bağlanması nedeniyle naproksen hemodiyaliz ile serumdan uzaklaştırılamaz.


İlaç Fiyatı 6.51 YTL


Reçeteli Verilir


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


NAPRADOL FORTE 550 MG 10 FİLM TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


NAPREN-S 275 MG 20 TABLET
FEMİDOLOR FORT 550 MG 10 FİLM TABLET
FEMİDOLOR 275 MG 10 FİLM TABLET
FEMİDOLOR FORT 550 MG 20 FİLM TABLET
KAPNAX 275 MG 10 TABLET
SYNDOL 275 MG 10 TABLET
APROMED 275 MG 10 TABLET
SYNAX 275 MG 10 FILM TABLET
ATREN 275 MG 10 TABLET
APRALJIN 275 MG 10 FILM TABLET
KAROKSEN 275 MG 10 TABLET
APROWELL 275 MG 10 TABLET
APRANAX 275 MG 10 TABLET
APROL 275 MG 10 TABLET
RELOKAP FORT 550 MG 10 FİLM TABLET
APROMED FORT 550 MG 10 FİLM
SODINAX 275 MG 10 TABLET
SYNAX FORTE 550 MG 10 FILM TABLET
SYNDOL 550 MG 10 TABLET
SYNDOL 275 MG 20 TABLET
APRALJİN FORTE 550 MG 10 FILM
ARMANAKS FORT 550 MG 10 TABLET
KAROKSEN FORT 550 MG 10 TABLET
OPRAKS 275 MG 10 FİLM TABLET
KAPNAX 275 MG 20 TABLET
KAPNAX FORT 550 MG 10 TABLET
OPRAKS FORT 550 MG 10 FİLM TABLET
RUMAZOLIDIN 250 MG 20 DRAJE
APROWELL FORTE 550 MG 10 TABLET
APROMED 275 MG 20 TABLET
SYNAX 275 MG 20 FILM TABLET
ATREN 275 MG 20 TABLET
KAROKSEN 275 MG 20 TABLET
ATREN FORT 550 MG 10 TABLET
NAPRODEV JEL % 10 50 GR JEL
APROWELL 275 MG 20 TABLET
APROL 550 MG 10 TABLET
APROL 275 MG 20 TABLET
APRALJİN 275 MG 20 FILM TABLET
NAPONAL % 10 50 GR JEL
RUMAZOLIDIN 0,1 GR 50 GR JEL
APRAXİN 550 MG 10 TABLET
APRANAX FORTE 550 MG 10 TABLET
APRANAX 275 MG 20 TABLET
KAPNAX 100/1 MG/GR 50 GR JEl
SODINAX 275 MG 20 TABLET
SODINAX FORT 550 MG 10 TABLET
INAPROL 50 GR JEL Bilim
RELOKAP 275 MG 20 FİLM TABLET
A-NOX FORT 550 MG 10 TABLET
OPRAKS 275 MG 20 FİLM TABLET
BONMIN 500 MG 20 TABLET
APROMED FORT 550 MG 20 FİLM TABLET
NAPROTAB 500 MG 20 TABLET
NAPONAL 250 MG 30 TABLET
NAPREN 250 MG 30 TABLET
KAPNAX 550 MG 10 TABLET
SYNDOL 550 MG 20 TABLET
RUMAZOLIDIN FORT 500 MG 20 DRAJE
ARMANAKS FORT 550 MG 20 TABLET
ROMAKSEN FORTE 500 MG 20 TABLET
NAPONAL 500 MG 20 FORT TABLET
INAPROL FORT 500 MG 20 TABLET
SYNAX FORTE 550 MG 20 FILM TABLET
APRAXİN 550 MG 20 TABLET
KAROKSEN FORT 550 MG 20 TABLET
ATREN FORT 550 MG 20 TABLET
OPRAKS FORT 550 MG 20 FİLM TABLET
ALEVE 220 MG 20 FİLM TABLET
APROWELL FORTE 550 MG 20 TABLET
APRANAX FORTE 550 MG 20 TABLET
APROL 550 MG 20 TABLET
RELOKAP FORT 550 MG 20 FİLM TABLET
APRALJİN FORTE 550 MG 20 FILM TABLET
NAPROSYN CR 750 MG 10 TABLET
SODINAX FORT 550 MG 20 TABLET
ALEVE 220 MG 30 FİLM TABLET
A-NOX FORT 550 MG 20 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder