16 Mart 2010 Salı

Maprotil 25 mg 30 tablet

» Antidepresan


Etken Maddesi
Maprotilin HCL


MAPROTIL 25 MG 30 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır


FORMÜLÜ


Maprotiline HCl,25-75 mg


ENDİKASYONLARI


Periyodik ve siklik yaş dönümü, reaktif,nörotik, bitkinlik ve tükenme, organik ve semptomatik, maskeli menapoz ve diğer depresif durumlarla, apati, yaşlılarda görülen ilgisizlik, anksiyete ve depresyona bağlı psikosomatik bozukluklar, çocuklarda ve buluğ çağında görülen depresif ve diğer duygusal bozukluklarda.


KONTRENDİKASYONLARI


Maprotin HCI 'e aşırı duyarlılığı olanlarda, epilepsili şahıslarda ve şüphelilerde, ciddi karaciğer veya böbrek hasarında, geçmişinde kan diskrazisi olan hastalarda, akut miyokard enfarktüsü sonrasında nekahat döneminde ve MAO İnhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


- Hamilelerde güvenli kullanımı tespit edilmemiştir.
- Anne sütüne geçer.
- 18 yaşın altında kullanılmasının etkinlik ve güvenirliği tespit edilmemiştir.
- Yaşlılarda antimuskarinik, sedatif ve hipotansif etkilerin ortaya çıkma ihtimali daha fazladır. Yaşlı hastalarda daha düşük dozlarda tavsiye edilir. Dikkatle gözetim altında uygulanmalıdır.
- Hipertroid, diabet glokom, karaciğer fonksiyon bozukluğu, kardiyavasküler bozukluklar, astım allkolizm, idrar zorluğu, gastrointestinal bozukluklar, astım alkolizm, idrar zorluğu, gastrointestinal bozukluklar, şizofreni kan bozuklukları ve prostat büyümesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
- Ameliyatlardan mümkün olan en uzun süre önce Maprotil tedavisi bırakılmalıdır.
- Konvülsif eşiği düşürdüğü göz önüne alınarak konvülsif bozukluğu olan hastalarda çok dikkatli olunmalıdır.
- Uzun süreli tedavilerde düzenli olarak kan sayımı yapılmalı, patolojik nötrofil depresyonuna rastlandığı taktirde tedavi durdurulmalıdır.
- Tedavi süresince kardiyak hepatik fonksiyon testleri ve kan basıncı tespitleri yapılmalıdır.
- Maprotil ile birlikte monoamin oksidaz (MAO) İnhibitörü olan ilaçlar kullanılmaz. MAO inhibitörleri ile maprotil kullanılması arasıonda en az 14 günlük bir sürenin geçmesi beklenmelidir. - Doktor tavsiye etmedikçe Maprotil tedavisi sırasında diğer ilaçları almayınız. Araç ve makine kullananlarda ve dikkat gerektiren bir işle uğraşan kişilerde ilacın etkilerinden dolayı dikkatli olunmalıdır.


YAN ETKİLER


Maprotil'in yan etkileri trisiklik antidepresanlarla benzerlik göstremektedir. - Kardiyovasküler:Hipotansiyon, hipertansiyon, taşikardi, palpitasyon, aritmi kardiyak iletim bozuklukları. - Psikiyatrik: Anksiyete, uyku bozuklukları ajitasyon, halusinasyon, hipomani, mani, huzursuzluk. - Nörolojik: Sersemlik, baş ağrısı, baş dönmesi, tremor ataksi, ekstrapiramidal semptomlar - Antikolinerjik: Ağız kuruluğu, konstipasyon, bulanık görme, idrar retansiyonu. - Allerjik:Peteşi, fotosensitizasyon (UV ye hassasiyet), ödem. - Gastrointestinal:Bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı. - Endokrin:Seyrek olarak libido azalması, baş ağrısı, karaciğer fonksiyon bozukluğu görülebilir. - Diğerleri:Kilo artışı veya azalması, baş ağrısı, karaciğer fonksiyon bozukluğu görülebilir.


ETKİLEŞMELER


- Alkol merkezi sinir sistemi (MSS) depresanları ve MSS depresan etkiye sahip olan antihipertansif ilçlar (metildopa, metirosin, guanabenz ve rauwolfia alkaloidleri gibi) ile birlikte kullanıldığında bu maddelerin MSS Depresan etkileri ciddi çlçüde artar. - Antikolinerjik sempatomimetik ilaçların etkisini arttırdığından bu ilaçlarla birlikte kullanılması gerekli olan durumlarda doz dikkatle ayarlanmalı ve hasta yakından izlenmelidir. - Maprotil ile birlikte fenotiazin veya benzodiazepin alan hastalarda bu ilaçların dozu azaltılmalıdır. - Maprotil ile birlikte simetidin kullanıldığı taktirde maprotilin HCl'in plazma konsantrasyonu yükselebileceğinden doz yeniden ayarlanmalıdır. - Gunitidin, metildopa veya klonidin gibi antihipertansif ilaçların etkisini azaltır veya ortadan kaldırır.: - Maprotil antikonvülsan ilaçlar ile bitrlikte kullanıldığında MSS depresyonunu şiddetlendirebilir, yüksek dozlarda konvülsif eşiği düşürür ve antikonvülsif tedavinin etkisini azaltır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


İla­cın do­zu ve uy­gu­la­ma şek­li bi­rey­sel ola­raksap­tan­ma­lı, doz has­ta­nın du­ru­mu­na ve ila­ca ver­di­ği ya­nı­ta gö­reayar­lan­ma­lı­dır.Gün­lük doz 150 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır. Ha­fif­ten or­tade­re­ce­ye ka­dar dep­res­yon­da özel­lik­le ayak­ta te­da­vi edi­len semp­tom­la­rınşid­de­ti­ne ve has­ta­nın ya­nı­tı­na bağ­lı ola­rak gün­de 1-3 kez 25 mg ve­yagün­de 1 kez 25-75 mg oral ola­rak kul­la­nı­lır.Ağır dep­res­yon­da özel­lik­le has­ta­ne­deya­tan has­ta­la­ra gün­de 1-3 kez 25 mg ve­ya gün­de 1 kez 75 mg oral ola­rak ve­ri­lir.


İlaç Fiyatı 7.75 YTL


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* MAPROTİL 75 MG 14 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder