19 Mart 2010 Cuma

mabthera 100 mg 2 flakon

» Antinevraljik


Etken Maddesi
Rituksimab


MABTHERA 100 MG 2 FLAKON

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Bir flakon 500 mg (50 mL’de) rituksimab içerir.Yardımcı maddeler: sodyum sitrat, polisorbat 80, sodyum klorür, enjeksiyonluk su.


ENDİKASYONLARI


MabThera, - Nükseden veya kemorezistan CD20 pozitif foliküler lenfoma, difüz, büyük B hücreli lenfoma, mantle hücreli lenfoma tanılı hastaların tedavisinde - Evre III veya evre IV CD20 pozitif foliküler lenfomalı hastalarda CVP (siklofosfamid, vinkristin, prednizolon) tedavisine ek olarak CD20 pozitif, difüz büyük B hücreli lenfomada CHOP kemoterapi şemasına ek olarak kullanımı endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


MabThera, ürünün içindeki herhangi bir maddeye veya murin proteinlerine aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Hodgkin-dışı lenfoma hastaları
MabThera’nın, infüzyonla ilişkili reaksiyonları sitokinlerin ve/veya diğer kimyasal mediyatörlerin salınımına bağlı olabilir. İnfüzyonla ilişkili şiddetli reaksiyonlar, aşırı duyarlılık reaksiyonlarından veya sitokin salınma sendromundan klinik olarak ayırt edilemeyebilir. Kullanım sırasında ölümle sonuçlanan şiddetli infüzyonla ilişkili vakalar bildirilmiştir. Sıklıkla ilk MabThera infüzyonunun başlamasından 1 ile 2 saat sonra ortaya çıkan şiddetli reaksiyonlar, pulmoner olaylar ile karakterizedir ve ateş, üşüme, titreme, hipotansiyon, ürtiker, anjiyoödem ve diğer semptomların yanısıra, bazı vakalarda hızlı tümör lizisi ve tümör lizis sendromu belirtileri de görülmüştür (Bkz. Uyarılar/Önlemler ve Yan Etkiler/Advers Etkiler). Ağır tümör yükü altındaki ya da yüksek sayıda (>25 x 109/L) sirküle eden malign hücreye sahip kronik lenfosit lösemi (KLL) veya Mantle hücreli lenfomalı hastalarda infüzyonla ilişkili şiddetli reaksiyon gelişme riski daha yüksek olabilir.
Pulmoner vakalar: Pulmoner vakalar hipoksi, pulmoner infiltrasyonlar ve akut solunum yetmezliğini içermektedir. Bu vakaların bir kısmı öncesinde şiddetli bronkospazm ve dispne görülmüştür. Bazı vakalarda, zaman içinde semptomlar daha da ağırlaşırken diğerlerinde başlangıçta görülen iyileşme daha sonra yerini klinik kötüleşmeye bırakmıştır. Bu nedenle, pulmoner vaka ve diğer şiddetli infüzyonla ilişkili semptomları bulunan hastalar, semptomları tamamen ortadan kalkana kadar yakından takip edilmelidir. Geçmişte pulmoner yetmezliği olan hastalar veya pulmoner tümör infiltrasyonu bulunan hastalar daha kötü sonuç verme riski altında olabilirler ve bu hastalar daha dikkatli tedavi edilmelidirler. Semptomların ve belirtilerin tamamen ortadan kalkmasından sonra tedaviye devam edilen hastalarda infüzyonla ilişkili reaksiyonların nadiren tekrarladığı görülmüştür.
Hızlı Tümör Lizisi: MabThera, benign ve malign CD20 pozitif hücrelerin hızlı lizisine aracılık etmektedir. Yüksek sayıda sirküle eden malign lenfosite sahip hastalarda ilk MabThera infüzyonundan 1 ila 2 saat sonra tümör lizis sendromu (TLS) ile ilişkili belirti ve semptomlar (örneğin hiperürisemi, hiperkalemi, hipokalsemi, akut böbrek yetmezliği, yüksek LDH gibi) bildirilmiştir. Hızlı tümör lizisi geliştirme riski altındaki hastalarda TLS profilaksisi gündeme getirilmelidir. Bu hastalar yakından takip edilmeli ve uygun laboratuar gözlemi uygulanmalıdır. Hızlı tümör lizisi ile tutarlı belirti ve semptom geliştiren hastalar için uygun tıbbi tedavi sağlanmalıdır. Tedavinin sağlanması, belirti ve semptomların tamamen ortadan kalkmasından sonra, sınırlı sayıdaki vakada profilaktik TLS tedavisi ile birlikte takip eden MabThera terapisi de uygulanır.
Şiddetli Mukokütanöz Reaksiyonlar: MabThera tedavisi sırasında ölümle sonuçlanabilen mukokütanöz reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu vakalar paraneoplastik pemfigus, Stevens-Johnson sendromu, liken dermatiti, vezikülobüllöz dermatit ve toksik epidermal nekrolizi içermektedir. Bildirilen olaylarda reaksiyonun başlangıcı MabThera uygulamasının 1 ila 13 hafta sonrasında olmuştur. Şiddetli mukokütanöz reaksiyonla karşılaşan hastalar, tedaviye son vermeli ve gecikmeden tıbbi kontrolden geçmelidir. Deri biyopsisi, değişik mukokütanöz reaksiyonları ayırt etmeyi ve uygun tedaviye ulaşmayı sağlar. MabThera’nın mukokütanöz reaksiyonları göstermiş hastalarda tekrar kullanımı ile ilgili güvenliği tespit edilmemiştir.
MabThera infüzyonları, tüm resistasyon olanaklarının bulunduğu merkezlerde ve deneyimli bir onkolog/hematologun gözetimi altında uygulanmalıdır.
MabThera infüzyonunu takiben infüzyonla ilişkili semptomlar kompleksinin bir parçası olarak hipotansiyon, ateş, üşüme, titreme, ürtiker, bronkospazm, ve anjiyoödem meydana gelmiştir. İnfüzyona ara verilmesi halinde bu semptomlar genellikle geri dönüşlüdür. İnfüzyon hızı-ilişkili semptomların difenhidramin ve asetaminofen ile tedavisi önerilmektedir. Bronkodilatörlerle veya i.v. serum fizyolojik ile ek tedavi endike olabilir. Vakaların çoğunda, semptomların tümü ortadan kalktıktan sonra infüzyon %50 düşük hızda (örneğin 100 mg/saat’ten 50 mg/saat’e düşürülerek) yeniden başlatılabilir. İnfüzyonla ilişkili yaşamı tehdit etmeyen reaksiyonlar görülen hastaların çoğu MabThera tedavisini tamamlamıştır.
Özellikle infüzyonla ilişkili ciddi reaksiyonlar açısından yüksek risk taşıyan, dolaşımlarında yüksek sayıda malign hücre bulunan (>25 x 109/L) veya tümör yükü büyük, KLL veya Mantle hücreli lenfomalı hastalar, sadece diğer tedavi alternatifleri tükendiğinde ve çok dikkatli bir biçimde tedavi edilmelidirler. Bu hastalar ilk infüzyon boyunca çok yakından izlenmelidir. Bu hastalarda ilk infüzyonlar düşük hızlarda verilmelidir.
Akut solunum yetmezliği göğüs grafisinde görülebilen pulmoner interstisyel infiltrasyon veya ödem gibi olaylarla birlikte olabilir. Sendrom sıklıkla ilk infüzyonun başlamasından bir veya iki saat sonra ortaya çıkar. Şiddetli pulmoner vakalı hastalarda infüzyon hemen kesilmeli (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu) ve agresif semptomatik tedavi verilmelidir. Başlangıçtaki klinik semptomların iyileşmesini kötüleşme takip edebileceğinden, bu hastalar pulmoner olay çözülünceye kadar yakından izlenmelidir. Hastalara intravenöz yolla protein verilmesinden sonra anafilaktik reaksiyonlar veya diğer aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. MabThera’ya karşı aşırı duyarlılık reaksiyonlarında acil kullanım için adrenalin, antihistaminikler ve glukokortikoidlerkullanıma hazır bulundurulmalıdır.
MabThera infüzyonu sırasında hipotansiyon oluşabileceğinden MabThera infüzyonundan 12 saat öncesinden başlanarak ve infüzyon sırasında antihipertansif ilaç verilmemesine dikkat edilmelidir. MabThera ile tedavi edilen hastalarda anjina pektoris veya atriyal flatter ve fibrilasyon gibi kardiyak aritmiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle kardiyak hikayesi olan hastalar infüzyon sırasında ve sonrasında dikkatle izlenmelidir.
Monoterapi şeklinde uygulanan MabThera miyelosupresif olmadığı halde nötrofil sayısı <1.5 x 109/L ve/veya trombosit sayısı <75 x 109/L olan hastalar MabThera ile tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır çünkü bu tip hastalarla ilgili klinik deneyimler sınırlıdır. MabThera otolog kemik iliği transplantasyonu olanlarda ve miyelotoksisite endüklenmediği halde kemik iliği fonksiyonlarında azalma olan diğer risk gruplarında kullanılmıştır.
MabThera monoterapisi sırasında düzenli olarak kan hücrelerinin sayımına (trombosit sayısı dahil) dikkat edilmelidir. MabThera, CHOP veya CVP kemoterapisi ile kombinasyon şeklinde verildiğinde, rutin tıbbi uygulamalar doğrultusunda tam kan sayımları yapılmalıdır.
Enfeksiyonlar: Rituksimab alan hastalarda fulminan hepatit raporları dahil olmak üzere çok nadir olarak hepatit B reaktivasyonu vakaları rapor edilmiştir ancak bu hastalar sitotoksik kemoterapiye de maruz bırakılmışlardır.
Raporlar hem temelde yatan hastalık durumu hem de sitotoksik kemoterapiyle birbirine karıştırılmakta ve rituksimab ile nedensel bir ilişki kurulamamaktadır. Hepatit B reaktivasyonunun tek başına rituksimaba bağlanabileceği hipotezini destekleyecek hiçbir kanıt tanımlanmamıştır. Rituksimab sitotoksik kemoterapi ile ilişkili olarak kullanıldığında, hepatit B enfeksiyonu geçmişi bulunan hastaların aktif hepatit B enfeksiyonu belirtilerine karşı dikkatle izlenmeleri gerekir.
İmmünizasyon: MabThera terapisi sonrasında herhangi bir aşı ile, özellikle de canlı viral aşılarla immünizasyonun güvenilirliği üzerinde çalışma yapılmamıştır. Herhangi bir aşıya karşı primer ya da anamnestik humoral bir yanıt geliştirme yeteneği üzerinde de çalışılmamıştır.
Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi


MabThera’nın araç veya makine kullanma becerisine etkisi bilinmemektedir. Ancak farmakolojik aktivite ve bugüne kadar bildirilen yan etkiler bu etkinin beklenmesi gerektiğini göstermez.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı

Gebelik kategorisi: C


Gebe kadınlarda yapılmış çalışma yoktur. Ancak IgG immünoglobulinlerinin plasenta engelini geçtiği bilindiğinden rituksimab fetusta B hücrelerinin sayısını azaltabilir, fötal hasara neden olabilir. Bu nedenlerle MabThera potansiyel faydalar riskten fazla olmadığı sürece gebe kadınlara uygulanmamalıdır.
Üreme çağındaki kadınlara MabThera tedavisinden önce ve bu tedaviden 12 ay sonrasına kadar etkili doğum kontrol yöntemleri uygulanmalıdır.
Anne vasıtasıyla MabThera’ya maruz kalan insan yeni doğanındaki B hücresi seviyeleri klinik çalışmalarla araştırılmamıştır.
Rituksimabın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak IgG’nin anne sütüne geçtiği bilindiğinden emziren annelere MabThera verilmemelidir.


YAN ETKİLER


Hodgkin-dışı lenfoma çalışmaları MabThera monoterapisi: MabThera hastaların büyük kısmına, haftada bir kere 375 mg/m2, 4 doz şeklinde verilmiştir. Aralarında geniş hacimli hastalığı olan (lezyonlar ³10 cm) hastalar ve birden fazla MabThera kürü alan hastaların da bulunduğu hastalarda yapılan çalışmalarda MabThera farklı rejimler ve 500 mg/m2’ye kadar çıkan tek dozlar şeklinde uygulanmıştır. MabThera monoterapisi uygulanan hastalarda ³ %5 oranında bildirilen yan etkilerin bütün seviyelerde görülme sıklığı: Herhangi bir yan etki (%91) Tüm vücutta: Ateş, üşüme, asteni, baş ağrısı, boğazda tahriş, karın ağrısı. Kardiyovasküler sistem: Hipotansiyon. Sindirim sitemi: Bulantı, kusma. Kan ve lenfatik sistem: Lökopeni, nötropeni, trombositopeni. Metabolik ve beslenmeyle ilişkili bozukluklar: Anjiyoödem, hiperglisemi. İskelet-kas sistemi: Miyalji, artralji. Sinir sistemi: Sersemlik. Solunum sistemi: Bronkospazm, rinit, öksürük artışı. Deri ve bağlantılı yapılar: Kaşıntı, döküntü, ürtiker. MabThera monoterapisi uygulanan hastalarda ³ %5 oranında bildirilen şiddetli yan etkilerin görülme sıklığı: Herhangi bir yan etki (%17.7) Hastaların < %5 ile ³ %1’inde gözlenen diğer yan etkiler aşağıdadır. Şiddetli yan etkilerin yüzdeleri parantez içerisinde belirtilmiştir. Tüm vücutta: Sırt ağrısı (%0.3), göğüs ağrısı, boyunda ağrı, tümör ağrısı, ağrı, yüz ve boyunda kızarıklık, kırgınlık, soğuk algınlığı. Kardiyovasküler sistem: Hipertansiyon (%0.3), taşikardi, aritmi (%0.6), ortostatik hipotansiyon. Sindirim sistem: Diyare, dispepsi, anoreksi, disfaji (%0.3), stomatit, konstipasyon. Kan ve lenf sistemi: Anemi (%1.1). Metabolik ve beslenmeyle ilişkili bozukluklar: Periferik ödem, yüzde ödem, LDH artışı, hipokalsemi, kilo kaybı. İskelet-kas sistemi: Ağrı (%0.3), hipertoni. Sinir sistemi: Anksiyete, parestezi, hipoestezi, ajitasyon, uykusuzluk, vazodilatasyon. Solunum sistemi: Dispne (%0.8), göğüs ağrısı, solunum yolu hastalığı. Deri ve bağlantılı yapılar: Gece terlemeleri, terleme. Özel duyular: Gözyaşı bozukluğu, konjunktivit, kulak ağrısı, kulak çınlaması. Ayrıca aşağıdaki yan etkiler de < %1 sıklıkta bildirilmiştir: Pıhtılaşma bozuklukları, astım, akciğer hastalığı, bronşiyolitis obliterans, hipoksi, karın genişlemesi, infüzyon bölgesinde ağrı, bradikardi, lenfadenopati, sinirlilik, depresyon, disgeuzi (tat duyusunda bozukluk). İnfüzyonla ilişkili reaksiyonlar: İlk MabThera infüzyonu sırasında hastaların çoğunluğunda, ateş ve üşüme/titremeden oluşan infüzyonla ilişkili semptomlar meydana gelmiştir. Sıkça rastlanan diğer infüzyonla ilişkili semptomlar bulantı, ürtiker, bitkinlik, baş ağrısı, kaşıntı, bronkospazm, dispne, anjiyoödem, rinit, kusma, hipotansiyon, yüz ve boyunda kızarıklık ve hastalıklı bölgelerde ağrıdır. Bu reaksiyonlar genellikle, ilk infüzyona başlandıktan 30 dakika ila 2 saat içinde meydana gelmiş ve MabThera infüzyonu yavaşlatılarak veya ara verilerek ve takviye tedavisi (i.v. serum fizyolojik, difenhidramin ve asetaminofen) sonucunda ortadan kalkmıştır. İnfüzyonla ilişkili semptomların insidansı birinci infüzyondan sonraki infüzyonlarda düşmektedir. Enfeksiyonlar: MabThera, hastaların %70 ila %80’inde B hücre sayısında düşmeye neden olmuş, ancak hastaların sadece küçük bir kısmında serum immünoglobulinlerinde azalma olmuştur. Sepsis de dahil olmak üzere şiddetli enfeksiyöz olaylar hastaların %3.9’unda ortaya çıkmıştır. MabThera’nın veya altta yatan NHL ve önceden uygulanan tedavinin, bu enfeksiyöz olaylarda oynadıkları roller tam olarak bilinmemektedir. Hematolojik olaylar: Şiddetli trombositopeni hastaların %1.7’sinde, şiddetli nötropeni %4.2’sinde ve şiddetli anemi hastaların %1.1’inde bildirilmiştir. MabThera tedavisi sonrasında, tek bir geçici aplastik anemi ve iki hemolitik anemi vakası bildirilmiştir. Kardiyovasküler olaylar: Kardiyovasküler olaylar, tedavi dönemi sırasında hastaların %18.8’inde bildirilmiştir. En sık bildirilen olaylar, hipotansiyon ve hipertansiyon olmuştur. İki hastada (%0.6), MabThera enfüzyonu sırasında şiddetli aritmiler (ventriküler ve supraventriküler taşikardi dahil) ortaya çıkmıştır; miyokard enfarktüsü olan hastalar anjina pektoris yönünden izlenmelidir. Alt-popülasyonlar Geriatrik hastalar (³ 65 yaş): Yaşlı ve genç hastalarda herhangi bir advers olayın insidansı benzerlik göstermektedir. Geniş hacimli hastalık: Geniş hacimli hastalığı olan kişilerde şiddetli advers olayların insidansı, geniş hacimli hastalığı olmayanlara kıyasla daha yüksektir. Bu iki gruptaki herhangi bir yan etki insidansı benzer niteliktedir. Tekrarlanan tedavi: MabThera kürleriyle tekrarlanan tedavi sırasında herhangi bir advers olay ve şiddetli advers olay bildiren hastaların yüzdesi, başlangıç tedavisi sırasında herhangi bir advers olay ve şiddetli advers olay bildiren hastaların yüzdesi ile benzerlik göstermektedir. CVP kemoterapisiyle kombinasyon şeklinde MabThera: Aşağıdaki veriler MabThera + CVP (R-CVP) tedavisinin tek başına CVP ile karşılaştırıldığı çalışmada yer alan hastalara dayanmaktadır. Tedavi grupları arasında yan etkilerin tipi ve görülme sıklığı bakımından gözlenen farklılıklar, esasen MabThera monoterapisiyle ilgili tipik yan etkiler ile açıklanmıştır. Aşağıda verilen şiddetli klinik yan etkiler, CVP tedavi grubu ile karşılaştırıldığında R-CVP alan hastalarda ≥%2 daha yüksek oranda rapor edilmiştir ve bu nedenle R-CVP’ye bağlanabilir. - Bitkinlik: %3.7 (R-CVP), %1.3 (CVP) - Nötropeni: %3.1 (R-CVP), %0.6 (CVP) İnfüzyonla ilgili reaksiyonlar: R-CVP alan tüm hastaların %9’unda ciddi veya yaşamı tehdit eden infüzyonla ilgili reaksiyon belirtileri ve semptomları görülmüştür. Bu sonuçlar monoterapide gözlenen sonuçlarla tutarlı olup (Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler; Monoterapi), titreme, bitkinlik, dispne, dispepsi, bulantı, döküntü ve yüz kızarmasını içerir. Enfeksiyonlar: Tedavi süresince ve çalışma tedavisinin bitiminden sonraki 28 gün içinde enfeksiyon veya enfestasyon görülen hastaların genel oranı tedavi grupları arasında karşılaştırılabilir olmuştur (%33 R-CVP, %32 CVP). En yaygın enfeksiyonlar, R-CVP alan hastaların %12.3’ünde ve CVP alan hastaların %16.4’ünde rapor edilen üst solunum yolu enfeksiyonları olmuştur; bu enfeksiyonların çoğu nazofarenjittir. R-CVP alan hastaların %4.3’ünde ve CVP alan hastaların %4.4’ünde ciddi enfeksiyonlar rapor edilmiştir. Bu çalışma sırasında yaşamı tehdit eden bir enfeksiyon rapor edilmemiştir. Hematolojik laboratuar anormallikleri: R-CVP alan hastaların %24’ü ve CVP alan hastaların %14’ü tedavi sırasında şiddetli nötropeni yaşamıştır. Evre 4 nötropenisi olan hastaların oranı tedavi grupları arasında karşılaştırılabilir olmuştur. Bu laboratuar bulguları yan etki olarak rapor edilmiş ve R-CVP alan hastaların %3.1’inde ve CVP alan hastaların %0.6’sında tıbbi müdahale ile sonuçlanmıştır. Diğer laboratuar anormalliklerinin hiçbiri tedavi edilmemiş ve müdahaleye gerek kalmadan normale dönmüştür. Ek olarak, R-CVP grubunda nötropeni görülme oranının yüksek oluşu, enfeksiyon ve enfestasyon görülme oranlarının yüksek olmasıyla ilişkilendirilmemiştir. Şiddetli anemi (%0.6 R-CVP ve %1.9 CVP) ve trombositopeni (R-CVP grubunda %1.2 ve CVP grubunda rapor edilen olay yoktur) bakımından iki tedavi kolu arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Kardiyak olaylar: Güvenlik popülasyonunda kardiyak bozuklukların genel görülme oranı düşüktür (%4 R-CVP, %5 CVP) ve tedavi grupları arasında anlamlı farklılıklar yoktur. CHOP kemoterapisiyle kombinasyon şeklinde MabThera: Aşağıdaki randomize faz III klinik araştırmadaki her iki tedavi grubunda (CHOP ve R-CHOP) evre 2 enfeksiyonlar dahil, hastaların ≥%2'sinde bildirilen bütün şiddetli klinik advers olaylar gösterilmektedir. CHOP veya R-CHOP tedavi gruplarının ³ %2'sinde bildirilen şiddetli advers olayların özeti (evre 2 enfeksiyonlar dahil): Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar: Bronşit, idrar yolu enfeksiyonu, pnömoni, herpes zoster, sepsis, septik şok, implant enfeksiyonu, akciğerlerde süperenfeksiyon, Stafilokok septisemisi, akut bronşit, akciğer enfeksiyonu, sinüzit. Kan ve lenfatik sistem bozuklukları: Febril nötropeni, nötropeni, anemi. Solunum yolu bozuklukları: Dispne, öksürük, rinit, rinore. Genel bozukluklar ve uygulama bölgesi bozuklukları: Pireksi, bitkinlik, fiziki sağlıkta bozulma, mukozada enflamasyon, titreme, göğüs ağrısı, düşme, grip-benzeri hastalık, kırıklık, multi-organ yetmezliği, asteni, alt ekstremitede ödem. Gastrointestinal bozukluklar: Kusma, karın bölgesinde ağrı, konstipasyon, bulantı, diyare. Vasküler bozukluklar: Ekstremitelerde derin ven trombozu, hipotansiyon, hipertansiyon, venöz tromboz. Kardiyak bozukluklar: Kalp yetmezliği, atriyal fibrilasyon, pulmoner ödem. Sinir sistemi bozuklukları: Parestezi. Klinik incelemeler: Anormal ejeksiyon fraksiyonu, pozitif kan kültürü. Metabolizma ve beslenme bozuklukları: Anoreksi. İskelet-kas, bağ dokusu ve kemik bozuklukları: Sırt ağrısı. Psikiyatrik bozukluklar: Konfüzyon. Endokrin bozukluklar: Diabetes mellitus kontrolünde yetersizlik. İnfüzyonla ilişkili reaksiyonlar: Şiddetli infüzyonla ilişkili reaksiyonlar (bir MabThera infüzyonu sırasında veya infüzyondan sonraki bir gün içerisinde başlayan), ilk R-CHOP siklusu sırasında hastaların yaklaşık %9'unda ortaya çıkmıştır. Şiddetli infüzyonla ilişkili reaksiyonların insidansı, sekizinci R-CHOP siklusunda %1'in altına kadar azalmıştır. Bulgular ve semptomlar, monoterapi sırasında gözlenenler ile uyumludur (Bkz. Uyarılar/Önlemler, Yan Etkiler/Advers Etkiler; Monoterapi) ve ateş, üşüme, hipotansiyon, hipertansiyon, taşikardi, dispne, bronkospazm, bulantı, kusma, ağrı ve tümör lizis sendromu belirtilerini içerir. R-CHOP terapisi sırasında izole vakalar halinde bildirilen başka reaksiyonlar; miyokard enfarktüsü, atriyal fibrilasyon ve pulmoner ödemdir. Enfeksiyonlar: Evre 2-4 enfeksiyon ve/veya febril nötropeni ortaya çıkan hastaların oranı, R-CHOP grubunda %55.4 ve CHOP grubunda %51.5’dir. Febril nötropeni R-CHOP grubunda %20.8 ve CHOP grubunda %15.3 oranında olmak üzere, sadece tedavi dönemi sırasında bildirilmiştir. Evre 2-4 enfeksiyonların genel insidansı, R-CHOP grubunda %45.5 ve CHOP grubunda %42.3 olup, sistemik bakteriyel ve fungal enfeksiyonların insidansında farklılık bulunmamaktadır. R-CHOP grubunda evre 2-4 fungal enfeksiyonlar daha sıktır; bu farklılık, tedavi dönemi sırasında daha yüksek bir lokalize Candida enfeksiyonu insidansına bağlıdır. Oftalmik herpes zoster dahil evre 2-4 herpes zoster insidansı, R-CHOP grubunda CHOP grubundan daha yüksek olup, R-CHOP grubundaki toplam 9 vakanın 7'si tedavi fazında ortaya çıkmıştır. Hematolojik olaylar: Her tedavi siklusundan sonra R-CHOP grubunda şiddetli lökopeni ve nötropeni, CHOP grubundakinden daha sık meydana gelmiştir (Bkz. Uyarılar/Önlemler). Nötropeninin R-CHOP grubunda daha uzun sürdüğüne dair bir kanıt bulunamamıştır. İki tedavi kolu arasında, şiddetli anemi ve trombositopeniye yönelik farklılık gözlenmemiştir. Her iki tedavi grubunda da bütün hematolojik anormalliklerin düzelme süreleri karşılaştırılabilir niteliktedir. Kardiyak olaylar: Taşikardi ve atriyal flatter/fibrilasyon gibi supraventriküler aritmiler baskın olmak üzere şiddetli kardiyak aritmi insidansı, CHOP grubuna kıyasla, R-CHOP grubunda daha yüksek bulunmuştur. Gözlenen bu aritmilerin hepsi ya MabThera infüzyonu çerçevesinde ortaya çıkmış veya ateş, enfeksiyon, akut miyokard enfarktüsü veya önceden var olan respiratuar ve kardiyovasküler hastalıklar gibi predispozan tablolar ile ilişkili bulunmuştur (Bkz. Uyarılar/Önlemler). R-CHOP ve CHOP grupları arasında kalp yetmezliği, miyokard hastalığı ve koroner arter hastalığı belirtileri dahil olmak üzere, diğer şiddetli kardiyak olayların insidansında farklılık gözlenmemiştir. Nörolojik olaylar: Tedavi dönemi sırasında R-CHOP grubunda, hepsinde de kardiyovasküler risk faktörleri bulunan 4 hasta, ilk tedavi siklusunda tromboembolik serebrovasküler olay geçirmiştir. Tedavi grupları arasında, diğer tromboembolik olayların insidansında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Pazarlama Sonrası Deneyim MabThera’nın kullanımı sırasında ilave infüzyonla ilişkili şiddetli ek reaksiyon vakaları bildirilmiştir (Bkz. Uyarılar/Önlemler). Kardiyovasküler Sistem: Daha önceden geçirilmiş kardiyak rahatsızlığı bulunan ve/veya kardiyotoksik kemoterapi uygulanmış olan ve infüzyonla ilişkili reaksiyonlarla ilgili görülen ve kalp yetmezliği ve miyokard enfarktüs de dahil olmak üzere ağır kardiyak bulgular. Kütanöz formlar ön planda olmak üzere, vaskülit (lökostatik vaskülit gibi) nadiren bildirilmiştir. Kan ve Lenfatik Sistem: Nadiren pansitopeni vakaları bildirilmiştir. Nötropeni: Nötropeni başlangıcı son MabThera infüzyonunun ardından dört haftadan daha uzun bir süre sonra nadiren meydana gelmiştir. Pazarlama sonrasında: Waldenstrom makroglobulinemi hastalarında rituksimab çalışmaları yapılmıştır. Tedaviye başlandıktan sonra, serum IgM düzeylerinde hiperviskozite ve ilgili semptomlarla ilişkili olabilecek geçici artışlar gözlenmiştir. Geçici IgM artışı, genellikle 4 ay içinde en azından başlangıç düzeyine dönmüştür. Solunum Sistemi: İnfüzyonla ilişkili reaksiyonlar çerçevesinde solunum yetmezliği/yetersizliği, pulmoner infiltrasyon (Bkz. Uyarılar/Önlemler). İnfüzyonla ilişkili reaksiyonların kapsamı dışında pulmoner infiltratlar ve interstisyel pnömoni nadiren bildirilmiştir. Deri: Ölümcül toksik epidermal nekroliz vakaları da dahil olmak üzere ağır bulöz deri reaksiyonları nadiren bildirilmiştir. Sinir sistemi: Periferal nöropati ile birlikte veya ayrı görülebilen kraniyal nöropati vakaları nadiren bildirilmiştir. MabThera tedavisinin tamamlanmasından aylar sonrasına dek çeşitli zamanlarda, aşırı görme kaybı, işitme kaybı, diğer duyularda kayıplar ve yüz sinirlerinde felç gibi kraniyal nöropatinin bulgu ve belirtileri oluşmuştur. Tüm vücut: Serum hastalığı benzeri reaksiyonlar nadiren rapor edilmiştir. Enfeksiyonlar: Sitotoksik kemoterapi ile kombinasyon halinde rituksimab alan hastalarda çok nadir olarak hepatit B reaktivasyonu vakaları rapor edilmiştir (Bkz. Uyarılar/Önlemler).BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ


ETKİLEŞMELER


Şu anda MabThera ile olası ilaç etkileşimleri konusunda sınırlı veri vardır. İnsan anti-murin antikoru (HAMA) veya (HACA) titrelerine sahip hastalar tanı veya tedavi amacıyla başka monoklonal antikorlarla tedavi edildiklerinde alerjik veya aşırı duyarlılık reaksiyonları geliştirebilirler. MabThera’nın CHOP veya CVP dışındaki kemoterapi yöntemleriyle veya normal B hücre sayısını azaltan ajanlarla aynı anda veya daha sonra kombine uygulanmasına karşı tolerans durumu bilinmemektedir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Standart doz MabThera sadece ona ayrılmış damar yoluyla tek başına intravenöz infüzyonla uygulanır. Hazırlanmış infüzyon solüsyonlarını i.v. push veya bolus yoluyla uygulamayınız. Her MabThera infüzyonundan önce, bir analjezik/antipiretik (örn. parasetamol) ve bir antihistaminik ilaçtan (örn. difenhidramin) oluşan bir premedikasyon her zaman yapılmalıdır. Ayrıca glukokortikoidlerle premedikasyon da düşünülmelidir (Bkz. Özel doz talimatları ve Hodgkin-dışı lenfoma). Özel doz talimatları Çocuklar: MabThera’nın pediyatrik hastalar üzerinde etkisi ve güvenilirliği kanıtlanmamıştır.[Ball1] Geriatrik hastalar: Yaşlı hastalarda (³ 65 yaş) herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir. Hodgkin-dışı lenfoma Hodgkin-dışı lenfoma tedavisinde, MabThera, steroid içeren (CHOP veya CVP) kemoterapi ile birlikte uygulanmadığında glukokortikoidlerle premedikasyon düşünülmelidir. Düşük-evreli veya foliküler Hodgkin-dışı lenfoma: Başlangıç tedavisi Erişkin hastalarda monoterapi olarak uygulanan MabThera için önerilen doz, 4 hafta süreyle haftada bir kere i.v. infüzyon yoluyla (Bkz. İnfüzyon hızı) verilen 375 mg/m2 vücut yüzey alanıdır. CVP (siklofosfamid, vinkristin ve prednizolon) kemoterapisi ile kombinasyon halinde önerilen MabThera dozu, CVP’nin glukokortikoid bileşeninin i.v. yolla verilmesinden sonra her bir kemoterapi siklusunun ilk gününde uygulanan, 8 siklus için (21 gün/siklus) 375 mg/m2 vücut yüzey alanı şeklindedir. Nüksten sonra tekrarlanan tedavi Başlangıçta MabThera’ya yanıt veren hastalar dört hafta süreyle haftada bir kere i.v. infüzyon yoluyla uygulanan 375 mg/m2 vücut yüzey alanı dozunda MabThera ile yeniden tedavi edilmişlerdir (Bkz. Farmakodinamik özellikler; Tekrarlanan tedavi, haftada bir uygulama, toplam 4 doz). Difüz, büyük B hücreli Hodgkin-dışı lenfoma: MabThera, CHOP (siklofosfamid, doksorubisin, prednizon ve vinkristin) kemoterapisi ile kombinasyon şeklinde kullanılmalıdır. Önerilen MabThera dozu, her kemoterapi siklusunun 1. gününde, 8 siklus için, CHOP rejiminin glukokortikoid bileşeni i.v. yoldan uygulandıktan sonra verilmek üzere, 375 mg/m2 vücut yüzey alanıdır. CHOP rejiminin öteki bileşenleri MabThera uygulandıktan sonra verilmelidir (CHOP tedavisinden sonra MabThera’nın tam zamanlaması için Bkz. İlk infüzyon ve İzleyen infüzyonlar). İlk infüzyon: Önerilen ilk infüzyon hızı 50 mg/saattir; sonra her 30 dakikada bir 50 mg/saatlik artışlarla hız maksimum 400 mg/saate çıkarılabilir. İzleyen infüzyonlar: Sonraki MabThera infüzyonlarına 100 mg/saat hızıyla başlanabilir ve daha sonra her 30 dakikada bir 100 mg/saatlik artışlarla oran maksimum 400 mg/saate çıkarılabilir. Tedavi sırasında doz ayarlamaları: MabThera dozunda herhangi bir azaltım önerilmemektedir. MabThera, CHOP veya CVP kemoterapisiyle kombine halde uygulandığında, kemoterapötik ilaçlar için geçerli standart doz azaltımları yapılmalıdır. [Ball2] [Ball3] Kullanma Talimatı MabThera infüzyonları, tüm resistasyon olanaklarının bulunduğu merkezlerde ve deneyimli bir onkolog/hematologun gözetimi altında uygulanmalıdır. MabThera berrak ve renksiz bir sıvı olup steril, koruyucu maddeler içermeyen, pirojen olmayan, tek dozluk flakonlarda bulunur. Gerekli miktarda MabThera’yı aseptik koşullarda çekiniz ve içinde steril, pirojen bulundurmayan, %0.9’luk sodyum klorürün veya %5’lik dekstrozun sudaki çözeltisinden bulunan bir infüzyon torbasında, hesaplanmış olan 1-4 mg/mL’lik rituksimab konsantrasyonuna ulaşıncaya dek seyreltiniz. Çözeltiyi karıştırmak için, torbayı köpük oluşumunu önleyecek şekilde nazikçe ters çeviriniz. Parenteral ilaçlar uygulanmadan önce, partiküllü maddeler ve renk değişikliğine dikkat edilmelidir. Mikrobiyolojik açıdan seyreltilmiş ürünlerin hemen kullanılması gerekir. Bu ürünler hemen kullanılmazsa, seyreltme işlemi kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullar altında gerçekleştirilmediği takdirde kullanım sırasındaki saklama süreleri ve kullanım öncesindeki koşullar kullanıcının sorumluluğundadır ve normal olarak 2°C-8°C’de 24 saati aşmamalıdır. Geçimsizlikler MabThera ile polivinilklorür veya polietilen torbalar veya infüzyon seti arasında geçimsizlik gözlenmemiştir. Doz Aşımı İnsanlarda yapılan klinik çalışmalarda aşırı dozla ilgili deneyim olmamıştır. Araştırmalarda 1000 mg’ın üzerindeki tek dozlar test edilmemiştir. Saklama KoşuluFlakonları buzdolabında 2°-8°C’de saklayınız. Flakonları direkt güneş ışığından koruyunuz. Seyreltilen ürün fiziksel ve kimyasal olarak 24 saat süresince 2°C-8°C’de ve sonra da 12 saat süresince oda sıcaklığında stabildir.


İlaç Fiyatı 1150.08 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


*MABTHERA 500 MG 1 FLAKON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder