19 Mart 2010 Cuma

nalaxon hcl

» Narkotik Antagonist

FORMÜLÜ

0.4mg/mlNalokson hclAmpul 1

ENDİKASYONLARI

Doğal ve sentetik opioid peptidler, propoksifen, nalbufin, pentazosin ve butorfanol gibi parsiyel agonistler de dahil opioidlerin neden olduğu solunum depresyonunu da kapsayan morfin etkilerinin antagonize edilmesinde endikedir. Akut opioid toksisite tanısında da endikedir

KONTRENDİKASYONLARI

Nalaksona karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Opioidlere fiziksel bağımlılığı olduğu bilinen veya kuşkulanılan kişilerde ve bu durumdaki annelerden doğan çocuklarda nalakson dikkatle uygulanmalıdır. Bu olgularda narkotik etkilerinin aniden ve tamamen çekilmesi, akut yoksunluk sendromu ortaya çıkartabilir.
Nalaksona doyurucu bir yanıt vermiş hastalar sürekli gözetim altında tutulmalı ve narkotiklerin etki süresi nalaksonunkini aşabileceğinden, gerektiğinde tekrarlanan nalokson dozları uygulanmalıdır.
Nalokson non-opioid ilaçlara bağlı solunum depresyonuna karşı etkili değildir. Buprenorfin ile indüklenmiş solunum depresyonunun tersine çevrilmesi tamamlanmayabilir. Eksik bir yanıt oluşursa, ilaveten mekanik solunum yapılmalıdır.
Naloksona ilaveten, havayolu açıklığının sağlanması, suni solunum, kalp masajı, vazopressör ajanlar gibi diğer resusitasyon önlemleri, akut narkotik zehirlenmeye karşı gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurulmalı ve uygulanmalıdır. Birkaç tane hipertansiyon, ventrikül taşikardisi ve fibrilasyonu ve akciğer ödemi olgusu bildirilmiştir. Bunlar, çoğu daha önceden kardiyovasküler bozuklukları olan veya benzer kardiyovasküler yan etkileri olan ilaçları olan postoperatif hastalarda ortaya çıkmıştır. Doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurulmamışsa da, önceden kalp hastalığı olan veya potansiyel olarak kardiyotoksik ilaçları alan hastalarda, nalokson dikkatle kullanılmalıdır. Hamilelerde sadece açıkça gerekli ise kullanılmamalıdır. İlaç emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

YAN ETKİLER

Narkotik depresyonun aniden kesilmesi bulantı, kusma, terleme, taşikardi, kan basıncı yükselmesi, titreme, konvülsiyon ve kalp krizi ile sonuçlanabilir. Postoperatif hastalarda gerekli olandan daha yüksek dozda nalokson verilmesi analjezinin anlamlı ölçüde antagonize edilmesi ve heyecanlanma ile sonuçlanır. Hipertansiyon, hipertansiyon, ventrikül taşikardisi ve fibrilasyonu ve akciğer ödemi naloksonun postoperatif kullanımına eşlik etmiştir

ETKİLEŞMELER

Nalokson Hidroklorür USP enjeksiyonu, bisülfit, metabisülfit, uzun zincir ve yüksek molekül ağırlıklı anyonlar içeren veya pH'si alkalen olan herhangi bir solüsyonla karıştırılmamalıdır. Nalokson HCl enjeksiyonu USP çözeltisine, çözeltinin fiziksel ve kimyasal stabilitesi üzerine nasıl etki edeceği daha önceden açıklanmamış hiçbir ilaç veya kimyasal madde ilave edilmemelidir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

İntravenöz infüzyon : Nalokson HCI USP enjeksiyonu, intravenöz infüzyon için serum fizyolojik veya % 5 dekstroz solüsyonları ile sulandırılabilir. Bu solüsyonlardan herhangi birinin 500 ml'sine 2 mg nalokson eklenmesi 0.004 mg/ml lik bir konsantrasyon sağlar. Karışımlar 24 saat içinde lkullanılmamalıdır. 24 saat sonra kalan kullanılmamış bölüm atılmalıdır. Uygulama hızı hastanın yanıtına göre titre edilmelidir. Yetişkinlerde Kullanım: Narkotik sürdozaj; Nalokson 0.4 mg-2.0 mg başlangıç dozunda, intravenöz olarak uygulanabilir. Solunum fonksiyonlarında istenilen derecede bir etki ve iyileşme elde edilmezse, 2-3 dakikalık aralıklarla tekrar edilebilir. 10 mg nalokson uygulandıktan sonra, herhangi bir yanıt elde edilmezse narkotiklere veya kısmen narkotiklere bağlı bir toksisite tanısı sorgulanmalıdır. İntravenöz yol elverişli değilse, intramüsküler veya subkutan uygulama gerekebilir. Post-operatif narkotik depresyon : Ameliyat sırasında narkotik kullanımı takiben gelişen narkotik depresyonun kısmi antagonizasyonu için daha küçük dozlarda nalokson genellikle yeterlidir. Naloksonun dozu hastanın yanıtına göre titre edilmelidir. Solunum depresyonunun ilk antagonizması için istenen tersine çevrilme derecesini elde edinceye kadar nalokson 2-3 dakikalık aralıklarla ve 0.1-0.2 mg lık artışlarla intravenöz yoldan verilir. Gerekli olandan daha büyük dozlarda nalokson verilmesi analjezinin belirgin olarak antagonizma edilmesi ve kan basıncında artış ile sonuçlanabilir. Bunun gibi çok hızlı bir tersine çevrilme bulantı, kusma, terleme veya dolaşım rahatsızlığına neden olur. Kullanılan narkotiğin miktarına, tipine ve son uygulanımdan sonra geçen zaman süresine göre bir iki saatlik aralıklarla nalokson dozlarının tekrar edilmesi gerekebilir. İlave intramüsküler dozların daha uzun süren bir etki yaptıkları gösterilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder