19 Mart 2010 Cuma

Madopar 125 mg 100 tablet

» Antiparkinson


Etken Maddesi
Levadopa + Benserazid HCL


MADOPAR 125 MG 100 TABLET


Yerli, Beşeri bir ilaçdır


FORMÜLÜ


Bir tablet, 200 mg levodopa ve 50 mg benserazide eşdeğer miktarda benserazid hidroklorür içerir. Diğer maddeler: Demir oksit kırmızı (E 172).


ENDİKASYONLARI


Madopar parkinson hastalarının tedavisinde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Levodopa veya benserazide karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalara Madopar verilmemelidir. Madopar non-selektif monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri ile birlikte verilmemelidir. Ancak, selejilin gibi selektif MAO-B inhibitörleri veya moklobemid gibi selektif MAO-A inhibitörleri kontrendike değildir. MAO-A ve MAO-B inhibitörleri kombinasyonunun etkisi, non-selektif MAO inhibisyonuna eşittir. Bu nedenle bu kombinasyon Madopar ile birlikte verilmemelidir (Bkz. İlaç Etkileşmeleri). Madopar dekompanse endokrin, renal veya hepatik fonksiyon; kardiyak bozukluklar; psikotik komponenti olan psikiyatrik hastalıklar veya dar açılı glokomu olan hastalara verilmemelidir. Madopar 25 yaşın altındaki hastalara verilmemelidir (iskelet gelişimi tamamlanmış olmalıdır). Gebe kadınlara veya yeterli doğum kontrolü uygulamayan, çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlara Madopar verilmemelidir. (Bkz. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı). Madopar alan bir kadın hastada gebelik meydana gelirse, ilaç hemen kesilmelidir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Levodopa’nın benserazid ile birlikte kullanılması, levodopa’nın dekarboksilasyonuna bağlı olarak periferdeki etkilerini (bulantı, kusma) artırır. Ancak, benserazid levodopa’nın santral etkilerine bağlı advers etkileri azaltmaz. Çünkü, benserazid, beyine daha çok levodopa ulaşmasını ve daha çok dopamin oluşmasını sağlar. Benserazid içeren levodopa preparatları ile bazı advers Santral Sinir Sistemi (SSS) etkileri (ör. diskinezi (istem dışı hareketler)) sadece levodopa içeren preparatlara göre daha düşük dozlarda ve daha hızlı meydana gelebilir. Yaşlılar levodopa’nın SSS etkilerine daha duyarlı olabilir.
Hassas bireylerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.
Teorik olarak levodopa’nın intraoküler (göz içi) basıncı yükseltme potansiyeli olduğundan, geniş açılı glokomu olan hastalarda intraoküler basıncın düzenli olarak ölçülmesi önerilir.
Madopar mental rahatsızlıklara neden olabilir. Bu reaksiyonların, levodopa uygulamasını takiben beyinde dopamin miktarının artmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Tüm hastalar intihar eğiliminin eşlik ettiği depresyon gelişimi bakımından dikkatle izlenmelidir. Geçmişinde veya mevcut psikozları olan hastalar dikkatle tedavi edilmelidir.
Parkinson hastalarında dopaminerjik tedavi ile halüsinasyon arasında ilişki kurulmuştur.
Madopar diskineziye neden olabilir veya mevcut diskineziyi alevlendirebilir.
Madopar ciddi kardiyovasküler veya pulmoner hastalığı, bronşiyal astım, renal, hepatik veya endokrin hastalığı bulunan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Rezidüel atrial, nodal veya ventriküler aritmisi olan miyokardiyal infarktüs geçmişi olan hastalarda uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Bu tür hastalar, ilk doz ayarlama periyodunda yoğun kardiyak bakım koşullarına sahip bir ünitede dikkatle izlenmelidir.
Tedavi sırasında karaciğer fonksiyonu ve kan sayımı kontrolleri yapılmalıdır.
Diyabetli hastalarda sık olarak kan şekeri testleri yapılmalı ve antidiyabetik ajanların dozu kan şekeri seviyelerine göre ayarlanmalıdır.
Halotan anestezisi uygulanan Madopar tedavisi altındaki hastalarda, kan basıncı dalgalanmaları ve/veya aritmi meydana gelebilir. Bu nedenle, acil vakalar dışında, genel anestezi gerektiren cerrahi müdahalelerden 12-48 saat önce, Madopar tedavisi mümkünse kesilmelidir. Ameliyatı takiben Madopar tedavisine tekrar başlanabilir; doz operasyon öncesi düzeye kademeli olarak artırılmalıdır.
Madopar peptik ülser geçmişine sahip hastalarda üst gastrointestinal kanama olasılığını arttırabilir.
Madopar ortostatik hipotansiyona neden olabilir. Parkinson hastaları postür değişikliklerine cevapta yetersiz kapasiteye sahiptir. Hipotansiyon riski bulunan (antihipertansif ilaç kullananlar gibi) hastalarda veya geçici hipotansif episodları tolere etmekte zayıf (kardiyovasküler veya serebrovasküler hastalıkları olan) hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Madopar ani olarakbırakılmamalıdır. Madopar tedavisinin kesilmesi veya dozun azaltılması sebebiyle Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) benzeri kompleks septomlar içeren nadir vakalar görülmüştür. Bu sebeple, Madopar dozu birden azaltıldığında veya kesildiğinde özellikle nöroleptik ilaç alan hastalar dikkatle izlenmelidir. Nöroleptik Malign Sendrom ateş veya hipertermi ile karakterize, nadir görülen ancak hayatı tehdit edici bir sendromdur. Adele rijiditesi, istem dışı hareketler, değişken bilinç, mental durum değişikliklerini içeren nörolojik bulgular; otonomik bozukluk, taşikardi, hızlı solunum, terleme, hiper veya hipotansiyon gibi diğer rahatsızlıklar; kreatin fosfokinazda yükselme, lökositoz, miyoglobinüri, ve artmış serum miyoglobin düzeyleri gibi laboratuvar bulguları rapor edilmiştir.
Hastanın doğru şekilde tedavi edilmesi için bu durumun erken tanısı önemlidir. NMS’nin muhtemel tanı olması göz önünde tutulmalı ve diğer akut hastalıklar (ör. pnömoni, sistemik enfeksiyon, vb.) ekarte edilmelidir. Klinik durum, hem ciddi medikal hastalıklar hem de tedavi edilmemiş veya yetersiz tedavi edilmiş ekstrapramidal semptomlar (EPS) içeriyorsa, ayırıcı tanı daha zor olabilir. Ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulması gereken diğer önemli başlıklar santral antikolinerjik toksisite, sıcak çarpması, ilaç ateşi ve primer santral sinir sistemi patolojisini içerir.
NMS’nin tedavisi şunları içermelidir: 1) Yoğun semptomatik tedavi ve medikal gözetim 2) Beraberinde görülen herhangi bir ciddi medikal problem için mevcut spesifik tedaviler. NMS’nin tedavisinde bromokriptin gibi dopamin agonistleri ve dantrolen gibi kas gevşeticiler sıklıkla kullanılır, ancak etkinlikleri kontrollü çalışmalarda gösterilememiştir.
Pediyatrik hastalarda güvenirlik ve etkinlik açısından yeterli veri yoktur.
Dekstrometorfan ile toksik reaksiyonlar meydana gelmiştir.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı


Gebelik kategorisi: C
Gebelik döneminde ve yeterli doğum kontrolü uygulamayan, çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda, Madopar kesinlikle kontrendikedir (Bkz. Kontrendikasyonları).
Benserazidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, Madopar tedavisi gerekli olan anneler bebeklerini emzirmemelidir. Zira, yenidoğanda iskelet malformasyonları oluşumu önlenemez.
Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi


Hastanın araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.


YAN ETKİLER


En çok görülen yan etkiler, bulantı ve tedavinin daha geç dönemlerinde gözlenen koreiform, distonik ve diğer istem dışı hareketleri içeren diskinezilerdir. Madopar kullanan hastalarda görülen diğer yan etkiler: Tüm vücut: Göğüs ağrısı, asteni, abdominal ağrı ve sıkıntı, bitkinlik Kardiyovasküler: Kardiyak düzensizlikler, hipotansiyon, ortostatik hipotansiyon, hipertansiyon, senkop, flebit, çarpıntı, miyokardiyal infarktüs. Ortostatik şikayetler, Madopar dozunun azaltılmasından sonra genellikle düzelir. Gastrointestinal: Koyu renk tükürük, gastrointestinal kanama, duodenal ülser gelişimi, anoreksi, kusma, ishal, kabızlık, dispepsi, ağızda kuruluk, tat kaybı veya değişiklikleri, gastrointestinal ağrı, disfaji, aşırı tükürük salgısı, mide veya barsakta aşırı gaz birikimi, diş gıcırdaması, dilde yanma hissi, yanma, hıçkırık. Başlıca tedavinin erken döneminde görülen, gastrointestinal sisteme ait istenmeyen etkiler, Madopar bir miktar yiyecek ve sıvıyla birlikte alınarak veya doz kademeli olarak arttırılarak büyük ölçüde kontrol altına alınabilir. Hematolojik: Agranülositoz, hemolitik veya non-hemolitik anemi, trombositopeni, lökopeni, hemoglobin ve hematokritte düşüş, serum glikozunda yükselme, serum potasyumunda düşüş, serum kreatinin ve ürik asidinde yükselme, laktik dehidrogenaz (LDH), bilirubin, kan üre azotu (BUN), Coombs testi, SGOT (AST) ve SGPT (ALT) değerlerinde anormallik. Bu nedenle, her uzun dönem levodopa içeren tedavide olduğu gibi, kan sayımı, karaciğer fonksiyonları periyodik olarak izlenmelidir. Aşırı duyarlılık: Anjiyoödem, ürtiker, kaşıntı, Henoch-Schölein pupurası, bülöz lezyonlar, pemfigus benzeri reaksiyonlar. Kas-iskelet sistemi: Sırt ağrısı, omuz ağrısı, kas krampları, güçsüzlük, bacak ağrısı. Sinir sistemi/Psikiyatrik: Delüzyonlar, halüsinasyonlar ve paranoid fikirler içeren psikotik episodlar, nöroleptik malign sendrom, bradikinetik episodlar (aç-kapa fenomeni), konfüzyon, ajitasyon, sersemlik, uyuklama hali, kabuslar içeren rüya anormallikleri, uykusuzluk, parestezi, baş ağrısı, intihara eğilim gelişimi eşlik eden veya etmeyen depresyon, demans, artmış libido, ataksi, ekstrapiramidal bozukluk, düşme, anksiyete, yürüyüş anormallikleri, sinirlilik, zihin berraklığında azalma, hafıza bozukluğu, dezoryantasyon, öfori, göz kapağı spazmı (fazla dozun erken işareti olarak alınabilir, doz azaltımı düşünülmelidir), çene kilitlenmsi, artmış tremor, hissizlik, kas seğirmesi, belirti göstermeyen Horner’s sendromunun aktivasyonu, periferik nöropati. Bu yan etkilerden ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk, halüsinasyonlar, delüzyonlar ve temporal dezoryantasyon, özellikle yaşlılarda ve bu gibi rahatsızlık hikayesi olan hastalarda görülebilir. Madopar ile tedavi edilen hastalarda görülebilen depresyon, altta yatan hastalığın etkisi de olabilir. Diskineziler, genellikle dozun düşürülmesi ile ortadan kaldırılabilir veya tolere edilebilir hale getirilebilir. Tedavinin uzaması sonucu görülen donma epizotları, doz sonu kötüleşmesi ve “aç-kapa” etkisini içeren terapötik cevapta dalgalanmalar, doz ayarlanarak ve küçük tek dozları daha sık vererek, genellikle ortadan kaldırılabilir veya tolere edilebilir hale getirilebilir. Terapötik etkiyi yoğunlaştırmak için, sonradan dozun tekrar arttırılması girişiminde bulunulabilir. Solunum sistemi: Dispne, üst solunum infeksiyonu, farenks ağrısı, öksürük. Cilt: Döküntü, terlemede artış, saç dökülmesi, koyu renk ter, malign melanom, kızarma. Ürogenital: İdrar yolları enfeksiyonu, sık idrara çıkma, koyu renk idrar (genellikle beklemekle koyulaşan kırmızı renk görülür), idrar retansiyonu, idrarını tutamama, idrar yapmada zorluk, priapizm, idrarda lökosit, bakteri, kan, protein, glikoz görülmesi. Bu nedenle, her uzun dönem levodopa içeren tedavide olduğu gibi, böbrek fonksiyonları periyodik olarak izlenmelidir. Metabolik: Ödem, kilo artışı, kilo kaybı. Özel duyular: İstem dışı göz hareketleri krizi, çift görme, bulanık görme, dilate pupiller. Diğer: Düzensiz solunum, baygınlık, ses kısıklığı, kırıklık, ateş basma, uyarılma hissi.BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


ETKİLEŞMELER


Farmakokinetik etkileşmeler Antikolinerjik bir ilaç olan triheksifenidilin Madopar ile birlikte uygulanması, levodopa absorpsiyon hızını azaltır, fakat miktarını değiştirmez. Demir sülfat, levodopa’ya bağlanarak levodopa’nın maksimum plazma konsantrasyonunu ve EAA’ını %30-50 azaltır. Bu sebeple, demir ve levodopa farklı dozlarda verilmelidir. Demir sülfat ile birlikte tedavi sırasında, hastaların tümünde değil ama bazılarında, klinik olarak anlamlı farmakokinetik değişiklikler gözlenmiştir. Metoklopramid, levodopa absorpsiyon hızını arttırır. Metoklopramid midenin boşalmasını sağlayarak levodopa’nın biyoyararlanımını arttırmasına rağmen, dopamin reseptör antagonisti özellikleri ile hastalığın kontrolünü ters etkileyebilir. Bromokriptin, amantadin, selejilin ve domperidon ile levodopa arasında hiçbir farmakokinetik etkileşim bulunmamaktadır. Farmakodinamik etkileşmeler Nöroleptikler, opioidler (papaverin), fenitoin ve rezerpin içeren antihipertansif ilaçlar, Madopar’ın etkisini inhibe ederler. Antihipertansif alan hastanın tedavisine Madopar ilave edildiğinde semptomatik postural hipotansiyon meydana gelebilir. Bu sebeple, Madopar tedavisine başlandığında antihipertansif ilacın dozunu ayarlamak gerekebilir. İreversibl non-selektif MAO inhibitörleri alan hastalarda Madopar uygulanacaksa, MAO inhibitörlerinin kesilmesi ve Madopar’a başlanması arasında en az iki haftalık bir ara olmalıdır. Aksi takdirde, hipertansif kriz gibi istenmeyen etkiler meydana gelebilir (Bkz. Kontrendikasyonları). Selejilin gibi selektif MAO-B inhibitörleri ve moklobemid gibi selektif MAO-A inhibitörleri, Madopar tedavisindeki hastalara verilebilir. Etkinlik ve tolerans göz önüne alınarak, hastanın bireysel ihtiyacına göre levodopa dozunun yeniden ayarlanması tavsiye edilir. MAO-A ve MAO-B inhibitörleri kombinasyonunun etkisi, non-selektif MAO inhibisyonuna eşittir. Bu nedenle bu kombinasyon Madopar ile birlikte verilmemelidir (Bkz. Kontrendikasyonları). Trisiklik antidepresanlarla birlikte kullanıldığında nadiren hipertansiyon ve diskineziyi içeren advers etkiler rapor edilmiştir. Fenotiazinler, butirofenonlar, risperidon gibi dopamin D2 reseptör antagonistleri ve izoniazid levodopa’nın terapötik etkisini azaltabilir. Madopar sempatomimetiklerle (adrenalin, noradrenalin, isoproterenol veya amfetamin gibi sempatik sinir sistemini uyaran ajanlar) birlikte uygulanmamalıdır, zira levodopa bunların etkilerini potansiyalize edebilir. Birlikte uygulamanın zorunlu olduğu durumlarda, kardiyovasküler sistemin yakından takip edilmesi gereklidir ve sempatomimetik ilaçların dozlarının azaltılması gerekebilir. Diğer antiparkinson ilaçlarla (antikolinerjikler, amantadin, dopamin agonistleri) kombinasyon yapılabilir, ancak bu, tedavinin hem istenen, hem de istenmeyen etkilerinin yoğunluğunu artırabilir. Madopar veya diğer ilacın dozunu azaltmak gerekebilir. Bir COMT inhibitörü ile adjuvan tedaviye başlandığında, Madopar dozunun azaltılması gerekli olabilir. Levodopa’nın etkisi bir süre başlamayacağı için, Madopar tedavisi başladığında, antikolinerjikler aniden bırakılmamalıdır. Levodopa, katekolamin, kreatinin, ürik asit ve glikoz için yapılan laboratuar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Madopar alan hastalarda, Coombs testleri hatalı pozitif sonuç verebilir. İlaç, proteinden zengin bir diyetle alındığında, etkinin azaldığı gözlenmiştir. Levodopa ile 10-25 mg piridoksin hidroklorür (B6 vitamini) verilmesi aromatik amino asit dekarboksilasyon hızını arttırarak levodopa’nın etkisini tersine çevirebilir. Benserazid piridoksinin bu aksiyonunu önlediğinden, Madopar destek piridoksin alan hastalara verilebilir.Levodopa’nın prolaktin salgılanmasını baskıladığı ve büyüme hormunu seviyesini arttırdığı bilinmektedir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Standart doz Madopar ile tedaviye kademeli olarak başlanmalı, doz bireysel olarak saptanmalı ve optimal etki için titre edilmelidir. Aşağıdaki doz uygulamaları, bu konuda yol gösterici olarak kabul edilebilir: Başlangıç tedavisi Parkinsonizmin erken evrelerinde, günde 3-4 kez yarım tablet Madopar <125> ile tedaviye başlamak önerilir. Başlangıçtaki doz programının tolere edilebilirliği onaylandığı zaman, hastanın cevabına göre doz yavaş yavaş artırılmalıdır. Optimal etkiye, genellikle 300‑800 mg levodopa + 75‑200 mg benserazide karşılık gelen günlük Madopar dozu ile ulaşılır ve bu doz, 3 veya daha fazla doza bölünebilir. Optimal etki elde etmek için 4‑6 haftaya ihtiyaç vardır. Eğer günlük dozun daha da artırılması gerekirse, bu ayda bir yapılmalıdır. İdame tedavisi Ortalama idame dozu, günde 3‑6 kez 1 adet Madopar 125 mg tablettir. Bireysel dozların sayısı (üçten az olmamak şartıyla) ve bunların gün içinde dağılımları, optimal etki için titre edilmelidir. Optimal etki sağlamak için Madopar HBS, Madopar tabletin yerini alabilir. Özel Doz Talimatları Yaşlılarda doz dikkatle ayarlanmalıdır. Diğer antiparkinson ilaçları kullanan hastalar, Madopar alabilirler. Bununla beraber, Madopar ile tedavi ilerledikçe ve terapötik etki belirginleştikçe, diğer ilaçların dozajları azaltılmalı veya bu ilaçlar kademeli olarak bırakılmalıdır. Gün boyunca ilacın etkisinde büyük dalgalanmalar (‘on-off’ fenomeni) olan hastalar, düşük ve daha sık tek dozlar almalı veya Madopar HBS’ye geçmelidirler. Madopar tabletten Madopar HBS’ye geçiş, tercihen sabah dozu ile başlayarak bir günden diğerine yapılır. Günlük doz ve dozlama aralıkları başlangıçta Madopar tablet ile aynı olmalıdır. 2-3 gün sonra, doz kademeli olarak yaklaşık % 50 artırılmalıdır. Hastalar durumlarının geçici olarak bozulabileceği hakkında bilgilendirilmelidir. Madopar HBS’nin farmakokinetik özelliklerine bağlı olarak, etkinin başlaması gecikir. Madopar HBS, Madopar tablet ile birlikte kullanıldığında, klinik etki daha hızlı elde edilir. Bu özellikle sonraki günlük dozlardan daha yüksek olan ilk sabah dozu için yararlıdır. Madopar HBS’nin bireylere göre titrasyonu yavaş ve dikkatlice, doz değişiklikleri arasında en az 2-3 gün ara verilerek yürütülmelidir. Nokturnal immobilitesi olan hastalarda, yatmadan önce Madopar HBS’in son akşam dozunun kademeli olarak 250 mg ‘a yükseltilmesinin pozitif etkilerinin olduğu bildirilmiştir. Madopar HBS’ye karşı aşırı yanıt (diskinezi), tek dozların azaltılması yerine dozlar arasındaki sürenin artırılması ile kontrol altına alınabilir. Madopar HBS’ye yanıt yetersiz ise, Madopar tablet ile tedaviye devam edilmelidir. Hastalar istenmeyen muhtemel psikiyatrik semptomlar için dikkatle gözlenmelidir. Uygulama Metodu Yutmayı kolaylaştırmak için, Madopar tabletler küçük parçalara bölünebilir. Madopar mümkün olduğunca yemekten en az 30 dakika önce veya 1 saat sonra alınmalıdır. Başlıca tedavinin erken döneminde görülen, gastrointestinal sisteme ait istenmeyen etkiler, Madopar bir miktar yiyecek ve sıvıyla birlikte alınarak veya doz yavaşça arttırılarak büyük ölçüde kontrol altına alınabilir (Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler). Doz Aşımı Aşırı dozun en sık görülen belirtileri, normal olmayan istem dışı hareketler, konfüzyon ve uykusuzluktur. Daha nadir olarak bulantı, kusma veya kardiyak aritmiler meydana gelmektedir. Doz aşımı durumunda, hemen gastrik lavaj yapılması, solunum ve kalp fonksiyonlarının izlenmesi önerilmektedir. Solunum stimulanları, antiaritmikler veya uygunsa nöroleptiklerin uygulanması gerekli olabilir. Saklama Koşulu25 oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


MADOPAR HBS 125 MG 30 KAPSUL
MADOPAR 125 MG 30 TABLET
MADOPAR 62,5 MG 100 KAPSUL
MADOPAR 250 MG 30 TABLET
MADOPAR 250 MG 30 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder